Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2013, 15213Overig

Logo Haaren
Wet voorkeursrecht gemeenten Haaren, gebied Raamse Akkers

Aanwijzing

Burgemeester en wethouders van Haaren maken, ingevolge artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), bekend, dat de gemeenteraad met toepassing van artikel 4 van de Wvg, bij besluit van 3 juni 2013 in het gebied ‘Raamse Akkers’, de gronden plaatselijk bekend, Raamse Akkers 15, kadastraal bekend gemeente Haaren, sectie A, nummer 2611 gedeeltelijk, heeft aangewezen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. De aanwijzing heeft als planologische grondslag de Structuurvisie Landgoed Haarendael en de hierin aan de gronden toegedachte bestemming.

Doel van de aanwijzing

Door het besluit tot aanwijzing van de percelen of gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant, wordt de aanbiedingsplicht, als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de Wvg, van toepassing verklaard.

Die aanbiedingsplicht houdt in dat eigenaren van percelen en zij die een beperkt zakelijk recht hebben op percelen, gelegen in het betreffende gebied, verplicht zijn, indien zij tot verkoop daarvan over willen gaan, om hun percelen eerst aan de gemeente aan te bieden.

Werkingsgebied

De betreffende gronden zijn nader aangegeven op een bij het besluit van de gemeenteraad behorende tekening, met de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden, een en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster.

Bekendmaking en inwerkingtreding

De eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden van de betreffende gronden ontvangen een afzonderlijke kennisgeving. Het besluit van 3 juni 2013 treedt in werking daags na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en geldt voor een termijn van drie jaar.

Inzage in de stukken

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 5 juni 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, bij de balie van de Gemeentewinkel.

Hiervoor dient u een afspraak te maken. Bel hiervoor naar 0411-627282. Het besluit is ook te raadplegen op onze website www.haaren.nl .

Rechtsmiddelen (bezwaar, voorlopige voorziening)

Indien u zich met dit besluit niet kunt verenigen, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 7:1 in samenhang met artikel 6:4) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Haaren, postbus 44, 5076 ZG Haaren.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Dat is óf de dag na de datum van verzending van de brief waarin het besluit is opgenomen, aan degene(n) tot wie het besluit zich rechtstreeks richt óf de dag na de datum van publicatie van het besluit in een dag- of weekblad.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

  • 1. naam en adres van de reclamant;

  • 2. dagtekening;

  • 3. omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;

  • 4. de gronden van het bezwaar (motivering).

Bij het bezwaarschrift dient zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaar betrekking heeft te worden overgelegd. Volledigheidshalve wijzen wij er op dat indienen van het bezwaarschrift niet betekent dat het besluit daarmee ook automatisch is opgeschort.

Om die reden bestaat de mogelijkheid om op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening, is een griffierecht verschuldigd. Nadere informatie daarover is te verkrijgen bij de griffie van de rechtbank (tel. 073-620 2750).