Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2013, 11686Ruimtelijke plannen

Logo Leeuwarderadeel
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bûtengebiet en doarpen’ met bijbehorende planMER ter inzage, Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maken, ter voldoening aan artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb, bekend dat vanaf 1 mei 2013, gedurende zes weken ter inzage ligt:

Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder zienswijzen naar voren brengen.

Het plan is opgesteld in het kader van de actualisering van de bestemmingsplannen. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt meerdere bestemmingsplannen welke onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Vanwege de veroudering, rechtsgelijkheid en eenduidigheid is actualisering dan ook noodzakelijk. Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat de gehele gemeente, met uitzondering van Stiens en bedrijventerrein Middelsee.

Opvallende wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van vigerende bestemmingsplannen zijn:

  • bouwpercelen en bouwvlakken binnen agrarische bestemming;

  • wijzigingsbevoegdheid voor enkele nieuwe ontwikkelingen (waaronder woningbouwmogelijkheden);

  • onderscheid tussen grondgebonden en niet-grondgebonden agrarische bedrijven;

  • bestemming Wonen-Voormalige boerderijpanden;

  • wijzigingsbevoegdheid om woningen ook als recreatiewoning te mogen gebruiken;

  • extra recreatieve mogelijkheden voor percelen in het buitengebied.

PlanMER

Voor het bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen is een milieueffectrapport (planMER) opgesteld, omdat het bestemmingsplan het kader vormt voor toekomstige “milieueffectrapportage-(beoordelingsplichtige) activiteiten”, in het bijzonder de uitbreiding van veehouderijen. In het planMER zijn de milieueffecten van het ontwerpbestemmingsplan onderzocht en beoordeeld. Het planMER wordt voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken (o.a. planMER) liggen ter inzage in het gemeentehuis, Ljipstrjitte 1 te Stiens gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 u tot 12.00 u en op dinsdag van 14.00 uur tot 17.00 u.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0081.04BP0002-OW01

Zienswijzen

Tot en met 11 juni 2013 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Bûtengebiet en doarpen’ met bijbehorende planMER kenbaar maken aan de gemeenteraad van Leeuwarderadeel. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeente Leeuwarderadeel, Postbus 24, 9050 AA Stiens.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de Cluster VROM: telefoonnummer 058 – 257 6670. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Cluster VROM: telefoonnummer 058 – 257 6670.

Stiens, 29 april 2013

Burgemeester en wethouder van de gemeente Leeuwarderadeel, J.R.A. Boertjens, burgemeester

H. Siegersma, secretaris