Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2013, 17524Vergunningen

Logo Borger-Odoorn
Bekendmaking wet milieubeheer medegedeeld vleeskuikens te houden en emissiearme stalystemen in twee stallen gelegen 1e Exloërmond 82 te 1e Exloërmond, Borger-Odoorn

Burgemeester en Wethouders van Borger-Odoorn maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4a, Wet milieubeheer, het volgende bekend:

Op 16 mei 2013 heeft Maatschap (Mts) G. en J. Bartelds 1e Exloërmond 82, 9573 PD 1e Exloërmond medegedeeld dat zij voornemens is vleeskuikens te gaan houden en emissiearme stalystemen in twee stallen te installeren waardoor 75.000 plaatsen voor vleeskuikens worden opgericht. De inrichting is gelegen aan de 1e Exloërmond 82 te 1e Exloërmond. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en Wethouders van Borger Odoorn hebben besloten dat maatschap Mts. Bartelds géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van Burgemeester en Wethouders van Borger-Odoorn leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen gedurende zes weken van 27 juni 2013 tot en met 8 augustus 2013 ter inzage bij klantcontactcentrum (Kcc) op werkdagen gedurende 9.00 en 12.00 uur en buiten deze tijden na telefonische afspraak

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde worden gesteld.