Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraafstroomStaatscourant 2013, 1619Ruimtelijke plannen

Logo Graafstroom
Rectificatie vaststelling bestemmingsplan (ivm technische storing) ‘Ruimte voor Ruimte Abbekesdoel 58 en 59 Bleskensgraaf’

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad van Graafstroom op 3 december 2012 het bestemmingplan ‘Ruimte voor Ruimte Abbekesdoel 58 en 59 Bleskensgraaf’ vastgesteld. Het plan maakt het juridisch planologisch mogelijk om in het kader van ruimte-voor-ruimte na sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing 2 burgerwoningen ten westen van Abbekesdoel 61 op te richten en de bestaande bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen. De percelen zullen bestemd worden als deels ‘Wonen’ en deels ‘Agrarisch met Waarden’ zonder bebouwingsmogelijkheden.

Vanwege een technische storing is het niet gelukt om het onderstaande plan tijdig te publiceren op www.ruimtelijkeplannen .nl. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken, in plaats van vanaf 4 januari, met ingang van 25 januari 2013 zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Degene die over het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij het college heeft bekendgemaakt, een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college kenbaar te maken, of een belanghebbende die een zienswijze heeft over een wijziging, kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kan tevens een voorlopige voorziening bij deze afdeling worden ingediend. Het bestemmingsplan treedt in werking op 8 maart 2013.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.gemeentemolenwaard.nl.