Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juni 2013, 2013-0000072572, houdende de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken (Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 7, aanhef en onderdeel f, en 13 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit RUA 2011;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder RCN-unit Sociale Zaken: de RCN-unit Sociale Zaken, gevestigd te Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

§ 2. Bevoegdheden

Artikel 2

Aan de bij de RCN-unit Sociale Zaken werkzame medewerkers onderstand, de senior medewerker sociale verzekeringen met standplaats Bonaire, alsmede de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie en schriftelijk oproepen van cliënten in het kader van een aanvraag of lopende uitkering onderstand, het oproepen ten behoeve van een keuring daarbij inbegrepen.

Artikel 3

Aan de bij de RCN-unit Sociale Zaken werkzame (senior) medewerkers sociale verzekeringen met standplaats Bonaire, alsmede de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met belanghebbenden in verband met de uitvoering van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, de Wet ziekteverzekering BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Cessantiawet BES.

Artikel 4

Aan de arbeidsinspecteurs van de RCN-unit Sociale Zaken wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers over bevindingen naar aanleiding van arbeidsinspectie bij de betreffende werkgever, niet zijnde het afgeven van een waarschuwing.

Artikel 5

Aan de bij de RCN-unit Sociale Zaken werkzame medewerker arbeidszaken en algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake arbeidszaken, waaronder mede begrepen het oproepen van werkgevers.

Artikel 6

Aan de bij de RCN-unit Sociale Zaken werkzame medewerkers tewerkstellingsvergunning met standplaats Bonaire en algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake een tewerkstellingsvergunning of aanvraag daartoe, alsmede het afdoen van correspondentie met het openbaar lichaam inzake (de mogelijkheid van) vacaturevervulling door arbeidskrachten vanuit de lokale arbeidsmarkt.

Artikel 7

Aan de stafmedewerker van de RCN-unit Sociale Zaken wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van informatieve brieven, alsmede het fiatteren van ten laste van het ministerie komende facturen, voor zover deze voortvloeien uit een door of namens de minister getekende overeenkomst of schriftelijke afspraak.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 8

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Kralendijk, 10 juni 2013

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, H. Bouwen Hoofd RCN-unit Sociale Zaken

TOELICHTING

Het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken is op grond van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit RUA 2011 bevoegd om namens een bewindspersoon besluiten te nemen, beslissingen in bezwaar- en beroepsprocedures te nemen, binnen restricties overeenkomsten aan te gaan en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze verband houden met de uitvoering van de wet- en regelgeving op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en niet zijn voorbehouden aan de leiding van het departement.

Aan het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken is tevens mandaat en machtiging verleend tot het afdoen van informatieve brieven die betrekking hebben op taken van de eigen organisatorische eenheid, alsmede het paraferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de unit. Het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken heeft bovendien een aantal bevoegdheden inzake het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden.

Het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken kan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur – die ook met de onderhavige regeling heeft ingestemd – bevoegdheden doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen. In de onderhavige situatie staat de wenselijkheid daarvan buiten kijf. Het werkveld van de RCN-unit Sociale Zaken is breed en gaat met een omvangrijke werkstroom gepaard. Het is niet goed mogelijk en ook niet gewenst om alle uitgaande correspondentie vooraf langs het hoofd van de unit (of diens plaatsvervanger) te geleiden. Bovendien vindt een deel van de uitvoering op Sint Eustatius en Saba plaats, terwijl zowel het hoofd als diens plaatsvervanger op Bonaire zijn gestationeerd.

In het Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011 verleent het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken een aantal specifieke machtigingen aan onder hem ressorterende functionarissen. Bij de uitoefening van de machtigingen dragen de functionarissen er zorg voor dat alle correspondentie, ook die welke via mailverkeer plaatsvindt, wordt opgenomen in het dossier (indien van toepassing).

Het Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011 werkt terug tot en met 1 januari 2011, en verduidelijkt de werkafspraken die in de praktijk tussen functionarissen zijn gemaakt op grond van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit hoofd SZW unit BES in de periode van 10 oktober 2010 tot 1 januari 2011.

De algemene bepalingen ten aanzien van de uitoefening van taken en bevoegdheden uit Hoofdstuk 4 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009 zijn van toepassing ten aanzien van de uitoefening van de machtigingen. Dit houdt onder andere in dat functionarissen bij de uitoefening van de machtigingen het ter zake vastgestelde beleid en de geldende werkinstructies in acht moeten nemen. Ook zijn functionarissen gehouden bij de uitoefening van de machtigingen uitgaande stukken te ondertekenen met de volgende formule:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

handtekening van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

naam van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

functie betrokken vertegenwoordigingsbevoegde.

Correspondentie inhoudende een besluit tot toekenning, afwijzing, wijziging, opschorting of schorsing van recht op uitkering, daarmee samenhangende betaalopdrachten of het intrekken daarvan daarbij inbegrepen, blijft op grond van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit RUA 2011 voorbehouden aan het hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken. Hetzelfde geldt voor beslissingen op aanvraag voor een ontslag- of tewerkstellingsvergunning. Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd, worden diens taken en bevoegdheden, behoudens uitzondering, waargenomen door het plaatsvervangend hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken. Het plaatsvervangend hoofd tekent op naam van het hoofd, met vermelding van: b.a.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, H. Bouwen Hoofd RCN-unit Sociale Zaken

Naar boven