Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 10887Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 april 2013, nr. WJZ / 13066410, tot wijziging Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2012

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 14, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2 van de Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2012 wordt in de tabel aangaande de correctiebedragen voor het jaar 2008, na artikel 9, eerste lid, in de derde kolom ‘€ 0,0224 per kWh’ vervangen door: € 0,224 per kWh.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 maart 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 april 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Algemeen

Deze regeling ziet op een wijziging van de Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2012. Abusievelijk is € 0,0224 per kWh als correctiebedrag in artikel 2, in de eerste tabel, in de derde kolom, horend bij artikel 9, eerste lid opgenomen. Door deze wijzigingsregeling wordt dit correctiebedrag voor zon-pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp gewijzigd in € 0,224 per kWh. Aan deze regeling is terugwerkende kracht verbonden, omdat het hier om een administratieve misslag gaat die nu in het voordeel van de subsidieontvanger wordt hersteld.

2. Regeldruk en vaste verandermomenten

Aan deze regeling zijn geen administratieve lasten of nalevingskosten verbonden. Aangezien deze regeling een reparatieregeling betreft wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp