Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 1138

Gepubliceerd op 11 januari 2013 14:51

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenLogo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2013000126

Betreft: Het tijdelijk instellen van een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Vluchthavenweg, de Boomdijk en het Nieuwlandje te Bruinisse.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 1 maart en 1 november 2013 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert in Bruinisse;

 • -dat het werkgebied loopt vanaf de Vissershaven tot en met de voormalige Veerhaven;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;

 • -dat een gedeelte van deze transportroute loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Vluchthavenweg en Boomdijk;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid op deze wegen gewenst is het fietsverkeer te scheiden van het werkverkeer;

 • -dat het daarom gewenst is om een omleidingsroute in te stellen voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 27 december 2012);

besluit:

- tot het tijdelijk (vanaf 1 maart tot 1 november 2013) instellen van een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op de Vluchthavenweg, de Boomdijk en het Nieuwlandje te Bruinisse, met uitzondering van bestemmingsverkeer, door het plaatsen van borden C15 met onderbord OB108, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2012-01225 van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland.

Middelburg, 3 januari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl