Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2013, 15033Verkeersbesluiten

Logo ZwolleFietsoversteek Belvederelaan

Z130530_0001

dhr W. IJzerman

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat het kruispunt Belvédèrelaan – Twistvlietpad in de wijk Stadshagen is gelegen;

dat de Belvédèrelaan een van de wijkontsluitingswegen van Stadshagen is en het Twistvlietpad een verplicht brom-/fietspad is dat onderdeel uitmaakt van het hoofdfietsroutenetwerk van Zwolle;

dat (brom)fietsers komende vanaf het Twistvlietpad bij het oversteken van de Belvédèrelaan voorrang genieten ten opzichte van kruisend verkeer;

dat de gemeenteraad op 10 oktober 2011 op basis van een onderzoek van een onafhankelijk adviesbureau een plan ter verbetering van de bereikbaarheid van de wijk Stadshagen heeft vastgesteld;

dat een van de verbeterpunten in dit plan het bovengenoemde kruispunt Belvédèrelaan – Twistvlietpad betreft;

dat dit te maken heeft met het feit dat de huidige vormgeving van het kruispunt als onoverzichtelijk wordt ervaren doordat (brom)fietsers van alle kanten kunnen komen;

dat dit enerzijds ligt aan het feit dat overstekende (brom)fietsers in één keer de twee rijstroken van de Belvédèrelaan moeten oversteken en derhalve moeten letten op gemotoriseerd verkeer uit twee rijrichtingen;

dat het huidige kruispunt daarnaast feitelijk uit drie kort op elkaar gelegen kruispunten is opgebouwd (direct ten westen en oosten van de Belvédèrelaan kruist het Twistvlietpad ook nog de vrijliggende fietspaden die langs de Belvédèrelaan lopen), waardoor verkeersdeelnemers ter plaatse gelijktijdig op zeer veel kruisende bewegingen moeten letten;

dat daarom ter verbetering van de situatie is besloten tot het herinrichten van het kruispunt in kwestie alsook een deel van de fietsinfrastructuur ter plaatse, om zodoende het kruispunt te versimpelen en fietsers daarmee te concentreren op slechts een aantal (oversteek)locaties;

dat deze herinrichting in de zomervakantie (juli/augustus 2013) wordt uitgevoerd en voorziet in de volgende infrastructurele aanpassingen:

verwijderen van de huidige fietssuggestiestroken aan weerszijden van het gedeelte van de Belvédèrelaan gelegen tussen het Twistvlietpad en de straat Duiker;in plaats daarvan realiseren van een vrijliggend fietspad aan de oostzijde van het gedeelte van de Belvédèrelaan gelegen tussen het Twistvlietpad en de straat Duiker;uitbuigen van de twee rijstroken van de Belvédèrelaan ter hoogte van het kruispunt met het Twistvlietpad, waardoor ter plaatse ruimte ontstaat om middenbermen met opstelruimte te realiseren. Hierdoor kunnen overstekende (brom)fietsers en voetgangers de Belvédèrelaan gefaseerd oversteken;het in westelijke richting verschuiven van de fietsverbinding tussen het Twistvlietpad en de Arendshorstlaan; dat in aanvulling op de infrastructurele aanpassingen enkele verkeersmaatregelen worden opgeheven dan wel ingesteld teneinde de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer in de nieuwe situatie te kunnen waarborgen; dat de eerste van deze maatregelen het formeel aanwijzen van het nieuwe vrijliggende pad aan de oostzijde van de Belvédèrelaan, gelegen tussen het Twistvlietpad en de straat Duiker, alsook de verschoven fietsverbinding tussen de Arendshorstlaan en het Twistvlietpad als verplicht fietspad betreft; dat de tweede maatregel bestaat uit het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt Belvédèrelaan – Duiker waarbij fietsers komende vanaf het nieuwe vrijliggende fietspad, die richting Duiker willen oversteken, voorrang moeten verlenen aan kruisend verkeer op de Belvédèrelaan; dat een vergelijkbare voorrangsregeling namelijk ook van kracht is ter hoogte van de aansluiting van de Duiker op de Belvédèrelaan, voor verkeer komende vanaf de Duiker; dat met het instellen van deze maatregel derhalve ter plaatse een uniforme en daardoor duidelijke voorrangsregeling van kracht wordt; dat de derde maatregel bestaat uit het handhaven van de voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt Belvédèrelaan – Twistvlietpad waarbij overstekende fietsers en bromfietsers voorrang genieten ten opzichte van kruisend verkeer op de Belvédèrelaan; dat deze voorrangsregeling in het kader van de herinrichting echter duidelijker wordt gecommuniceerd richting alle verkeersdeelnemers door het plaatsen van extra (onder)borden;  dat de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:het verzekeren van de veiligheid op de weg;het beschermen van weggebruikers en passagiers; dat de hierna genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle; dat overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het verkeersbesluit;   gelet op:de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); 

BESLUIT

  • 1.door het verwijderen van de borden model B4, B5 en B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de haaientanden op het wegdek, de huidige voorrangsregeling ter hoogte van de kruispunten Belvédèrelaan – Duiker en Belvédèrelaan - Twistvlietpad op te heffen;

 

  • 1.de bijbehorende (onderdelen van de) verkeerbesluiten, betreffende het instellen van de onder lid 1 van dit besluit genoemde voorrangsregelingen, hierbij in te trekken;

 

  • 1.door het plaatsen van borden model B3 en B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, onderborden OB503OB02 alsmede het aanbrengen van haaientanden op het wegdek een voorrangsregelingen in te stellen:

  • 2.ter hoogte van het kruispunt Belvédèrelaan – Duiker, waarbij verkeer op de Belvédèrelaan voorrang geniet ten opzichte van kruisend (fiets)verkeer komende vanaf de Duiker of het naastgelegen vrijliggende fietspad;

  • 3.ter hoogte van het kruispunt Belvédèrelaan – Twistvlietpad, waarbij fietsers en bromfietsers die vanaf het Twistvlietpad de Belvédèrelaan oversteken voorrang genieten ten opzichte van het kruisende verkeer op de Belvédèrelaan;

  • 1.door het plaatsen van bord model D2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op de middenberm van de Belvédèrelaan, gelegen ter hoogte van het kruispunt Belvédèrelaan – Duiker, bestuurders te gebieden om het bord bij nadering aan de rechterzijde te passeren;

 

  • 1.door het plaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de volgende vrijliggende paden aan te wijzen als verplicht fietspad:

  • 2.het vrijliggende pad aan de oostzijde van de Belvédèrelaan, gelegen tussen het Twistvlietpad en de straat Duiker;

  • 3.het vrijliggende pad aan de westzijde van de Belvédèrelaan dat vanaf het Twistvlietpad naar de Arendshorstlaan loopt;

 

 

  • 1.de genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals op de bij dit besluit behorende tekening met kenmerk T-009-224-0005-1 van 1 mei 2013 staat aangegeven.

 

 

  

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

namens dezen,

Zwolle 30 mei 2013

dhr. W. IJzerman

sectiehoofd afdeling Vergunningen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatieda­tum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de ­rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrek­king tot het besluit, een voorlopige voorziening te treffen.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de

afdeling Vergunningen van de eenheid Publiekszaken van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 41 15, op maandag, dinsdag en donderdag.