Instelling bijzonder luchtverkeersgebied Soesterberg in verband met Nationale Dodenherdenking 2013

16 april 2013

Nr. MLA/086/2013

De Minister van Defensie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling jachtvliegtuig operaties van het Commando Luchtstrijdkrachten van 21 maart 2013;

Gelet op de artikelen 8 en 45, vijfde lid, van het Luchtverkeersreglement;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Ter bescherming van de militaire luchtvaartuigen die deelnemen aan de flypast ten behoeve van de Nationale Dodenherdenking 2013 op de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt als bijzonder luchtverkeersgebied (BVG) aangewezen een cirkelvormig gebied met een straal van 5 nautische mijlen rondom het coördinaat 52°07’44.91”N 005°16’45.78”E, van grondniveau tot FL 090, hierna te noemen BVG Soesterberg (zie figuur). Van het BVG is het gebied met de aanduiding EHP 25 uitgezonderd.

  • 2. Aan de gezagvoerders van de luchtvaartuigen die deelnemen aan de flypast op 4 mei 2013 ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking 2013 wordt ontheffing verleend van het verbod, genoemd in artikel 45, eerste lid, onderdeel a, van het Luchtverkeersreglement om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte, boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen, gedurende de daglichtperiode.

    BVG Soesterberg

    BVG Soesterberg

Artikel 2

Het BVG Soesterberg wordt ingesteld op zaterdag 4 mei 2013 van 11:30 uur tot 12:30 uur lokale tijd. Tot het moment van daadwerkelijke activering door de Supervisor LVL van AOCS NM LVL wordt het gebied gelegen binnen de begrenzing van de Schiphol TMA’s 4 en 5 gebruikt door regulier IFR-luchtverkeer onder controle van de LVNL.

Artikel 3

Voor het gebruik van het BVG Soesterberg gelden de volgende regels:

  • a. het uitvoeren van andere dan bij de flypast betrokken vluchten in het in artikel 1, eerste lid, omschreven bijzondere luchtverkeersgebied is niet toegestaan, met uitzondering van gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen die vooraf toestemming hebben verkregen van de betrokken luchtverkeersleiding (LVL);

  • b. de flypast dient te worden uitgevoerd op een hoogte van minimaal 500 voet; de ontheffing voor het vliegen op 500 voet geldt alleen voor dat deel van de vlucht dat voor het doel van de vlucht noodzakelijk is;

  • c. de route voor de flypast wordt zodanig gekozen dat zo min mogelijk geluidsoverlast wordt veroorzaakt;

  • d. niet-deelnemend verkeer in luchtruim met ICAO luchtruimclassificatie A dient 5 nautische mijlen vrij te worden gehouden van de grenzen van het BVG Soesterberg.

Artikel 4

Handelen in strijd met artikel 3, onderdeel a, van deze beschikking is een strafbaar feit.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 5 mei 2013.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal tevens bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM.

De Minister van Defensie, voor deze: De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, S.H.P.M. Pellemans Kolonel

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienst-verlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

Op zaterdag 4 mei 2013 wordt op de voormalige vliegbasis Soesterberg de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in het kader van de Nationale Dodenherdenking gehouden. Een deel van de ceremonie bestaat uit het uitvoeren van een missing man formatie van 4 F-16 jachtvliegtuigen. Een van de jachtvliegtuigen klimt daarbij boven de locatie van het monument ter nagedachtenis van de gevallenen uit de formatie naar FL 090. Ter bescherming van deze speciale formatievlucht is een bijzonder luchtverkeersgebied ingesteld.

In artikel 45, eerste lid, van het Luchtverkeersreglement is het verbod opgenomen een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimumvlieghoogtes. Op basis van artikel 45, vijfde lid, van het Luchtverkeersreglement kan ontheffing worden verleend van dit verbod.

Naar boven