Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Stichting Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2013, 17701Besluiten van algemene strekking

Besluit van 17 juni 2013, houdende wijziging van de nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen van 15 november 2006, houdende regels voor het gedragstoezicht op financiële ondernemingen op grond van de Wet op het financieel toezicht (wijziging Nadere Regeling gedragstoezicht in verband met het provisieverbod)

De Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Besluit:

ARTIKEL I

De Nadere Regeling Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van de hoofdstukken 4 tot en met 7 tot hoofdstukken 5 tot en met 8 wordt na hoofdstuk 3 een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 4 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 86F VAN HET BESLUIT

§ 4.1 Inleidende bepalingen
Artikel 4:1
 • 1. Een dienstverleningsdocument als bedoeld in artikel 86f, eerste lid, van het besluit wordt opgesteld overeenkomstig de artikelen 4:2 tot en met 4:4 van dit hoofdstuk.

 • 2. Een dienstverleningsdocument heeft betrekking op de gevraagde dienstverlening. Onder de gevraagde dienstverlening vallen de volgende dienstverleningsvragen:

  • a. hypotheekvraag;

  • b. vraag over risico’s afdekken;

  • c. vraag over vermogen opbouwen; of

  • d. pensioenvraag werkgever.

§ 4.2 Regels met betrekking tot de afstemming van het dienstverleningsdocument op de dienstverleningsvraag
Artikel 4:2
 • 1. Een financiëledienstverlener stelt per dienstverleningsvraag een dienstverleningsdocument op dat is afgestemd op de gevraagde dienstverlening.

 • 2. Een financiëledienstverlener stelt een dienstverleningsdocument op indien de gevraagde dienstverlening van de consument of, indien het gaat om een verzekering, de cliënt betrekking heeft op een financieel product als bedoeld in artikel 86c, eerste lid van het besluit. Onder deze financiële producten vallen in ieder geval de producten genoemd in tabel 1 van dit artikel.

 • 3. Indien een financiëledienstverlener een dienstverleningsdocument opstelt voor de ‘Hypotheekvraag’, genoemd in tabel 1 onder a, maakt de ‘Vraag over risico’s afdekken’, zoals genoemd in tabel 1 onder b, en de bijhorende antwoorden integraal deel uit van het dienstverleningsdocument.

  Tabel 1: financiële producten gespecificeerd per dienstverleningsvraag

  Dienstverleningsvragen

  financiële producten

  a. Hypotheekvraag

  Aflossingsvrije hypotheek

  Annuïteiten hypotheek

  Lineaire hypotheek

  Krediet Hypotheek

  Unit Linked Leven Hypotheek

  Hybride Levenhypotheek

  Spaarhypotheek (inclusief banksparen)

  Beleggingsobject

  Traditioneel Leven Hypotheek

  Beleggingsrecht Eigen Woning

  Beleggingsfonds

  Beleggerhypotheek

  b. Vraag over risico’s afdekken

  Betalingsbeschermer

  Overlijdensrisicoverzekering

  Uitvaartverzekering

  Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering

  c. Vraag over vermogen opbouwen

  Spaarverzekering

  Lijfrente

  Beleggingsobject

  Beleggingsinstelling

  d. Pensioenvraag werkgever

  Pensioenverzekering

§ 4.3 Regels met betrekking tot de inhoud en de vorm van het dienstverleningsdocument
Artikel 4:3
 • 1. Het dienstverleningsdocument wordt opgesteld en vormgegeven overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 6.

 • 2. Een financiëledienstverlener draagt er zorg voor dat het dienstverleningsdocument te allen tijde actueel is.

 • 3. Voor het opstellen van het dienstverleningsdocument stelt de Autoriteit Financiële Markten op haar website een generator beschikbaar.

Artikel 4:4

Een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare vergelijkbare financiële producten als bedoeld in artikel 86f, vierde lid, van het besluit wordt berekend met behulp van de formule opgenomen in bijlage 7.

ARTIKEL II

Onder vernummering van de bijlagen 6 tot en met 10 tot 7 en met 11 wordt een bijlage ingevoegd, luidende, bijlage 6

BIJLAGE 6

Bijlage ter uitvoering van artikel 4:3 houdende de vormgeving en de inhoud van het dienstverleningsdocument.

Hieronder wordt per dienstverleningsvraag een standaardmodel getoond voor het dienstverleningsdocument. Vervolgens wordt per onderdeel aangegeven welke informatie en/of afbeelding dient te worden opgenomen per relevante dienstverleningsvraag in het dienstverleningsdocument.

Het dienstverleningsdocument bevat vaste en variabele teksten. Per onderdeel of subonderdeel wordt aangegeven of de betreffende informatie een vaste tekst of afbeelding betreft. Een vaste tekst of afbeelding moet altijd in het dienstverleningsdocument worden opgenomen. Telkens als ‘indien van toepassing’ wordt vermeld, dient de financiële dienstverlener de tekst op te nemen wanneer die op zijn dienstverlening van toepassing is.

1.1 Hypotheekvraag

Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij een Hypotheekvraag getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld.

1.1.1 Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument

De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen worden gehanteerd.

Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain), standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven.

Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet aan de volgende eisen:

 • Formaat: A4

 • Omvang: 4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16 pt) Hypotheekvraag (lettertype TheSans B3 light, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DEO)

 • Standaard lettertype: TheSans B5 Plain

 • Standaard lettergrootte: basis font size 9pt

 • Standaard kleurcode: basis font kleur #241354

 • kleurcode helblauwe font kleur: # 009DEO

 • Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759

 • Kleurcode lichtgekleurde teksten: #B1B2B4

 • Uitlijning pagina boven: 2 cm

 • Uitlijning pagina onder: 1,5 cm

 • Uitlijning pagina links: 1 cm

 • Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm

2.1.2 Contactgegevens

Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt).

1.1.3 Onderdeel 1: Inleiding

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag (lettertype TheSans B6 SemiBold, lettergrootte 12pt)

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situatie heeft u een hypotheekvraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.

 • Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.

 • Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.

 • Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

In dit document kunt u lezen of wij bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

1.1.4 Onderdeel 2: Samenvatting

Samenvatting wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold, lettergrootte 16 PT)

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde activiteiten doen we niet.

De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven.

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

De gekozen zin wordt boven de activiteitenbalk geplaatst.

DE HYPOTHEEK (kleurcode #009DEO, lettergrootte 12pt.)

‘Indien van toepassing’

1. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen hypotheken. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

2. Wij kunnen u adviseren over hypotheken van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

3. Wij geven u geen advies over hypotheken. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

4. Wij kunnen u adviseren over de hypotheken van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

5. Wij kunnen u adviseren over onze eigen hypotheken en over de hypotheken van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

6. Wij kunnen u adviseren over onze eigen hypotheken. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

7. Wij kunnen u adviseren over onze eigen hypotheken en over de hypotheken van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

Deze gekozen zin wordt boven de ‘activiteitenbalk’ geplaatst.

VERZEKERINGEN BIJ DE HYPOTHEEK (kleurcode #009DEO, lettergrootte 12pt.)

‘Indien van toepassing’

1.Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

2. Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

3. Wij geven u geen advies over verzekeringen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

4. Wij kunnen u adviseren over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

5. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

6.Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

7.Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

8.Wij geven u geen advies over verzekeringen. Ook kunnen wij er niet voor zorgen dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden lichtgekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 ( toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Kosten van de dienstverlening

U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t in.

Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold, lettergrootte 12 pt)

advies

gericht op afsluiten

combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

1.1.5 Onderdeel 3: Toelichting

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

(lettertype The Sans B7 Bold, lettergrootte 16 PT

Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘Indien van toepassing’

A. We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

B. Wij geven u geen advies over uw hypotheekvraag en brengen uw persoonlijke situatie niet in kaart.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 300 leestekens.

Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie.

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing:

‘indien van toepassing’

A. Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

B.Wij geven u geen advies over uw hypotheekvraag en gaan daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 300 leestekens.

   

Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’

Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: belangen).

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt de dienstverlener

Dit biedt de dienstverlener niet

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is.

‘indien van toepassing’

De Hypotheek (lettertype TheSans B6 SemiBold, lettergrootte 12pt, kleurcode #009DEO)

Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert in eigen hypotheken dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op;

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Wij adviseren over onze eigen hypotheken en wij maken daarom geen vergelijking van hypotheken van andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen hypotheken als hypotheken van andere aanbieders adviseert, dan neemt u een van de volgende tekst en afbeelding op:

Bij vergelijking van een groot aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren onze eigen hypotheken en hypotheken van andere aanbieders.

 

Bij vergelijking van een beperkt aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren onze eigen hypotheken en hypotheken van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product

Wij maken geen vergelijking van verschillende hypotheken om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren onze eigen hypotheken en hypotheken van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van hypotheken van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen hypotheken van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij een vergelijking van een groot aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren uitsluitend hypotheken van andere aanbieders.

Bij een vergelijking van een beperkt aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren uitsluitend hypotheken van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende hypotheken om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren uitsluitend hypotheken van andere aanbieders

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Verzekeringen bij hypotheek (lettertype TheSans B6 SemiBold, lettergrootte 12pt, kleurcode #009DEO)

Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is.

‘indien van toepassing’

Indien u niet adviseert in verzekeringen bij de hypotheek, dan neemt u de volgende zin en afbeelding op:

Wij geven u geen advies over verzekeringen.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert in eigen verzekeringen dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op voor dit onderdeel:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij adviseren over onze eigen verzekeringen en wij maken daarom geen vergelijking van verzekeringen van andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen verzekeringen als verzekeringen van anderen aanbiedt, dan neemt u een van de volgende teksten op die voor u relevant is, en de bijbehorende afbeelding:

Bij vergelijking van een groot aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Bij vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Wij maken geen vergelijking van verschillende verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U hebt zelf een oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Wanneer er geen verzekeringsdeel is bij de hypotheekvraag, dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Wij geven u geen advies over verzekeringen.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen verzekeringen van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij een vergelijking van een groot aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Bij een vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende hypotheken om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Wanneer er geen verzekeringsdeel is bij de hypotheekvraag dan neemt u de

volgende tekst en afbeelding op:

Wij geven u geen advies over verzekeringen.

 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor belangen:

Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn.

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdeel b, van het besluit:: kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieder te adviseren.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieders te adviseren.

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een van de onderstaande zinnen van toepassing. Neem de voor u relevante zin op.

Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op.

‘Indien van toepassing’

1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is:

‘indien van toepassing’

A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het product dat u zelf gekozen heeft.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 4

Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’

5. Onderhoud.

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.

Indien u B kiest, kunt u een of meer van de volgende werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden gekozen worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw dienstverlening worden lichtgekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven.

 

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke situatie en wensen

• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie passen.

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder.

• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen). Deze tekst bevat maximaal 100 leestekens.

Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt:

De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement.

3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement.

7. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

8. Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

2.1.6 Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening

De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn optioneel.

Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16pt)

Kosten voor de dienstverlening
 

Gemiddelde kosten

Starter

Ondernemer

Anders (voer in ...)

Advieskosten

Kosten gericht op afsluiten product

Combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

 • 1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

 • 2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

 • 3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Open tekstveld

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Disclaimer

De volgende tekst wordt altijd opgenomen:

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

1.2 Vraag over risico’s afdekken

Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij de vraag over risico’s afdekken getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld.

1.2.1 Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument

De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen worden gehanteerd.

Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain), standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven.

Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet aan de volgende eisen:

 • Formaat: A4

 • Omvang: 4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16 pt) Risico’s afdekken (lettertype TheSans B3 light, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DEO)

 • Standaard lettertype: TheSans B5 Plain

 • Standaard lettergrootte: basis font size 9pt

 • Standaard kleurcode: basis font kleur #241354

 • kleurcode helblauwe font kleur: # 009DEO

 • Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759

 • Kleurcode grijze teksten: #B1B2B4

 • Uitlijning pagina boven: 2 cm

 • Uitlijning pagina onder: 1,5 cm

 • Uitlijning pagina links: 1 cm

 • Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm

1.2.2 Contactgegevens

Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt).

1.2.3 Onderdeel 1: Inleiding

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering (lettertype TheSans B6 SemiBold, lettergrootte 12pt)

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Heeft u de verzekering nodig?

 • Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?

 • In welke situaties keert de verzekering uit?

 • In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

1.2.4 Onderdeel 2: Samenvatting

Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16 PT)

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde activiteiten doen we niet.

De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven.

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1.Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

2. Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

3. Wij geven u geen advies over verzekeringen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

4.Wij kunnen u adviseren over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

5. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

6. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

7.Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Kosten van de dienstverlening

U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t in.

Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold, lettergrootte 12 pt)

Advies

gericht op afsluiten product

combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

1.2.5 Onderdeel 3: Toelichting

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16 pt)

Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘Indien van toepassing’

A.

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we u persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

B.

Wij geven u geen advies over uw verzekeringsvraag en brengen uw persoonlijke situatie niet in kaart.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie.

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing:

‘indien van toepassing’

A. Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

B. Wij geven u geen advies over uw verzekeringsvraag en gaan daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’

Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: belangen).

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt de dienstverlener

Dit biedt de dienstverlener niet

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is.

‘indien van toepassing’

Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert in eigen producten dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op;

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Wij adviseren alleen onze eigen verzekeringen en wij maken daarom geen vergelijking van verzekeringen van andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen producten als producten van andere aanbieders adviseert, dan neemt u een van de volgende tekst en afbeelding op:

Bij vergelijking van een groot aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Bij vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen verzekeringen van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij een vergelijking van een groot aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Bij een vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor belangen:

Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn.

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdeel b, van het besluit: kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieder te adviseren.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieders te adviseren.

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een van de onderstaande zinnen (1 of 2) van toepassing. Neem de voor u relevante zin op.

Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op.

‘Indien van toepassing’

1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is:

‘indien van toepassing’

A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt. (Deze zin is altijd lichtgekleurd)

C. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het product dat u zelf gekozen heeft.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 4

Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’

5. Onderhoud.

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.

Indien u B kiest, kunt u een of meer van de volgende werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden gekozen worden donkergekleurd (lettertype TheSans B7 Bold) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw dienstverlening worden lichtgekleurd ( kleurcode #B1B2B4) aangegeven.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke situatie en wensen

• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie passen.

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder.

• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen). Deze tekst bevat maximaal 100 leestekens.

Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt:

De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement.

3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement.

7. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

8.Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

   
1.2.6 Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening

De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn optioneel.

Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16pt)

Kosten voor de dienstverlening

 

Gemiddelde kosten

Starter

Ondernemer

Anders (voer in ...)

Advieskosten

Kosten gericht op afsluiten product

Combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

 • 1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

 • 2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

 • 3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Open tekstveld

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Disclaimer

De volgende tekst wordt altijd opgenomen:

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

1.3 Vraag over vermogen opbouwen

Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij de vraag over vermogen opbouwen getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld.

1.3.1 Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument

De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen worden gehanteerd.

Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain), standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven.

Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet aan de volgende eisen:

 • Formaat: A4

 • Omvang:4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16 pt) Vermogen opbouwen (lettertype TheSans B3 light, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DEO)

 • Standaard lettertype: TheSans B5 Plain

 • Standaard lettergrootte: basis font size 9pt

 • Standaard kleurcode: basis font kleur #241354

 • kleurcode helblauwe font kleur: # 009DEO

 • Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759

 • Kleurcode grijze teksten:#B1B2B4

 • Uitlijning pagina boven: 2 cm

 • Uitlijning pagina onder: 1,5 cm

 • Uitlijning pagina links: 1 cm

 • Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm

1.3.2 Contactgegevens

Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt).

1.3.3 Onderdeel 1: Inleiding

Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt extra geld voor later (lettertype TheSans B6 SemiBold, lettergrootte 12pt)

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?

 • Heeft u nu geld over voor extra pensioen?

 • Wat zijn de regels van de Belastingdienst?

 • Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

2.3.4 Onderdeel 2: Samenvatting

Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16 PT)

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde activiteiten doen we niet.

De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven.

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

B. Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

C. Wij geven u geen advies over vermogensopbouw producten. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

D. Wij kunnen u adviseren over de vermogensopbouw producten van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

E. Wij kunnen u adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten en over de vermogensopbouw producten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

F. Wij kunnen u adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

G. Wij kunnen u adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten en over de vermogensopbouw producten van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Kosten van de dienstverlening

U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t. in.

Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold, lettergrootte 12 pt)

advies

Gericht op afsluiten product

combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

1.3.5 Onderdeel 3: Toelichting

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold, lettergrootte 16 pt)

Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘Indien van toepassing’

A. We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we u persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

B. Wij geven u geen advies over uw verzekeringsvraag en brengen uw persoonlijke situatie niet in kaart.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie.

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing:

‘indien van toepassing’

A. Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

B. Wij geven u geen advies over uw vermogensopbouw vraag en gaan daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’

Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: belangen).

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt de dienstverlener

Dit biedt de dienstverlener niet

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is.

‘indien van toepassing’

Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert in eigen producten dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op voor dit onderdeel;

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Wij adviseren alleen onze eigen producten en wij maken daarom geen vergelijking van vermogensopbouw producten van andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen producten als producten van andere aanbieders adviseert, dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij vergelijking van een groot aantal vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot aantal vermogensopbouw producten met elkaar.

We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren onze eigen vermogensopbouw producten en vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Bij vergelijking van een beperkt aantal vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren onze eigen vermogensopbouw producten en vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende vermogensopbouw producten om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren onze eigen vermogensopbouw producten en vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen verzekeringen van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij een vergelijking van een groot aantal vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren uitsluitend vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Bij een vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren uitsluitend vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren uitsluitend vermogensopbouw producten van andere aanbieders

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor belangen:

Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn.

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdeel b, van het besluit: kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieder te adviseren.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieders te adviseren.

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een van de onderstaande zinnen (1 of 2) van toepassing. Neem de voor u relevante zin op.

Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op.

‘Indien van toepassing’

1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is:

‘indien van toepassing’

A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt.

C. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het product dat u zelf gekozen heeft.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 4

Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’

5. Onderhoud.

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.

Indien u B kiest, kunt u een of meer van de volgende werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden gekozen worden donkergekleurd (lettertype TheSans B7 Bold) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw dienstverlening worden lichtgekleurd ( kleurcode #B1B2B4) aangegeven.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke situatie en wensen

• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie passen.

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder.

• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen). Deze tekst bevat maximaal 100 leestekens.

 

Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt:

De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement.

3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement.

7. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

8.Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

   
1.3.6 Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening

De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn optioneel.

Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16pt)

Kosten voor de dienstverlening

 

Gemiddelde kosten

Starter

Ondernemer

Anders (voer in ...)

Advieskosten

Kosten gericht op afsluiten product

Combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

 • 1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

 • 2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

 • 3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Open tekstveld

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Disclaimer

De volgende tekst wordt altijd opgenomen: Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

1.4 Pensioenvraag werkgever

Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij de pensioenvraag werkgever getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld.

1.4.1 Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument

De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen worden gehanteerd.

Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain), standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven.

Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet aan de volgende eisen:

 • Formaat: A4

 • Omvang:4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument(lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16 pt) Pensioenvraag werkgever (lettertype TheSans B3 light, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DEO)

 • Standaard lettertype: TheSans B5 Plain

 • Standaard lettergrootte: basis font size 9pt

 • Standaard kleurcode: basis font kleur #241354

 • kleurcode helblauwe font kleur: # 009DEO

 • Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759

 • Kleurcode grijze teksten:#B1B2B4

 • Uitlijning pagina boven: 2 cm

 • Uitlijning pagina onder: 1,5 cm

 • Uitlijning pagina links: 1 cm

 • Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm

1.4.2 Contactgegevens

Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt).

1.4.3 Onderdeel 1: Inleiding

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt pensioen regelen voor uw werknemers

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost.

Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een aantal dingen nadenken.

 • Welke soorten pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?

 • Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?

 • Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?

 • Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u een ondernemingspensioenfonds op

In dit document kunt u lezen of wij bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

1.4.4 Onderdeel 2: Samenvatting

Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold, lettergrootte 16 PT)

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde activiteiten doen we niet.

De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen pensioenproducten. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

B. Wij kunnen u adviseren over pensioenproducten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

C. Wij geven u geen advies over pensioenproducten. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

D. Wij kunnen u adviseren over de hypotheken van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

E. Wij kunnen u adviseren over onze eigen pensioenproducten en over de pensioenproducten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

F. Wij kunnen u adviseren over onze eigen pensioenproducten. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

G. Wij kunnen u adviseren over onze eigen pensioenproducten en over de pensioenproducten van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

In kaart brengen van uw situatie

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Kosten van de dienstverlening

U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t. in.

Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold, lettergrootte 12 pt)

advies

gericht op afsluiten product

combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

1.4.5 Onderdeel 3: Toelichting

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold, lettergrootte 16 PT)

Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’

1. Onderzoek

In kaart brengen van uw situatie

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘Indien van toepassing’

A. We beginnen met het in kaart brengen van uw situatie en wensen. Want pas als we uw situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

B. Wij geven u geen advies over uw pensioenvraag en brengen uw situatie niet in kaart. (Deze zin is altijd lichtgekleurd)

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij uw situatie.

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing:

‘indien van toepassing’

A. Nadat we uw situatie in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

B. Wij geven u geen advies over uw pensioenvraag en gaan daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen. (Deze zin is altijd lichtgekleurd)

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

   

Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’

Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: belangen).

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt de dienstverlener

Dit biedt de dienstverlener niet

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is.

‘indien van toepassing’

indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert in eigen producten dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op voor dit onderdeel;

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Wij adviseren over onze eigen pensioenproducten en wij maken daarom geen vergelijking van pensioenproducten van andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen producten als producten van andere aanbieders adviseert, dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij vergelijking van een groot aantal producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren onze eigen pensioenproducten en pensioenproducten van anderen.

Bij vergelijking van een beperkt aantal producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product

 

Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren onze eigen pensioenproducten en pensioenproducten van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product

 

Wij maken geen vergelijking van verschillende pensioenproducten om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren onze eigen pensioenproducten en pensioenproducten van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen hypotheken van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij een vergelijking van een groot aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren uitsluitend pensioenproducten van andere aanbieders.

Bij een vergelijking van een beperkt aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

 

Wij adviseren uitsluitend pensioenproducten van anderen.

Bij geen vergelijking van hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende pensioenproducten om een geschikt aanbod te vinden.

Wij adviseren uitsluitend pensioenproducten van anderen.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor belangen:

Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn.

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdeel b, van het besluit: kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

 

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieder te adviseren.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieders te adviseren.

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een van de onderstaande zinnen van toepassing. Neem de voor u relevante zin op.

Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op.

‘Indien van toepassing’

1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is:

‘indien van toepassing’

A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt.

C. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het product dat u zelf gekozen heeft.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u van deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 4

Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’

5. Onderhoud.

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.

Indien u C kiest, kunt u een of meer van de volgende werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden gekozen worden donkergekleurd (lettertype TheSans B7 Bold) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw dienstverlening worden lichtgekleurd ( kleurcode #B1B2B4) aangegeven.

 

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw situatie en wensen

• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw situatie passen.

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder.

• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen. Deze tekst bevat maximaal 100 leestekens.

Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt:

De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement.

3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement.

7. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

8.Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

1.4.6 Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening

De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn optioneel.

Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold, lettergrootte 16pt)

Kosten voor de dienstverlening

 

Gemiddelde kosten

Anders (voer in ...)

Anders (voer in ...)

Anders (voer in ...)

Advieskosten

Kosten gericht op afsluiten product

Combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

 • 1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

 • 2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

 • 3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Open tekstveld

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Disclaimer

De volgende tekst wordt altijd opgenomen:

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening

ARTIKEL III

Onder vernummering van de bijlagen 7 tot en met 10 tot 8 en met 12 wordt een bijlage ingevoegd, luidende, bijlage 7

BIJLAGE 7

Bijlage ter uitvoering van artikel 4:4, houdende de formule voor berekening van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare en vergelijkbare financiële producten.

Het aantal financiële producten dat vergeleken wordt resulteert in een van de drie volgende categorieën:

 • Geen vergelijking

 • Vergelijking van een beperkt aantal producten

 • Vergelijking van een groot aantal producten

De objectieve analyse wordt als volgt bepaald:

 • Stap 1: een berekening van de mate van objectieve analyse per productsoort (zie daarvoor Tabel 1 in artikel 4:2) waarin de financiëledienstverlener actief is

 • Stap 2: een berekening van de gemiddelde mate van objectieve analyse indien de financiëledienstverlener in verschillende productsoorten actief is.

Stap 1

Om voor een enkele productsoort te kunnen bepalen of de financieledienstverlener in de categorie ‘geen vergelijking’, ‘vergelijking van een beperkt aantal producten’ of ‘vergelijking van een groot aantal producten’ valt, is het nodig om het aantal producten te definiëren dat als toereikend kan worden gezien.

Dit minimale aantal producten wordt aangeduid met a. Dan geldt dat a het kleinste aantal producten is waarbij de kans dat tenminste één van die a producten tot 20 procent van de meest passende producten (Y) behoort die aan de dienstverleningsvraag van de consument beantwoordt, groter is dan de gevraagde zekerheid van 95 procent (X).

Voor het bepalen van de grenswaarde in een productsoort zijn twee parameters vastgesteld, te weten minimaal 95 procent zekerheid (hoe groot is de kans dat het financiële product als meest passend uit de vergelijking komt) en 20 procent financiële producten die voldoen aan de behoefte van de consument of cliënt. 95 procent is in de wetenschappelijke wereld een algemeen geaccepteerde norm. De homogeniteit van financiële producten maakt het aannemelijk dat maximaal 20 procent van het totaal aantal verkrijgbare financiële producten binnen een productsoort voldoen aan de behoeften van de consument of cliënt.

Om voor een enkele productsoort met N producten de grenswaarde a te bepalen, wordt a zo klein mogelijk gekozen zodanig dat 1 – [Combin(K, a) / Combin(N, a)] ≥ 95%. Hierbij geldt dat als n=N of (n>Roundup ((1-20%)*N;0) dan is de kans 100%. K bestaat in de formule uit (1-Y)*N.

Stap 2

Indien de financiëledienstverlener in meerdere productsoorten actief is, zal er een gemiddelde mate van objectieve analyse moeten worden berekend. Hierbij is het uitgangspunt gelijk aan die bij stap 1: de kans moet tenminste 95% zijn dat de financiëledienstverlener een passend product adviseert. Deze kans kan bepaald worden met behulp van de extra aanname dat de kans dat de consument of cliënt vraagt om een product uit een specifieke productsoort gelijk is aan de relatieve frequentie waarin de financiëledienstverlener producten uit de betreffende categorie adviseert.

De gemiddelde mate van objectieve analyse wordt dan bepaald door de kansen voor de verschillende productsoorten op een gewogen manier bij elkaar op te tellen.

De uitkomst levert een percentage wat een kans representeert. Wanneer de kans groter is dan of gelijk aan de zekerheid van 95%, dan is er sprake van een ‘Vergelijking van een groot aantal producten’ en als de kans kleiner is dan 95 procent, dan is er sprake van een ‘Vergelijking van een beperkt aantal producten’.

Om deze berekening te maken is het nodig om per productsoort (aangeduid met k) over de volgende parameters te beschikken:

Nk (het totaal aan producten in de categorie)

nk (het aantal producten dat de financiëledienstverlener meeneemt in zijn vergelijking)

wk (is het deel van de adviezen van de financiëledienstverlener dat binnen productsoort k valt)

Hierbij sommeren alle gewichten wk samen tot 1.

U kunt de informatie die nodig is voor N kterugvinden op de website van de AFM

Indien voor elk productsoort geldt n=1 dan is er sprake van ‘Geen vergelijking van producten’.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking op 2 juli 2013 en werkt terug tot en met 1 juli 2013.

TOELICHTING

1.1 Algemeen

Door het provisieverbod dat sinds 1 januari 2013 van kracht is voor de financiële producten, bedoeld in artikel 86c, eerste lid, van het besluit, zijn voor de consument of, indien het een verzekering betreft, cliënt de kosten van het financiële product gescheiden van de financiële dienst die wordt verleend.

De keuze voor een financiëledienstverlener is voor consumenten of cliënten een belangrijke eerste activiteit voorafgaand aan het nemen van beslissingen met financiële impact. Het dienstverleningsdocument is bedoeld om consumenten of cliënten in staat te stellen een goed geïnformeerde keuze te maken met betrekking tot de dienstverlening door de financiëledienstverlener. Om die keuze goed te kunnen maken is het van belang dat hij inzicht heeft in de prijs die hij betaalt, en wat hij daarvoor krijgt. Om de consument of cliënt te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een financiëledienstverlener is de verplichting voor een dienstverleningsdocument vastgelegd in artikel 86f van het besluit.

In artikel 86f, zevende lid, van het besluit is aan de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid gegeven om nadere regels te stellen met betrekking tot de inhoud, vorm en wijze van verstrekking van het dienstverleningsdocument.

Met in achtneming van de conclusies van de uitgevoerde evaluatie van de provisieregels in 2010 en na zorgvuldige bestudering van de reacties op marktconsultatie van de voorgenomen standaardisatie van het dienstverleningsdocument in januari 2013, heeft de Autoriteit Financiële Markten nadere regels gesteld met betrekking tot de gevraagde dienstverlening, de te verstrekken informatie en de vormgeving van het dienstverleningsdocument zodat consumenten of cliënten dienstverleningsdocumenten van verschillende financiëledienstverleners met elkaar kunnen vergelijken.

Uit deze nadere regels volgt onder andere hoe de informatie die in artikel 86f, tweede en derde lid, van het besluit wordt genoemd, in het dienstverleningsdocument moet worden opgenomen Daarnaast zijn er ook vormvereisten opgenomen – omwille van de standaardisatie van het dienstverleningsdocument – waaraan een dienstverleningsdocument moet voldoen.

Een dienstverleningsdocument moet een goede afspiegeling zijn van de aard en reikwijdte van de financiële dienst(en), de gemiddelde kosten en de belangen die een rol kunnen spelen.

De informatie die de consument of cliënt op basis van een dienstverleningsdocument tot zich kan nemen is niet gepersonaliseerd en houdt dus geen rekening met de persoonlijke omstandigheden van de consument of cliënt en is gebaseerd op uniforme uitgangspunten. Consumenten of cliënten kunnen zich aan de hand van het dienstverleningsdocument oriënteren op de financiële dienst die zij nodig denken te hebben. Nadat zij een keuze hebben gemaakt, kunnen op basis van concrete wensen van de consument of cliënt individuele afspraken worden gemaakt over de te leveren diensten en bijbehorende kosten.

Om het vergelijken van informatie te vergemakkelijken, is het van belang dat uniforme uitgangspunten gehanteerd worden door financiëledienstverleners bij het weergeven van informatie in het dienstverleningsdocument. Dit levert een spanningsveld op met de diepgang en hoeveelheid van informatie die weergegeven kan worden in het dienstverleningsdocument. De Autoriteit Financiële Markten heeft gezocht naar een goede balans tussen uniformiteit en begrijpelijkheid van de informatie in het dienstverleningsdocument enerzijds en de mogelijkheid om verschillende dienstverleningconcepten voldoende tot hun recht te laten komen anderzijds.

Ten bate van deze balans is op enkele plaatsen in het dienstverleningsdocument de mogelijkheid gecreëerd om een eigen toelichting te geven op de dienstverlening of de voorgeschreven teksten. Hier kan in een gelimiteerd aantal leestekens een toelichting worden gegeven die aansluit bij de aard en het doel van het specifieke onderdeel waarbij de mogelijkheid voor een eigen toelichting wordt geboden. De eigen teksten van de financiëledienstverlener mogen geen afbreuk doen aan de voorgeschreven teksten zoals opgenomen in bijlage 5. Het staat financiëledienstverleners vrij om al dan niet gebruik te maken van de geboden mogelijkheden om een eigen toelichting te geven. Indien een financiëledienstverlener geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan wordt ook geen leeg vrij tekstveld weergegeven op het dienstverleningsdocument.

Het is noodzakelijk dat consumenten of cliënten voldoende tijd hebben om het dienstverleningsdocument te beoordelen en te vergelijken met dienstverleningsdocumenten van andere financiëledienstverleners. Zo worden consumenten of cliënten in staat gesteld zich te oriënteren op de financiële diensten die zij willen afnemen en bij welke financiëledienstverlener. Het ligt dan ook voor de hand dat het dienstverleningsdocument bijvoorbeeld bij de aanvraag van informatie over de dienstverlening of tijdens een oriënterend gesprek wordt verstrekt. Het dienstverleningsdocument dient in ieder geval verstrekt te worden voordat de financiëledienstverlener een financiële dienst aan de consument of cliënt verleent.

1.2 Nalevingkosten

De Autoriteit Financiële Markten stelt voor financiëledienstverleners in het digitale loket op haar website een applicatie beschikbaar, een generator (hierna: DVD-generator), waarmee financiëledienstverleners een eigen dienstverleningsdocument kunnen opstellen en downloaden. Voor financiëledienstverleners die gebruik maken van deze DVD-generator, blijven de nalevingkosten derhalve beperkt. De DVD-generator faciliteert de productie van dienstverleningsdocumenten en bevordert vergelijkbaarheid doordat dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd en dienstverleningsdocumenten worden opgesteld volgens een eenduidige opmaak en indeling. De verantwoordelijkheid om aan de in dit hoofdstuk gestelde nadere regels te voldoen blijft echter rusten op de financiëledienstverlener.

Artikelsgewijs

Artikel I

Artikel 4:1

Artikel 4:1 bepaalt op welke wijze een dienstverleningsdocument wordt opgesteld. Een financiëledienstverlener die financiële diensten verleent inzake een financieel product als bedoeld in artikel 86c, eerste lid, van het besluit, is verplicht een dienstverleningsdocument op te stellen en aan de consument of cliënt te verstrekken. Qua vorm mag het dienstverleningsdocument niet afwijken van het model dat is opgenomen in bijlage 5.1. Dit betekent dat de volgorde en verdeling van de informatie over vier pagina’s van A4-formaat vastligt alsmede de grootte van de onderdelen die opgenomen moeten worden. Alleen indien alle dienstverleningsdocumenten zijn opgesteld conform het genoemde model, komen zij visueel overeen, hetgeen de toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van belangrijke informatie voor consumenten of cliënten in de oriëntatiefase over de financiële diensten bevordert. Op grond van artikel 4:1 moeten financiëledienstverleners niet alleen qua vorm aansluiten bij de modellen als opgenomen in bijlage 5.1, ook moeten zij de inhoud en daarmee de voorgeschreven teksten, integraal over te nemen. Waar voorgeschreven, neemt een financiëledienstverlener de van toepassing zijnde teksten op in het dienstverleningsdocument.

Artikel 4:1, tweede lid, bepaalt dat een dienstverleningsdocument betrekking heeft op de gevraagde dienstverlening, bedoeld in artikel 86f, eerste lid van het besluit Op basis van het uitgangspunt dat de gevraagde dienstverlening leidend is, zijn vier dienstverleningsvragen gedefinieerd: de hypotheekvraag, de vraag over het afdekken van risico’s, de vraag over vermogen opbouwen en de pensioenvraag werkgever. In het formuleren van de dienstverleningsvragen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de nieuwe module indeling in hoofdstuk 5 van het besluit over vakbekwaamheid van medewerkers. Dit betekent dat er vier dienstverleningsdocumenten zijn. Het kan dus zo zijn dat wanneer een financiëledienstverlener financiële producten aanbiedt, adviseert of bemiddelt die onder alle vier de dienstverleningsverleningsvragen vallen, daarin adviseert en of bemiddelt, hij vier standaard dienstverleningsdocumenten beschikbaar moet hebben.

Artikel 4:2

In de toelichting op artikel 86f van het besluit staat dat de financiëledienstverlener een dienstverleningsdocument verstrekt dat aansluit bij de vraag waarmee de consument of cliënt de financiëledienstverlener benadert. Naar aanleiding van zijn dienstverleningsvraag zoekt een consument of cliënt een financiëledienstverlener, waarbij het dienstverleningsdocument hem helpt om een geïnformeerde keuze te maken.

In artikel 4:2, tweede lid, wordt de koppeling gemaakt tussen de dienstverleningsvraag en de financiële producten als bedoeld in artikel 86c van het besluit. In artikel 4:2, derde lid, is een tabel opgenomen waarin de dienstverleningsvragen en de bijbehorende financiële producten opgesomd. De opsomming van financiële producten is niet limitatief maar is bedoeld als een indicatie voor financiëledienstverleners om te bepalen welk(e) dienstverleningsdocument(en) zij moeten opstellen. Financiële producten die onder de reikwijdte van artikel 86c van het besluit vallen zijn leidend voor het bepalen of al dan niet een dienstverleningsdocument moet worden opgesteld. Er kunnen nieuwe financiële producten ontwikkeld worden die kwalificeren als bijvoorbeeld een complex product als bedoeld in artikel 1 van het besluit (en daarmee onder de reikwijdte van artikel 86c, eerste lid van het besluit komen te vallen), maar nog niet zijn opgenomen in de tabel. De Autoriteit Financiële Markten kan andere financiële producten als bedoeld in artikel 86c, eerste lid van het besluit toevoegen aan de tabel genoemde producten.

Aan de hypotheekvraag zijn verschillende financiële producten gekoppeld die ook bij andere dienstverleningsvragen een rol kunnen spelen. Naast een hypothecair krediet is namelijk denkbaar dat ook vermogen moet worden opgebouwd om in de toekomst af te lossen. In het dienstverleningsdocument hypotheekvraag vormen de onderdelen hypothecair krediet en vermogen opbouwen samen daarom één onderdeel. Ook moeten eventuele risico’s worden afgedekt. In artikel 4:2, derde lid, is daarom bepaald dat het dienstverleningsdocument voor de hypotheekvraag samengesteld wordt uit de onderdelen die betrekking hebben op zowel de hypotheekvraag als de dienstverleningsvraag over risico’s afdekken.

Ten aanzien van de dienstverleningsvraag over pensioen is ervoor gekozen om tweedepijler pensioen producten te scheiden van individuele oplossingen in de derde pijler. De reden hiervoor is dat beide pijlers essentiële verschillen in doelgroep, oplossingen, activiteiten en kosten kennen. Aan de dienstverleningsvraag voor pensioen werkgever zijn enkel pensioenverzekeringen (tweede pijler) gekoppeld. Individuele pensioenproducten (derde pijler) zijn ondergebracht bij de dienstverleningsvraag over vermogen opbouwen. Dit is vanuit het perspectief van consumenten of cliënten logisch, omdat het doel van vermogen opbouwen (een aanvulling op) een oudedagvoorziening is.

Ten slotte is er voor gekozen om uitvaartverzekeringen onder te brengen bij de dienstverleningsvraag naar risico's afdekken. Een uitvaartverzekering is in de perceptie van de consument of cliënt een verzekering die wordt afgesloten om risico's af te dekken (de kosten voor de uitvaart) en is niet een product waarmee je vermogen opbouwt. Hetzelfde geldt voor een overlijdensrisicoverzekering.

Toelichting bij bijlage 6

Een financiëledienstverlener die financiële diensten verleent inzake een financieel product als bedoeld in artikel 86c van het besluit dient op grond van artikel 4:1 juncto artikel 4:3 een dienstverleningsdocument op te stellen. De tekst van het dienstverleningsdocument is grotendeels gestandaardiseerd en laat slechts toe dat bepaalde afwijkende gegevens worden ingevuld, zoals de contactgegevens van de financiëledienstverlener en de beschrijving van de financiële diensten die hij verleent.

Een belangrijke randvoorwaarde om consumenten of cliënten in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken over de financiële dienstverlening, is dat de informatie in het dienstverleningsdocument begrijpelijk is voor consumenten of cliënten. De teksten van de in artikel 86f van het besluit genoemde elementen zijn om die reden niet letterlijk overgenomen in het dienstverleningsdocument maar zijn weergegeven op een voor de gemiddelde consument toegankelijke wijze. In opdracht van de Autoriteit Financiële Markten zijn de op het dienstverleningsdocument weergegeven teksten getoetst op begrijpelijkheid.

Onderdelen 1 en 2: Inleiding en samenvatting

Het dienstverleningsdocument begint met inleidende teksten, waarin de voorgeschreven informatie over de financiëledienstverlener zelf en de financiële dienst of financiële diensten zijn opgenomen. Na de inleiding wordt in een korte samenvatting weergegeven wat de dienstverlening van de financiëledienstverlener inhoudt. De dienstverlening van de financiëledienstverlener is begrensd door de reikwijdte van de vergunning (de financiële diensten adviseren, bemiddelen, optreden als gevolmachtigde agent en of aanbieden) en de product- dienstcombinaties die in de vergunning zijn vastgelegd. Binnen deze grenzen kan de financiëledienstverlener keuzes maken over de eigen dienstverlening.

De samenvatting van de dienstverlening wordt op het dienstverleningsdocument weergegeven in vijf activiteiten. De eerste drie onderdelen (‘onderzoek’, ‘advies’ en ‘zoeken’) omvatten samen de financiële dienst ‘adviseren’. De vierde activiteit (‘contract’) betreft de financiële dienst ‘bemiddelen’ dan wel de financiële dienst ‘aanbieden’. Indien een financiëledienstverlener adviseert en bemiddelt zijn de eerste vier activiteiten allemaal van belang en worden deze activiteiten in donkerblauw weergegeven op het dienstverleningsdocument. In geval van aanbieden of bemiddelen zonder daarbij tevens te adviseren (execution only dienstverlening), is alleen de vierde activiteit (‘contract’) van belang en wordt alleen deze activiteit in donkerblauw weergegeven op het dienstverleningsdocument. De eerste drie activiteiten blijven ook zichtbaar op het dienstverleningdocument maar worden in lichtgrijs weergegeven om duidelijk te maken dat de desbetreffende financiëledienstverlener deze diensten niet verleent. Indien een financiëledienstverlener alleen adviseert maar niet bemiddelt wordt de vierde activiteit (‘contract’) lichtgrijs weergegeven op het dienstverleningsdocument.

De vijfde en laatste activiteit (‘onderhoud’) betreft artikel 86f, tweede lid, onderdeel e, van het besluit. Indien een financiëledienstverlener na de totstandkoming van de overeenkomst andere diensten voor de consument of cliënt kan verrichten is deze activiteit donkerblauw weergegeven, zo niet, dan is deze activiteit in lichtgrijs weergegeven op het dienstverleningsdocument. Boven de vijf activiteiten wordt de gekozen dienstverlening in één voorgeschreven zin samengevat.

Het zichtbaar maken van zowel de diensten in het dienstverleningsproces die de financiëledienstverlener verleent als de diensten die de financiëledienstverlener niet verleent, zorgt er voor dat consumenten of cliënten in de oriëntatiefase goed de bestaande mogelijkheden kunnen vergelijken.

Onderdeel 3: Toelichting

In de toelichting op de samenvatting worden de vijf activiteiten uit de samenvatting nader uitgelegd. Ook hier zijn alleen de voor de individuele financiëledienstverlener relevante activiteiten donkerblauw weergegeven en de activiteiten die een financiëledienstverlener niet doet grijs. Bij de eerste activiteit (‘onderzoek’) is een mogelijkheid om een eigen toelichting te geven. Hier kan de financiëledienstverlener bijvoorbeeld opnemen dat de consument of cliënt in deze fase zelf bepaalde werkzaamheden kan verrichten waardoor minder kosten in rekening worden gebracht. Ook na de tweede activiteit (‘advies’) is een mogelijkheid om een eigen toelichting te geven. Hier kunnen financiëledienstverleners bijvoorbeeld toelichten welke werkzaamheden zij verrichten tijdens het adviesgesprek. De mogelijkheid om een eigen toelichting te geven bij de eerste en tweede activiteit kan ook gebruikt worden om toe te lichten dat naast het adviseren van consumenten of cliënten ook execution only dienstverlening mogelijk is (voor zover van toepassing). Er zijn voor deze eigen toelichtingen bij de eerste twee activiteiten maximaal 300 leestekens beschikbaar op het dienstverleningsdocument hypotheekvraag. Voor de dienstverleningsdocumenten risico’s afdekken, vermogen opbouwen en pensioenvraag werkgever geldt dat er maximaal 400 leestekens beschikbaar zijn.

Indien de financiëledienstverlener adviseert wordt bij de derde activiteit (‘zoeken’) artikel 86f, tweede lid, onderdeel a, van het besluit weergegeven, namelijk of de financiëledienstverlener al dan niet adviseert op grond van een objectieve analyse. In het dienstverleningsdocument wordt dit weergegeven als ‘de mate van vergelijking’. De objectieve analyse is niet van toepassing op aanbieders die uitsluitend eigen producten adviseren. De opname van het onderdeel objectieve analyse in het besluit komt voort uit de richtlijn verzekeringsbemiddeling (41 Richtlijn 2002/92/EG van 9 december 2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (PbEU2003L9). Deze richtlijn ziet uitsluitend op adviseurs en bemiddelaars en niet op aanbieders.

Er zijn bij de weergave van de mate van vergelijking op het dienstverleningsdocument drie mogelijkheden gecreëerd: geen vergelijking van producten, vergelijking van een beperkt aantal producten en vergelijking van een groot aantal producten. Een objectieve analyse betekent dat voor het advies een groot aantal vergelijkbare financiële producten met elkaar wordt vergeleken. Om ook recht te doen aan de bestaande praktijk dat financiëledienstverleners vooraf een deugdelijke analyse maken van financiële producten van verschillende aanbieders, waarbij zij bij hun adviezen kiezen uit financiële producten van vooraf geselecteerde aanbieders, is ook een categorie voor deze selectieve analyse opgenomen. Deze categorie wordt in het dienstverleningsdocument weergegeven als ‘vergelijking van een beperkt aantal producten’. Er is dan geen sprake van een objectieve analyse. Bij een beperkte vergelijking worden tenminste twee financiële producten met elkaar vergeleken.

Consumenten of cliënten hebben in de oriëntatiefase nog geen concreet financieel product voor ogen, maar hebben al wel een dienstverleningsvraag. De mate van vergelijking die op het dienstverleningsdocument wordt getoond, is een gewogen gemiddelde van de mate van vergelijking per afzonderlijke productcategorie. Aan elke productcategorie waar de financiëledienstverlener diensten voor verricht, wordt een wegingsfactor toegekend afhankelijk van de inschatting van hoe vaak een bepaald product geadviseerd wordt. Omdat het dienstverleningsdocument hypotheekvraag samengesteld is uit de onderdelen die betrekking hebben op de hypotheek en op risico’s afdekken (artikel 4:2, derde lid), wordt in het dienstverleningsdocument hypotheekvraag voor beide onderdelen wel apart de mate van vergelijking weergegeven.

Onder de toelichting op de derde activiteit (‘zoeken’) zijn tevens de belangen weergegeven als bedoeld in de onderdelen b, f, g en h van artikel 86f, tweede lid van het besluit. Deze onderdelen zien onder andere op de vraag of er contractuele verplichtingen zijn om uitsluitend voor één of meer aanbieders te bemiddelen, of er gekwalificeerde deelnemingen in een bepaalde aanbieder (of moedermaatschappij van een bepaalde aanbieder) zijn en of een bepaalde aanbieder (of moedermaatschappij van een bepaalde aanbieder) gekwalificeerde deelnemingen heeft in een financiëledienstverlener. Bij contractuele verplichtingen gaat het er om of er productieafspraken zijn gemaakt met één of meer aanbieders over de voor de dienstverleningsvraag relevante financiële producten.

Gekwalificeerde deelnemingen kunnen invloed hebben op de financiële dienst die aan consumenten of cliënten wordt verleend. Om die reden moeten financiëledienstverleners op grond van artikel 86f, derde lid van het besluit in het dienstverleningsdocument opnemen of er gekwalificeerde deelnemingen zijn die ertoe kunnen leiden dat bepaalde financiële producten worden geadviseerd. Door aanwezigheid van die gekwalificeerde deelnemingen heeft de financiëledienstverlener andere belangen dan het belang van de consument of cliënt. Hierdoor kan mogelijk bij voorkeur financiële producten van een bepaalde aanbieder worden geadviseerd. In het dienstverleningsdocument worden gekwalificeerde deelnemingen aangeduid met ‘eigendomsbelang’.

Indien een aanbieder uitsluitend adviseert in eigen producten en daarnaast ook andere belangen heeft (zoals gekwalificeerde deelnemingen), moeten wel alle belangen op het dienstverleningsdocument worden weergegeven. Deze aanbieder hoeft echter niet in het dienstverleningsdocument op te nemen dat deze belangen mogelijk invloed hebben op het advies. Deze aanbieder adviseert namelijk uitsluitend in eigen producten en dit wordt ook expliciet in het dienstverleningsdocument vermeld. Gekwalificeerde deelnemingen hebben in dat geval geen invloed op de financiële producten die aan consumenten of cliënten worden geadviseerd.

Onder de toelichting op de vierde activiteit (‘contract’) is de mogelijkheid geboden om in maximaal 400 leestekens een eigen toelichting te geven. Hier kan de financiëledienstverlener bijvoorbeeld de specifieke werkzaamheden toelichten die hij verricht bij het bemiddelen of aanbieden van een financieel product.

Bij de toelichting op de vijfde activiteit (‘onderhoud’) is onderdeel e van artikel 86f, tweede lid van het besluit opgenomen. Uit de tekst en uit de toelichting bij deze bepaling volgt dat een financiëledienstverlener in het dienstverleningsdocument uitsluitend moet weergeven of hij diensten verricht na totstandkoming van de overeenkomst en zo ja op welke wijze hij de kosten daarvan in rekening brengt. Financiëledienstverleners zijn dan ook niet verplicht te specificeren welke diensten zij na het sluiten van de overeenkomst verrichten. De Autoriteit Financiële Markten heeft gehoor gegeven aan de sterke wens vanuit de markt om de diensten na het sluiten van de overeenkomst (ook wel ‘nazorg’ genoemd) nader te kunnen specificeren. Het is in het belang van consumenten of cliënten dat zij in de oriëntatiefase een adequaat beeld hebben van de totale dienstverlening en de bijbehorende kosten. Als dat adequate beeld ontbreekt, bestaat het risico dat consumenten of cliënten na het sluiten van de overeenkomst verrast worden door onvoorziene kosten voor nazorg. Om die reden kan op het dienstverleningsdocument er voor worden gekozen om enkele voorgeschreven generieke omschrijvingen van nazorg activiteiten weer te geven. Financiëledienstverleners kunnen uiteraard volstaan met de mededeling dat zij nazorgactiviteiten kunnen verrichten. Indien een financiëledienstverlener geen generieke omschrijvingen van nazorg activiteiten invult, dan wordt dit optionele onderdeel ook niet weergegeven op het dienstverleningsdocument.

De generieke omschrijvingen van de diensten die na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen worden verleend, mogen uitdrukkelijk niet worden gebruikt om enige aansprakelijkheid uit te sluiten voor werkzaamheden die uit hoofde van de wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product moeten worden verricht. Het dienstverleningsdocument is bedoeld als een algemeen informatiedocument voor consumenten en cliënten en kwalificeert dan ook niet als een overeenkomst van opdracht. De omschrijving van de diensten na het sluiten van de overeenkomst laat derhalve de wettelijke zorgplicht van de financiëledienstverlener onverlet.

Onderdeel 4: kosten

Na de toelichting op de samenvatting van de vijf activiteiten volgt tenslotte de weergave van de onderdelen i en j van artikel 86f, tweede lid van het besluit, namelijk de nominale gemiddelde kosten voor de door de financiëledienstverlener verleende diensten, gesplitst in de gemiddelde kosten voor advies, de gemiddelde kosten van bemiddeling dan wel, indien het een aanbieder betreft, de gemiddelde kosten van distributie. In het dienstverleningsdocument worden de gemiddelde kosten van bemiddeling en de gemiddelde kosten van distributie weergegeven als ‘kosten gericht op afsluiten’. Onderaan worden de gemiddelde kosten voor de combinatie van de kosten voor advies en de kosten gericht op het afsluiten van het product opgenomen in het dienstverleningsdocument.

Om een beeld te geven van de kosten die in rekening worden gebracht voor verschillende doelgroepen kunnen financiëledienstverleners naast de gemiddelde kosten optioneel de gemiddelde kosten weergeven voor drie, zelf te benoemen, verschillende doelgroepen. Dit is niet verplicht. Indien financiëledienstverleners geen gebruik maken van deze optie, worden in het dienstverleningsdocument de drie extra opties ook niet weergegeven.

Onder de weergave van de gemiddelde kosten is de mogelijkheid opgenomen om in maximaal 400 leestekens een eigen toelichting hierop te geven. Hier kan de financiëledienstverlener bijvoorbeeld de gemiddelde kosten toelichten van de zelf benoemde verschillende doelgroepen nader toelichten.

Artikel I

Artikel 4:3, tweede lid

Artikel 4:3, tweede lid, schrijft voor dat het dienstverleningsdocument te allen tijde actueel is. Indien de financiëledienstverlener het dienstverleningsconcept wijzigt, of het productenpallet, kan dat gevolgen hebben voor de op het dienstverleningdocument weergegeven financiële diensten. Het dienstverleningsdocument moet in dat geval onverwijld gewijzigd worden om er voor te zorgen dat consumenten of cliënten een adequaat beeld krijgen van de reikwijdte van de dienstverlening.

Indien het aantal op de markt verkrijgbare producten wijzigt, dan kan dat gevolgen hebben voor de vaststelling of sprake is van een toereikend aantal verkrijgbare vergelijkbare financiële producten (objectieve analyse, zie verder onder artikel 4:4). De Autoriteit Financiële Markten zal jaarlijks het aantal op de markt verkrijgbare producten per productcategorie publiceren op haar website. De gewijzigde gegevens worden tevens in de DVD-generator opgenomen. Om het dienstverleningsdocument actueel te houden ligt het voor de hand dat de financiëledienstverlener bij de jaarlijkse publicatie van de op de markt verkrijgbare producten per productcategorie controleert of dit tot wijziging van het dienstverleningsdocument leidt.

Artikel 4:3, derde lid

In artikel 4:3, derde lid, staat de verwijzing naar de DVD-generator die de Autoriteit Financiële Markten op haar website beschikbaar heeft in het Digitale loket voor financiëledienstverleners. Hiermee kunnen financiëledienstverleners een dienstverleningsdocument opstellen dat de informatie zoals voorgeschreven in artikel 86f van het besluit bevat.

Artikel 4.4

In artikel 86f, vierde lid, van het besluit wordt objectieve analyse gedefinieerd als een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare vergelijkbare financiële producten die de adviseur in staat stelt een financieel product aan te bevelen dat aan de dienstverleningsvraag van de consument of cliënt beantwoord. Het is van belang dat bij het bepalen of sprake is van objectieve analyse uniforme uitgangspunten door alle financiëledienstverleners worden gehanteerd. Daarvoor is het allereerst van belang te weten welke financiële producten vergelijkbaar zijn. Een uitvaartverzekering wordt bijvoorbeeld doorgaans niet vergeleken met een overlijdensrisicoverzekering. De Autoriteit Financiële Markten heeft daarom verschillende productcategorieën onderscheiden, te vinden in tabel 1: financiële producten gespecificeerd per dienstverleningsvraag. Om vast te kunnen stellen of sprake is van een toereikend aantal financiële producten dat vergeleken wordt, is het noodzakelijk de totale omvang van de markt te kennen. Het totaal aantal verkrijgbare financiële producten per productcategorie geldt als benchmark waartegen het aantal financiële producten dat de financiëledienstverlener vergelijkt wordt afgezet. De Autoriteit Financiële Markten zal jaarlijks voor iedere productcategorie het totaal aantal vergelijkbare financiële producten bekendmaken op de website.

De Autoriteit Financiële Markten heeft gekozen voor een variabele grenswaarde om vast te stellen of binnen de afzonderlijke productcategorieën een toereikend aantal financiële producten wordt vergeleken. Deze variabele grenswaarde houdt rekening met de omvang van de relevante markt (totaal aantal verkrijgbare producten). De grote verschillen in omvang van de relevante markten voor de verschillende productcategorieën maakt één vaste grenswaarde om objectieve analyse te berekenen ongeschikt. Voor sommige productcategorieën bestaat een zeer grote relevante markt, in andere productcategorieën zijn maar enkele aanbieders actief. Een vaste grenswaarde van bijvoorbeeld 50 procent van het totaal aantal verkrijgbare financiële producten vergelijken om te kwalificeren voor objectieve analyse is realistisch als in een productcategorie maar enkele aanbieders actief zijn. Bij een omvangrijke markt betekent een vaste grenswaarde van 50 procent dat financiëledienstverleners in de praktijk onrealistisch veel financiële producten moeten vergelijken om de analyse als ‘objectief’ te mogen kwalificeren. De grenswaarde moet naast de omvang van de relevante markt ook rekening houden met de toenemende homogeniteit bij een stijgend aantal vergelijkbare producten. In een markt met weinig aanbieders verschillen producten sterker dan in een omvangrijke markt. Heterogeniteit van het aanbod van financiële producten binnen een productcategorie rechtvaardigt dat de grenswaarde voor kwalificatie voor objectieve analyse hoger ligt dan in een homogene markt. De grenswaarde voor het toereikend aantal verkrijgbare vergelijkbare financiële producten is daarom afhankelijk van zowel de omvang van de relevante markt (aantal financiële producten) per productcategorie als de mate van homogeniteit van het aanbod (vergelijkbare financiële producten).

De Autoriteit Financiële Markten heeft een manier ontwikkeld om het toereikend aantal producten afhankelijk te maken van de omvang van de relevante markt waarmee de variabele grenswaarde eenduidig kan worden vastgesteld. De berekening van de variabele grenswaarde om het toereikend aantal verkrijgbare en vergelijkbare financiële producten binnen een bepaalde productcategorie vast te stellen vindt plaats aan de hand van een wiskundige formule. Deze formule is met een toelichting in Bijlage 7 opgenomen. De DVD-generator, die de Autoriteit Financiële Markten kosteloos op haar website beschikbaar heeft gesteld, berekent deze grenswaarde automatisch op basis van de door financiëledienstverleners ingevoerde waarden.