Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 11505Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 april 2013, nr. DGETM-TM/13070653, houdende wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten in verband met de bestemming van de reeksen 0800 en 090x

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten wordt gewijzigd als volgt:

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. De regels luidende:

0800-0...

0800-1...

0800-2...

0800-3...

0800-400... t/m 0800-405...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0800

Nee

0800-406...

 

Gratis informatiediensten

11

Nee

0800-407... t/m 0800-409...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-41...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-42...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-43...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-44...

0800-45...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-46...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-47...

0800-48...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-49...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-5

0800-6

0800-7

0800-8

0800-9

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0800

Nee

worden vervangen door:

0800-0...

0800-1...

0800-2...

0800-3...

0800-400... t/m 0800-405...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0800

Nee

0800-406...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

11

Nee

0800-407... t/m 0800-409...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-41...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

8

Nee

0800-42...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-43...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

8

Nee

0800-44...

0800-45...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-46...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

8

Nee

0800-47...

0800-48...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-49...

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

8

Nee

0800-5

0800-6

0800-7

0800-8

0800-9

 

Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0800

Nee

b. De regels luidende:

0900

 

Betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– amusementsdiensten of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0900

Nee

 

0901

     
 

0902

     
 

0903

     
 

0904

     
 

0905

     

0906

 

Betaalde informatiediensten

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0906

Nee

 

0907

     
 

0908

     

0909

 

Betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0909

Nee

worden vervangen door:

0900

 

Gratis of betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– amusementsdiensten of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0900

Nee

 

0901

     
 

0902

     
 

0903

     
 

0904

     
 

0905

     

0906

 

Gratis of betaalde informatiediensten

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0906

Nee

 

0907

     
 

0908

     

0909

 

Gratis of betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0909

Nee

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 april 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

Met dit besluit wordt het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (hierna: nummerplan) op twee punten gewijzigd. Het betreft ten eerste een herziening van de bestemming van de reeks 0800. Het tweede betreft een herziening van de reeksen 0900, 0906 en 0909. Beide wijzigingen formaliseren de bestaande praktijk in de markt ten aanzien van het gebruik van deze nummers en de tarieven die aan eindgebruikers in rekening worden gebracht voor oproepen naar nummers in deze twee nummerreeksen. De wijziging van de bestemming van de reeksen 0900, 0906 en 0909 vloeit tevens voort uit de wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Rude), waarmee het informatietarief per minuut voor 090x-nummers die worden gebruikt voor klantenservice in het kader van een reeds gesloten overeenkomst wordt gemaximeerd op € 0.

2. Reeks 0800: gratis informatiediensten zonder verkeerstarief voor de beller

De in het nummerplan opgenomen bestemming van de reeks 0800 was tot de onderhavige wijziging: gratis informatiediensten. Dit betekende dat voor informatiediensten die via 0800-nummers worden geleverd aan de beller geen informatietarief in rekening mag worden gebracht via de telefoonrekening. Dit liet onverlet dat in principe het verkeerstarief in rekening gebracht zou mogen worden voor oproepen naar 0800-nummers. Onder verkeerstarief wordt verstaan het tarief dat een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst voor een oproep aan de eindgebruiker in rekening brengt, zonder bijkomend tarief voor de aan de oproep naar het nummer verbonden aanvullende dienst. Deze definitie van het verkeerstarief is opgenomen in artikel 1, onderdeel k, van de Rude. In de bestaande praktijk in de markt is geen sprake van het in rekening brengen van verkeerstarieven bij de beller; 0800-nummers zijn volledig gratis voor de beller en de nummergebruiker neemt het verkeerstarief voor zijn rekening.

Teneinde deze praktijk te formaliseren en de tarieftransparantie van de reeks 0800 voor eindgebruikers te waarborgen wordt de bestemming van de reeks 0800 aangepast. De nieuwe bestemming luidt gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Rude. De reeds in de bestemming van de verschillende 0800-subreeksen opgenomen uitzonderingen met betrekking tot de aard van de dienst worden niet gewijzigd. Met deze wijziging wordt voorkomen dat de situatie zou kunnen ontstaan dat in sommige gevallen toch een verkeerstarief bij de beller in rekening zou worden gebracht voor oproepen naar 0800-nummers. Dit zou het vertrouwen in en imago van deze nummerreeks kunnen schaden.

Hierbij wordt voorts opgemerkt dat de verkeerstarieven voor 0800-nummers, die zoals gezegd door de nummergebruiker worden gedragen, met ingang van 1 juli worden geadresseerd door artikel 5 van het Besluit Interoperabiliteit (Stb. 2012, 236). Op grond van dit artikel dient het verkeerstarief voor oproepen naar 0800-nummers vergelijkbaar te zijn met het verkeerstarief dat de desbetreffende telefonieaanbieder rekent voor een oproep naar een geografisch nummer. Dit waarborgt dat de verkeerstarieven die 0800-nummergebruikers dragen redelijk zijn.

Ook voor oproepen vanuit het buitenland naar 0800-nummers geldt dat geen verkeerstarief bij de beller in rekening mag worden gebracht. Hiermee wordt aangesloten bij aanbeveling ECTRA/REC(00)01 van het CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) met betrekking tot tariferingsprincipes van nationale en internationale freephone nummers en aanbeveling E.152 van de ITU (International Telecommunication Union) met betrekking tot internationale freephone nummers. Indien een 0800-nummergebruiker deze kosten niet wil dragen dan kan hij ervoor kiezen zijn nummer niet aankiesbaar te maken vanuit het buitenland.

3. Reeksen 0900, 0906 en 0909: gratis of betaalde informatiediensten

De in het nummerplan opgenomen bestemming van de reeksen 0900, 0906 en 0909 was tot de onderhavige wijziging: betaalde informatiediensten. Dit betekende dat voor door de nummergebruiker geleverde diensten die via 090x-nummers worden geleverd aan de beller een informatietarief in rekening wordt gebracht via de telefoonrekening. Daarnaast mag het verkeerstarief in rekening worden gebracht voor oproepen naar 090x-nummers. In de bestaande praktijk in de markt is er sprake van een significante groep laaggetarifeerde 0900-nummers waarbij er geen sprake is van een betaalde informatiedienst. Voor deze 0900-nummers wordt slechts het verkeerstarief gerekend of is bij de laagste tarieven zelfs sprake van een negatieve afdracht aan de nummergebruiker (de nummergebruiker moet geld bijleggen voor de oproep). Ook in de reeksen 0906 en 0909 komen, overigens wel in beperktere mate, laaggetarifeerde nummers voor.

Artikel 3.2g van de Rude, zoals dat met ingang van 13 juni 2014 luidt, brengt met zich mee dat de groep 090x-nummers waarvoor alleen het verkeerstarief mag worden gerekend en geen informatietarief, gaat toenemen. Het informatietarief per minuut voor 090x-nummers die worden gebruikt voor klantenservice in het kader van een reeds gesloten overeenkomst wordt met deze regeling namelijk gemaximeerd op € 0. Er mag eventueel wel een informatietarief per gesprek worden gerekend. In dat geval blijft wel sprake van een betaalde informatiedienst.

Gelet op zowel de bestaande praktijk van laaggetarifeerde 090x-nummers als de genoemde Rude-bepaling met betrekking tot de maximale tarieven voor 090x-klantenservicenummers, is het wenselijk de bestemming van de reeksen 0900, 0906 en 0909 aan te passen. De nieuwe bestemming luidt gratis of betaalde informatiediensten. De reeds in de bestemming opgenomen uitzonderingen met betrekking tot de aard van de dienst (0900 en 0909) worden niet gewijzigd. Daarbij wordt volledigheidshalve opgemerkt dat amusement dus niet is toegestaan in de reeks 0900. Onder amusement wordt ook verstaan het via het nummer betalen voor content in het kader van spellen die door de eindgebruiker op het internet gespeeld worden. Een voorbeeld is het verkrijgen van een code, waarmee in het kader van een spel dat op internet wordt gespeeld vaardigheden of punten kunnen worden verworven. Hetzelfde geldt uiteraard voor het via het nummer betalen voor de toegang tot erotiek op het internet. Het onderscheid tussen de aard van de bestemmingen in de reeks 090x is van blijvend belang, onder meer om eindgebruikers in staat te stellen zich te beschermen tegen hoge telefoonrekeningen door alleen de reeksen 0906 en 0909 te blokkeren, maar nog wel naar serieuze informatiediensten via 0900-nummers te kunnen bellen.

4. Consultatie

Conform artikel 4.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet is bij de voorbereiding van de voorliggende nummerplanwijziging de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Slechts één partij heeft een opmerking geplaatst. Deze partij geeft aan dat het woord ‘gratis’ in de bestemming wellicht verwarring kan oproepen, aangezien er wel een verkeerstarief kan worden gerekend. Het woord gratis in de bestemming slaat echter op de informatiedienst en niet op de oproep. Het feit dat de informatiedienst volgens de bestemming gratis mag zijn, laat onverlet dat voor oproepen naar deze nummers wel een verkeerstarief mag worden gerekend. Deze formulering is in lijn met de bestaande bestemming van de reeks 18 (gratis of betaalde abonneeinformatiediensten). Met uitzondering van de in de onderhavige regeling bepaalde bestemming van de reeks 0800, is het onderliggende uitgangspunt van het nummerplan en de daarin opgenomen bestemmingen dat een verkeerstarief kan worden gerekend. In de bestemming van de reeks 0800 wordt expliciet bepaald dat deze nummers geheel gratis zijn en er ook geen verkeerstarief bij de beller in rekening mag worden gebracht. De overige respondenten hebben geen opmerkingen gemaakt ofwel geven aan dat zij zich in nummerplanwijziging kunnen vinden en deze uitvoerbaar achten.

5. Uitvoeringstoets

Op grond van artikel 5 van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit is een ontwerp van dit besluit aan OPTA voorgelegd voor een uitvoeringstoets. Bij brief met kenmerk OPTA/ACNB/2013/200602 heeft OPTA in het kader van deze uitvoeringstoets enkele opmerkingen geplaatst bij dit besluit. OPTA is op 1 april 2013 opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Hierna zal derhalve worden gesproken over de ACM.

De ACM kan zich vinden in de wijziging van de reeks 0800. Wel zou het naar het oordeel van de ACM de overzichtelijkheid ten goede komen als de onderverdeling van de reeks 0800 zou worden ondergebracht in een bijlage of een apart artikel. Dat de indeling van de reeks 0800 gefragmenteerd is, wordt onderschreven. Dit wordt echter niet opgelost door deze onderverdeling te verplaatsen naar een bijlage of een apart artikel. Voor een structurele oplossing zou het huidige gebruik van de reeks 0800 nader moeten worden geïnventariseerd. Op basis daarvan kan de haalbaarheid van een eventuele herindeling van de reeks worden bezien.

De ACM is van mening dat het woord ‘gratis’in de bestemming van de reeks 090x tot verwarring zou kunnen leiden, omdat voor deze nummers wel een verkeerstarief kan gelden. Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 4, waarin dit punt reeds aan de orde is gekomen.

II. Artikelen

Artikel I

Op de aanpassing van de bestemmingen in artikel I is in de onderdelen 2 en 3 van het algemene gedeelte van deze toelichting reeds ingegaan.

Artikel II

Met betrekking tot het tijdstip van de inwerkingtreding is aangesloten bij het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten, waarbij wordt opgemerkt dat dit besluit de in de markt gebruikelijke praktijk formaliseert en dus geen gevolgen heeft voor bedrijven.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp