Logo MontferlandGemeente Montferland, verkeersbesluit: Inrijdverbod landbouwverkeer Zeddam

Portefeuillehouder: Wethouder Loeff-Hageman

Inleiding

Dit verkeersbesluit betreft het instellen van een inrijdverbod voor doorgaand landbouwverkeer in de gehele kern van Zeddam.

Overwegingen

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Is het gewenst om

Doelstelling

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 • -Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

 • -Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Maatregel

Het instellen van een zonaal inrijdverbod voor doorgaand landbouwverkeer in de kern van Zeddam. Het inrijdverbod zal enkel gelden voor het doorgaande landbouwverkeer omdat bestemmingsverkeer ten alle tijden wel in Zeddam moet kunnen komen. Er zal dan ook geen sprake zijn van een fysieke afsluiting voor het landbouwverkeer.

Motivering

Na de herinrichting van de Traverse in Zeddam is het niet wenselijk dat het landbouwverkeer over de ‘s-Heerenbergseweg en Kilderseweg zal blijven rijden. Op de beide straten is na de herinrichting het verblijven de belangrijkste functie van de weg. Het passeren van -grote- doorgaande landbouwvoertuigen past niet binnen deze functie en uitstraling van de weg. Door het weghalen van het doorgaande landbouwverkeer en toestaan van het bestemmingsverkeer ontstaat meer rust en veiligheid op de belangrijkste noord-zuid verbinding van het dorp en daarmee ook in het centrum en de directe omgeving daarvan. Met name voor het winkelend publiek op, de aanwonenden van en de vele –fietsende- toeristen op de Traverse zorgt het landbouwverkeer voor hinder en overlast. De herinrichting en daarmee functieverandering van de weg is directe aanleiding het landbouwverkeer niet langer over de Traverse te laten rijden.

Om te voorkomen dat het doorgaande landbouwverkeer zijn weg elders door Zeddam zal gaan vinden, wordt het inrijdverbod breder uitgezet dan enkel de ‘s-Heerenbergseweg en Kilderseweg. Het inrijdverbod zal daarom van kracht zijn voor de gehele kern van Zeddam. Bij alle invalswegen van Zeddam wordt, meestal ter hoogte van de komgrens, het zonebord C08zb geplaatst.

Voor de noord-zuid verbinding is een goede alternatieve route beschikbaar via de rondweg N316. De oost-west route bestaat hoofdzakelijk uit de Terborgseweg (N335) en Beekseweg (N335), deze route blijft ongewijzigd met het instellen van de verbodszone voor doorgaand landbouwverkeer.

Belangenafweging

De gemeente Montferland heeft het belang van de veiligheid op de weg alsmede het beschermen van de weggebruikers en passagiers laten prevaleren boven de vrijheid van het verkeer. De hinder en onveiligheid als gevolg van het aanwezige landbouwverkeer wegen dermate zwaar dat omrijden over maximaal 2,5 km als acceptabel wordt gezien.

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de verkeersadviseur van politieteam Montferland.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland besluit tot:

Het instellen van een zonaal inrijdverbod voor doorgaand landbouwverkeer in de kern van Zeddam, middels:

 • 1.Het plaatsen van de verkeersborden C08zb en C08ze met tekstuele toevoeging: “Uitgezonderd bestemmingsverkeer” op onderstaande locaties:

  - 's-Heerenbergseweg, t.h.v. rotonde Tolhuis;

  - Oude Doetinchemseweg, t.h.v. Terborgseweg;

  - Vinkwijkseweg, t.h.v. Terborgseweg;

  - Bornhofweg, t.h.v. Terborgseweg;

  - Holthuizerstraat, t.h.v. Vinkebroeksestraat;

  - Oude Doetinchemseweg, t.h.v. noordelijke komgrens;

  - Kilderseweg, t.h.v. rotonde;

  - Schapenweg, t.h.v. Ettemastraat;

  - Bovendorpsstraat, t.h.v. komgrens.

 • 2.Het plaatsen van een vooraankondiging d.m.v. verkeersbord C08 en onderbord met tekst: “na … meter”, op de onderstaande locaties:

  - Oude Doetinchemseweg, t.h.v. Zeddamseweg;

  - Bovendorpsstraat, t.h.v. Beekseweg;

  - Oude Eltenseweg, t.h.v. Beekseweg.

Alle genoemde borden zijn conform bijlage 1, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Eén en ander is overeenkomstig met de afbeelding in de bijlage.

Didam, 24 april 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt dat richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Op de website van de gemeente www.montferland.info vindt u onder "digitaal loket" onder "Digitale formulieren" het formulier "bezwaarschrift indienen". Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kan, mits een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Zutphen. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening bij genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een DigiD inlogcode. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage

Situatieschets

Naar boven