Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2013, 14456Verkeersbesluiten

Logo Echt-SusterenParkeerschijfzone noordzijde Thaalpad Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren;

Overwegende dat het Thaalpad te Pey een parkeerdrukregulering behoeft;

dat alhier zorgvoorzieningen aanwezig zijn zoals huisartsen, medisch hulpmiddelencentrum, revalidatietechniekvoorzieningen;

dat deze dienstverleningsvoorzieningen een frequent en kortdurend parkerend bezoekersaantal kennen;

dat het ten behoeve van de bezoekers van deze dienstverleningsvoorzieningen noodzakelijk is dat zij in de directe nabijheid van de voorzieningen kunnen parkeren;

dat alhier een parkeerdruk aanwezig is blijkens uit de parkeerbalans vermeld in bestemmingsplan ‘t Thaal;

dat door middel van het instellen van een blauwe zone voor de noordzijde van het gedeelte van het Thaalpad dat gelegen is ter hoogte van de zorgvoorzieningen het parkeren wordt gereguleerd, zodat voldoende parkeergelegenheid aanwezig blijft voor de bezoekers van de zorgvoorzieningen;

dat hiermee de bereikbaarheid van onderhavige zorgvoorzieningen gegarandeerd blijft;

dat de blauwe zone enkel geldt voor het gedeelte van het Thaalpad dat gelegen is ter hoogte van de zorginstellingen alsmede dat de uren waarvoor de blauwe zone geldt enkel de uren zijn dat de zorgvoorzieningen open zijn,

dat dit werkdagen betreft zodat in het weekend en in de avonduren de parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor langparkeerders;

dat op 20 februari 2013 een informatieve publicatie in ’t Waekblaad is verschenen;

dat naar aanleiding van deze publicatie reacties zijn ontvangen welke als volgt kunnen worden samengevat:

 • a.Door de invoering blijft er te weinig parkeerruimte over voor de bewoners van het appartementencomplex binnen een redelijke afstand van de appartementen;

 • b.De parkeerdruk op de overblijvende parkeergelegenheden zal hierdoor teveel toenemen;

 • c.Door de invoering zijn bewoners bijna verplicht in de onder de appartementen gelegen parkeergarage een parkeerplaats te huren;

 • d.Door de invoering verdwijnen er elf parkeerplaatsen;

 • e.Door de invoering kunnen onderhoudsbedrijven en hulp in de huishouding ten behoeve van de appartementen niet langer dan een uur parkeren, hetgeen problemen met zich meebrengt voor deze bezoekers van de appartementen;

 • f.De aanwezige parkeergarage biedt voldoende parkeergelegenheid voor de bewoners van het appartementencomplex en personeel van de zorgvoorzieningen;

dat er voldoende alternatieve parkeergelegenheid is in de nabijheid van het Thaalpad;

dat er van een verhoging van de parkeerdruk op de overige parkeerplaatsen geen sprake is aangezien het enkel een verschuiving van het parkeren betreft;

dat de (tegenstrijdige) reacties die ontvangen zijn omtrent de aanwezigheid van de parkeergarage niet in dit besluit kunnen worden meegenomen aangezien de parkeergarage eigendom is van een verhuurder;

dat er geen parkeerplaatsen verdwijnen maar dat er door de invoering van de blauwe zone enkel een regulering danwel verplaatsing optreedt waarbij de avonduren en de weekenden zijn uitgezonderd;

dat naar aanleiding van deze reacties de parkeerduur zal worden verlengd naar twee uur in plaats van een uur alsmede dat de begintijd teruggebracht wordt van 08.00 uur naar 09.00 uur;

dat deze maatregelen de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen;

dat de invoering van deze maatregelen niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen;

dat deze maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de bescherming van de belangen gesteld in artikel 2, lid 1 en 2, van de Wegenverkeerswet 1994;

dat het Thaalpad in beheer is bij de gemeente Echt-Susteren;

dat over deze maatregelen overleg gevoerd is met de taakaccenthouder verkeer van de basiseenheid Echt-Susteren-Roerdalen van de politieregio Limburg-Noord en dat zij positief adviseert;

dat voor zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van het verkeersbesluit deze niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht);

Besluiten:

 • 1.Dat door middel van het plaatsen van de borden E10 en E11 van bijlage I Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 alsmede het aanbrengen van een blauwe markering bij de respectievelijke tien parkeervakken een parkeerschijfzone voor een gedeelte van het Thaalpad te Pey wordt ingesteld;

 • 2.Door middel van het aanbrengen van een onderbord te bepalen dat de parkeerschijfzone geldt van 09.00 uur tot 18.00 uur van maandag tot en met vrijdag met een maximale parkeerduur van twee uur.

Een en ander zoals ingetekend op de situatietekening “ Instellen parkeerschijfzone Thaalpad 21 tot en met 137 oneven Pey, d.d. februari 2013”, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit.

Echt-Susteren, 16 mei 2013

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

krachtens mandaat,

Mr. C. Scheepers

Teamleider Wabo

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie hiervan in

“’t Waekblaad” bij het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet minstens bevatten:

 • a.naam en adres van indiener;

 • b.de dagtekening;

 • c.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.de gronden van het bezwaar.

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegelijkertijd om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.