Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2013, 1392Vergunningen

Logo Losser
Kennisgeving beschikking voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan, en bouwen van een bijgebouw op het adres Goormatenweg 8 te Overdinkel, Losser

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten om:

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan, en bouwen van een bijgebouw op het adres Goormatenweg 8 te Overdinkel;

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende liggen met ingang van woensdag 22 januari 2013 tot en met dinsdag 5 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij:

Rechtbank Almelo

Sector bestuursrecht

Postbus 323

7600 AH Almelo

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Dit verzoek dient u te richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo

Sector Bestuursrecht

Postbus 323

7600 AH Almelo

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd.