Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Staatscourant 2013, 15872Verkeersbesluiten

Logo Utrecht (Utr)2013-06-06Universiteitsweg Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Kenmerk: MM 13.037418 2013 / 0009

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen.

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

dat

de hoofdcommissaris van politie in de gemeente Utrecht heeft ingestemd met de hierna te noemen verkeersmaatregelen;

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

op het besluit van de raad dezer gemeente van 12 oktober 1995 waarbij aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid is opgedragen tot het nemen en uit laten voeren van maatregelen als bedoeld in de WVW 1994 (het RVV 1990 en BABW inbegrepen);

B esluiten:

met ingang van 11 juni 2013 in de hierna volgende straten de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

Oost

Universiteitsweg (aansluiting P+R de Uithof op de Universiteitsweg en bus/trambanen in de directe omgeving)

Vaststellen: Voorrangsweg en keerverbod

Utrecht, 6 juni 013

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

M.M.C. Versteegh

Hoofd afdeling Expertise Mobiliteit

Organisatieontwikkeling

Gepubliceerd op 10 juni 2013 in de Staatscourant.

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Organisatieontwikkeling, Sector Milieu en Mobiliteit, Afdeling Realisatie Mobiliteit (mw R.H. Kottenhagen-Spin, telefoon 030 - 286 4426).

Bent u het niet eens met bovenstaand verkeersbesluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het College van b urgemeester en wethouders , Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar . Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.