Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtStaatscourant 2013, 17573Verkeersbesluiten

Logo WoensdrechtONTWERPVERKEERSBESLUIT WD-2013-003

Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan 4,5 ton.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WOENSDRECHT

Gelet op Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1, van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het afdelingshoofd Beleid & Planvorming bij collegebesluit van 9 april 2013.

OVERWEGENDE

Dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

c. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Is het gewenst om:

1.een gesloten verklaring in te stellen voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan 4,5 ton;

In het kader van het onderhoud en beheer is op donderdag 12 januari 2012 een toestandinspectie uitgevoerd aan de brug in de Havenweg. De brug is een wachtsluis die is aangelegd in 1860 ten behoeve van de aanleg van de Vijdtpolder. De constructie is in de afgelopen 125 jaar ongewijzigd gebleven. Alleen de originele houten leuningen zijn enkele jaren geleden vervangen door een stalen variant.

Uit de inspectie zijn schades en afwijkingen waargenomen die zijn veroorzaakt door achterstallig onderhoud en overbelasting. Om verder schade aan dit kunstwerk tegen te gaan wordt een gewichtsbeperking toegepast.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

is overleg gepleegd met de Operationele chef A district Bergen op Zoom van het regionaal politiekorps Midden en West Brabant.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 • -een gesloten verklaring voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan 4,5 ton in te stellen;

 • -het begin en het einde van het deze gewichtsbeperking aan te duiden door het plaatsen van het bord C21 uit bijlage 1 van de RVV 1990.

 • -een voorwaarschuwing van deze gewichtsbeperking te plaatsen op een afstand van 500 m en 1,5 km van de brug door het bord C21 met onderborden OB401 uit de bijlage 1 van RVV 1990.

MEDEDELINGEN

 • 1.Bekendmaking van dit ontwerp verkeersbesluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de Woensdrechtse bode.

 • 2.het ontwerp verkeersbesluit wordt elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 3.dit ontwerp verkeersbesluit kan na de datum van publicatie gedurende 4 weken worden opgevraagd aan de centrale balie van de gemeente Woensdrecht.

 • 4.belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na de datum van publicatie hun zienswijze over het ontwerp verkeersbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

De schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en bevat tenminste onderstaande punten:

 • -de naam en het adres van de indiener;

 • -de dagtekening;

 • -de vermelding van de datum en het nummer van het ontwerp verkeersbesluit;

 • -de motivering waarom men zich niet kan verenigen met het te nemen besluit;

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens dezen,

Mr. Mevr. L. Snoodijk

Afdelingshoofd beleid & planvorming

tekening verkeersmaatregel

Zie bijlage