Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nuenen, Gerwen en NederwettenStaatscourant 2013, 15555Overig

Logo Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Actualisatie grenzen bebouwde kom Boswet, Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 1 lid 5 van de Boswet bekend dat een ontwerpbesluit tot actualisatie van de bebouwde komgrens voor toepassing van de Boswet ter inzage ligt. De Boswet heeft als doel zo veel mogelijk de hoeveelheid bos en bosopstanden (buiten de bebouwde kom) in stand te houden. Volgens deze wet zijn gemeenten verplicht om een ‘bebouwde komgrens volgens de Boswet’ vast te stellen. De huidige grenzen dateren nog van 1988, en zijn achterhaald door de aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen. De bevoegdheid tot het vaststellen van de bebouwde komgrens volgens de Boswet is op 27 februari 2003 door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

Het ontwerp voor een nieuwe begrenzing ligt met ingang van 14 juni 2013 gedurende dertig dagen (tot en met 13 juli 2013) tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage op de gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mr. B.A.P.M. Achterbergh van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving, te bereiken op telefoonnummer 040-2631647.

Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

13 juni 2013