Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 16299Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2013, nummer 2013-0000128752, houdende wijziging van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap en artikel 6 van het Besluit naturalisatietoets;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011 wordt na de zinsnede ‘op advies van de Gouverneur aangewezen instantie’ ingevoegd: of natuurlijk persoon.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Deze regeling wordt met toelichting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Sint Maarten geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

TOELICHTING

De verzoeker die kan aantonen door een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets, niet in staat te zijn een of meerdere onderdelen van de toets af te leggen, is ontheven. Artikel 10 geeft hierover nadere regels. Als verzoeker door een medische belemmering fysiek niet in staat is onderdeel 1 te maken, zal in de meeste gevallen door dezelfde medische belemmering ook niet de delen 2 en 3 kunnen worden afgelegd. Een volledige ontheffing van de naturalisatietoets is op zijn plaats. Verzoeker bezit alsdan een advies dat is afgegeven door de op grond van het eerste lid aangewezen instantie of, als er geen instantie is aangewezen, van een in Sint Maarten gevestigde huisarts, medisch specialist of andere deskundige afkomstige verklaring.

De regeling geeft de mogelijkheid om ook een natuurlijk persoon, op advies van de Gouveneur, als adviseur aan te wijzen.