Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2013, 14968Vergunningen

Logo Gelderland
Baggerdepot Ingensche Waarden B.V. te Ingen, Gelderland

zaaknummer 2013-002990/MPM26602

Vergunningverlening Wabo/Waterwet

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu delen mee dat zij besloten hebben de vergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

Aan: De Ingensche Waarden B.V.

Locatie: kadastraal bekend onder perceelnummer 342, 570, 571, 572 en 574, sectie K in de kadastrale gemeente Lienden

Voor: het accepteren van baggerspecie, niet afkomstig van de Rijntakken of regionale

wateren

Besluitdatum: 17 mei 2013

Mogelijkheid van inzien

De besluiten zijn tevens in te zien via internet: www.gelderland.nl >actueel>bekendmakingen

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de besluiten vóór 29 juni 2013. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Arnhem, 17 mei 2013

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland Omgevingsdienst Rivierenland