Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 1146Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2013000352

Betreft: fysiek afsluiten van een gedeelte van het parkeerterrein aan de Campensweg te Kamperland door het plaatsen van hekwerken met toegangspoorten.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Campensweg te Kamperland een doodlopende erftoegangsweg B is, die vanaf de Schotsmanweg naar het Veerse Meer loopt;

 • -dat op de Campensweg een maximum snelheid geldt van 60 km per uur;

 • -dat halverwege deze Campensweg een gedeeltelijk verhard parkeerterrein ligt;

 • -dat ter plaatse van het parkeerterrein een adviessnelheid is ingesteld van 30 km per uur;

 • -dat het parkeerterrein in eigendom, beheer en onderhoud is bij het waterschap;

 • -dat dit parkeerterrein slechts gedeeltelijk wordt gebruikt door de dagrecreatie;

 • -dat het dagelijks bestuur van het waterschap op 29 augustus 2012 heeft ingestemd met het inrichten van een camperpark op een deel van genoemd parkeerterrein;

 • -dat ten behoeve van de realisatie van het camperpark een uitgebreide Wabo-procedure is doorlopen;

 • -dat de gemeenteraad van Noord-Beveland op 29 november 2012 in meerderheid heeft ingestemd met het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging van het parkeerterrein van ‘verkeersdoeleinden’ in ‘recreatie’;

 • -dat rondom het betreffende parkeerterrein een asfaltweg ligt, die op twee punten vanaf de Campensweg bereikbaar is;

 • -dat deze weg tevens de ontsluiting is voor de openbare trailerhelling en voor de waterskibaan aan het Veerse Meer;

 • -dat het noodzakelijk is om bij de herinrichting van het terrein de ontsluiting van deze voorzieningen te waarborgen voor alle verkeer;

 • -dat het daarom gewenst is slechts een gedeelte van de westelijke toegangsweg bij de herinrichting van het terrein fysiek af te sluiten;

 • -dat het daarbij noodzakelijk is dat de oostelijke toegangsweg in beide richtingen open blijft voor alle verkeer;

 • -dat het tevens gewenst is om aan de noordzijde van het terrein parkeerruimte te behouden voor de dagrecreatie en de bezoekers van de openbare trailerhelling en aan de zuidzijde voor de bezoekers van de waterskibaan;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder wordt beoogd;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 14 december 2012);

besluit:

-tot het fysiek afsluiten van een gedeelte van het parkeerterrein aan de Campensweg te Kamperland en van een gedeelte van de westelijke toegangsweg door het plaatsen van hekwerken met toegangspoorten.

E.e.a. conform het bijgevoegde plan.

Middelburg, 3 januari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen