Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2013, 11275Overig

Logo Mill en Sint Hubert
Kennisgeving besluit mer-beoordeling Kievitsdwarsweg 6 Sint Hubert, Mill en Sint Hubert

Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4a, Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 10 juli 2008, laatstelijk aangevuld 26 november 2008, is voor de locatie Kievitsdwarsweg 6 te Sint Hubert een verzoek ingekomen om een nieuwe varkensstal op te richten en een bestaande varkensstal te verlengen en te wijzigen. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2 lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert hebben besloten dat géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf vrijdag 26 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Kerkstraat 1 te Mill, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde worden gesteld.

Mill, 23 april 2013