Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoskoopStaatscourant 2013, 13087Vergunningen

Logo Boskoop
Omgevingsvergunning voor realiseren van twee woningen (met tuinberging) op het perceel Mendelweg 22d, Boskoop

Burgemeester en wethouders van Boskoop maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend

voor: realiseren twee woningen (met tuinberging)

activiteiten: – Handelen in strijd met regels R.O. (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)

– Bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

locatie: Mendelweg 22d in Boskoop

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage met ingang vanaf 23 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boskoop, Raadhuisplein 1, 2271 EK Boskoop. Een mededeling van de beschikking is tevens te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0499.OMG12045BD-VA01 ).

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking;

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Den Haag (sector Bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (sector Bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.