Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerStaatscourant 2013, 13936Ruimtelijke plannen

Logo Opmeer
Ontwerpbestemmingsplan ‘Koningspade 12 en 13 te Hoogwoud’, Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken ter voldoening aan artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat, ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Koningspade 12 en 13 te Hoogwoud’.

Begrenzing en doel

Het plangebied omvat de percelen Koningspade 12 en 13 te Hoogwoud. Dit gebied wordt begrensd aan de oostzijde door de Koningspade, aan de noordzijde door nr. 14, aan de westzijde door agrarische gronden en aan de zuidzijde door nr. 11. Het plan biedt een juridisch-planologisch kader voor de realisering van drie burgerwoningen. Hiertoe wordt de agrarische bestemming van beide percelen gewijzigd in de bestemming wonen. Met de mogelijkheid om op het perceel nr. 13 twee burgerwoningen te bouwen (gesplitste stolp).

Terinzageligging

Met ingang van vrijdag 31 mei 2013 ligt gedurende zes weken het ontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. De openingstijden zijn van 09.00 tot 17.00 uur (maandag t/m vrijdag) en van 18.00 tot 20.00 uur (donderdagavond). De digitale versie van het ontwerp is raadpleegbaar via www.opmeer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0432.Koningspade12en13-0302 .

Zienswijze

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke zienswijze onder vermelding van ‘zienswijze’ naar voren worden gebracht. Deze dient gericht te worden aan de raad van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt via: 0226-363302. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.