Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudrichemStaatscourant 2013, 13169Verkeersbesluiten

Logo WoudrichemAfsluiten randweg tussen Rietdijk en Giessensesteeg

Vb 2013 - A402

College van burgemeester en wethouders

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op

Artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende

Dat op grond van het bepaalde in artikel 15 WVW plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer moeten geschieden krachtens een verkeersbesluit;

Dat betreffende wegvakken zijn gelegen binnen en in beheer zijn bij de gemeente Woudrichem;

Uit het oogpunt van art.2 WVW

- Het verzekeren van de veiligheid op de wegen.

- Het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Motivering

Voor het waarborden van de verkeersveiligheid op de N322 is het noodzakelijk om ter hoogte van de kruising met de N267 een rotonde aan te leggen. Daarbij is het voor de provincie niet haalbaar om de huidige aansluiting van de Randweg op de N367/N322 te handhaven. Hiermee vervalt de nut en noodzaak van de Randweg voor gemotoriseerd verkeer tussen de Rietdijk en de N267. Tijdens de aanleg van de rotonde is deze ruimte nodig als werkterrein. Na oplevering van de Rotonde kan dit stuk Randweg voor gemotoriseerd verkeer afgesloten blijven.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden door het te nemen verkeersbesluit onevenredig worden benadeeld, immers het betreft een wegvak dat geen erftoegangen heeft en zonder de aansluiting op de N322 dood zou lopen voor gemotoriseerd verkeer.

Gehoord

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de politie van het team Dongemond, district De Baronie, regio Zeeland-West-Brabant.

BESLUIT

 • 1.tot het voor alle verkeer afsluiten van de Randweg tussen de Rietdijk en de N267, gedurende de aanleg van de rotonde, middels een fysieke barrière;

 • 2.tot het voor gemotoriseerd afsluiten van de Randweg tussen de Rietdijk en de N267 na oplevering van de Rotonde, middels een fysieke barrière;

 • 3.een afschrift van dit besluit ter kennisname zenden aan:

  • 1.Politie eenheid Zeeland - West Brabant district De Baronie, dhr. T. van Boxtel;

  • 2.Brandweer, dhr. R. van Eeten;

  • 3.Ambulancepost Giessen, dhr. R. Bles;

  • 4.Brabant Veolia Transport BV, dhr. G. van Mierlo;

 • 4.dit besluit in werking te laten treden na de publicatie in de Staatscourant en op de gemeentepagina.

Woudrichem, 15 april 2013

college van burgemeester en wethouders
Namens deze, Ing. G.T. Boterblom
hoofd afdeling Openbare Werekn

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het genomen besluit kunt u vanaf de eerste werkdag na deze publicatie, tijdens openingstijden, inzien bij de balie van het gemeentehuis. Buiten de openingstijden is het inzien van het besluit enkel op afspraak mogelijk.

Wanneer u rechtstreeks in uw belang getroffen bent bij dit besluit, dan kunt u (schriftelijk en gemotiveerd) een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4285 ZG te Woudrichem. De termijn voor het indienen van uw bezwaar is binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt daarom gelijktijdig met of na de indiening van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter verzoeken om een ‘voorlopige voorziening’ via de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Voor meer informatie kunt u genoemde site raadplegen.