Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeghelStaatscourant 2013, 12330Ruimtelijke plannen

LOogo Veghel
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Veghel-West’, Veghel

Burgemeester en wethouders van Veghel maken ter voldoening aan artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veghel-West", zoals dit door de gemeenteraad bij besluit van 18 april 2013 gewijzigd is vastgesteld, met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt in het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Veghel en in de bibliotheken van Veghel, Markt 1 en van Erp, Den Uil 1, gedurende openingstijden. Tevens is het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veghel-West" elektronisch raadpleegbaar op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0860.VE10aa000000BP2011-VG01 en digitaal raadpleegbaar op www.veghel.nl .

Het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Veghel-West” is hoofdzakelijk een actualisering van de bestemmingsplannen “Industrie- en dienstenpark De Amert”, “1e Herziening bestemmingsplan Dorshout” en “Industrieterrein C.H.V.”.

Binnen het plangebied is echter ook de ontwikkeling van kleine bedrijfskavels op het terrein Fergagne aan de Pater van den Elsenlaan opgenomen. Tevens zijn de ontwikkelingen van het AMIGO-project op het terrein van FrieslandCampina in het voorontwerpbestemmingsplan mogelijk gemaakt, alsmede de uitbreiding van Ambiance aan de NCB-laan.

 • 1. Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Veghel-West” is gewijzigd vastgesteld op de volgende punten:

  • a. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen:

   Ten aanzien van de regels:

   • Artikel 4.1, Bestemmingsomschrijving: verwijzing naar maximale oppervlakte per kavel;

   • Artikel 4.2.2, Gebouwen: op het perceel van Nutrifeed, sectie H, nr.1326 en het gebied gelegen tussen de Lage Landstraat en het Binnenveld wordt de hoogte van bebouwing over 30% van het bouwvlak maximaal 15 meter en over de resterende oppervlakte maximaal 10 meter toegestaan;

   • Artikel 4.2.5, Bouwwerken, geen gebouwen zijnde: hier wordt aan toegevoegd dat binnen de functieaanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met of zonder lpg’ luifels met een maximale hoogte van 5,5 m1 zijn toegestaan;

   • Artikel 4.4. Afwijken van de bouwregels: hier wordt aan toegevoegd dat: Het bevoegd gezag door middel van een omgevingsvergunning kan afwijken van het bepaalde in 4.2.5 sub.d, voor het oprichten van silo’s met een bouwhoogte van maximaal 40 meter bij bedrijven waar ‘bedrijf van categorie 4’ is toegestaan.

   Ten aanzien van de verbeelding:

   • Voor de gronden van de ontwikkeling van kleine bedrijven Fergagne zal een maximale oppervlakte van 4000 m2 per kavel worden aangeduid;

   • Bij de percelen Lage Landstraat 4 en 5, kadastraal sectie H, nummers 973 en 974, wordt de maximale hoogte van 9 m gewijzigd in 10 m;

   • Op het perceel van Nutrifeed, sectie H, nr.1326 en het gebied gelegen tussen de Lage Landstraat en het Binnenveld wordt met een nadere aanduiding verwezen naar artikel 4.2.2 van de regels inzake de hoogte van bebouwing over 30% van het bouwvlak maximaal 15 meter en over de resterende oppervlakte maximaal 10 meter;

   • Ter plaatse van het perceel Lage Landstraat 5, kadastraal sectie H, nr.973 zal het bouwvlak aan de voorzijde worden aangepast.

   De opmerkingen ten aanzien van de toelichting, die geen deel uitmaken van het bestemmingsplan, worden als volgt verwerkt:

   Ten aanzien van de toelichting op het bestemmingsplan:

   • Pagina 10, 2.2 Functionele structuren wordt aangevuld bij opvallende bedrijven met FrieslandCampina DMV;

   • Pagina 11, onder 2.2 Functionele structuren op de eerste regel ‘De belangrijkste verschaffer van werkgelegenheid eventcateraar Maison van den Boer’ wordt vervangen door FrieslandCampina DMV met 465 vaste medewerkers en 80 uitzendkrachten;

   • Pagina 15, tweede alinea Nutrifeed (Campina) wordt vervangen door Nutrifeed (FrieslandCampina DMV);

   • Pagina 54, onder Grondwater wordt aangepast naar ‘circa 70 meter een industriële grondwateronttrekking aanwezig is van maximaal 1.200.000 m3 per jaar’;

   • Pagina 71, onder Bedrijven staat vermeld ‘DMV-International’, dit wordt gewijzigd in FrieslandCampina DMV B.V.

   Ten aanzien van de bijlagen behorende bij de toelichting op het bestemmingsplan:

   • In het rapport ‘Onderzoek milieuzonering’ van Schoonderbeek en Partners Advies BV, 20120175C.N01a, d.d.03-10-2012, wordt op blz.8 in Tabel 3 vermeld dat de werkelijke afstand van het LPG-station 140 m bedraagt;

   • Het rapport ‘Nader onderzoek externe veiligheid’ van Schoonderbeek en Partners Advies BV, nr.20120175B.R01a, d.d. 15-11-2012, evenals de reactie van de Regionale Brandweer Brabant-Noord d.d. 18-12-2012 worden in het vast te stellen bestemmingsplan opgenomen.

  • b. Ambtshalve wordt voorgesteld:

   Ten aanzien van de regels:

   • Artikel 4.1, Bestemmingsomschrijving: hier wordt aan toegevoegd: ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen’, voor een verkooppunt van motorbrandstoffen exclusief LPG;

   • Artikel 12.1 Bestemmingsomschrijving onder a. ‘wonen’ vervangen door ‘wonen in woningen’.

   Ten aanzien van de verbeelding:

   • Ter plaatse van het pand NCB-laan 119 wordt de functieaanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen’(vm) toegevoegd.

Binnen deze termijn van zes weken kan beroep tegen het raadsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage door:

 • belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;

 • belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen. Tot deze categorie worden gerekend belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Tevens kunnen, in geval van onverwijlde spoed, voornoemde belanghebbenden tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overgelegd.

U kunt contact opnemen met G. Verhoeven van de afdeling Ruimtelijke Ordening, bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

Veghel, 15 mei 2013

Burgemeester en wethouders van Veghel