Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2013, 11536Verkeersbesluiten

Logo Sittard-Geleen Gemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit voor het realiseren van 5 parkeerplaatsen in de huidige parkeerverboden - Kastanjelaan Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken (ingevolge art. 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) bekend dat zij besloten hebben om vijf parkeerplaatsen te realiseren in de huidige parkeerverboden aan de Kastanjelaan in Sittard.

V erkeers maatregel

Parkeerverbod ter plaatse van de vijf nieuw te realiseren parkeervakken in de Kastanjelaan Sittard opheffen door de onderbroken gele markering (1-1) van de trottoirband te verwijderen volgens de bij het besluit gevoegde overzichtstekening.

O verwegingen

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 dient de gemeente de weg zodanig in te richten dat de weg in stand gehouden wordt, en de bruikbaarheid ervan gewaarborgd wordt. Verder dient de gemeente de vrijheid van verkeer zoveel mogelijk te waarborgen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub c en d.

Door het invoeren van vergunningparkeren speelt het probleem uit het verleden van het ongewenst parkeren in de straat door mensen met een invalidenparkeerkaart niet meer. Belanghebbende vergunninghouders hebben de gemeente verzocht om extra parkeermogelijkheden.

Uit locatiebezoek blijkt dat er vijf parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden waarbij voldoende zicht vanuit opritten en de Schuttestraat gegarandeerd blijft. Ook de doorstroming en verkeersveiligheid zijn gewaarborgd bij het realiseren van de vijf parkeerplaatsen.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 2 mei 2013 tot en met woensdag 12 juni 2013. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Deze ter inzagelegging is vanuit het oogpunt van een zorgvuldige belangenafweging (afdeling 3.2 Algemene wet bestuursrecht).

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift inidienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.