Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 17122

Gepubliceerd op 26 juni 2013 09:00Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juni 2013, kenmerk 123720-105138, houdende wijziging van de vaststelling van tarieven inzake de registratie van beroepsbeoefenaren van beroepen in de individuele gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Registratiebesluit BIG;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van de Regeling tarieven registratie beroepsbeoefenaren Wet BIG wordt € 80,– vervangen door: € 85,–

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Met deze wijziging van de Regeling tarieven registratie beroepsbeoefenaren Wet BIG wordt het tarief dat in rekening wordt gebracht bij een initiële registratie van € 80,– verhoogd naar € 85,–.

Het CIBG heeft onderzoek gedaan naar kostendekkende tarieven voor CIBG producten en diensten. Dit heeft geleid tot aanpassing van het tarief voor de initiële inschrijving. Het bedrag van € 85,– is een uniform (dat wil zeggen voor alle te registreren beroepsbeoefenaren gelijk) tarief en is bepaald op grond van een kostenraming voor een periode van tien jaar, zijnde de periode van 2013 tot ultimo 2022. Het bedrag is tot stand gekomen door alle kosten verband houdend met de inschrijvingen in het BIG-register in die periode om te slaan over het aantal beroepsbeoefenaren dat naar verwachting in diezelfde periode een aanvrage om inschrijving in het register of voor herregistratie zal indienen. Het gaat naar verwachting om 370.000 reeds gediplomeerde beoefenaren van de in artikel 3, eerste lid, van de wet BIG genoemde beroepen, alsmede om de instroom van nieuwe gediplomeerden). Er wordt vanuit gegaan dat in de genoemde periode van tien jaar in totaal ongeveer 115.000 initiële inschrijvingen zullen plaatsvinden en dat er rond de 500.000 beroepsbeoefenaren een aanvrage tot herregistratie (voor maximaal 5 jaar) zullen indienen.

Gebleken is dat de daadwerkelijke kosten die zijn verbonden aan de initiële registratie zijn gestegen. Om ervoor te zorgen dat de initiële registratie kostendekkend kan worden uitgevoerd is een aanpassing van dit tarief nu noodzakelijk.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl