Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 16 april 2013, ACM/DJZ/2013/200970, tot intrekking van de Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

De Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren (Stcrt. 2010, nr. 12871) wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze, overeenkomstig het door het bestuur op 16 april 2013 genomen besluit, C.A. Fonteijn, bestuursvoorzitter

TOELICHTING

De Autoriteit Consument en Markt heeft besloten bij onderzoek in analoge en digitale gegevens voorlopig de werkwijzen van haar drie rechtsvoorgangers te hanteren. Dit betekent dat bij het toezicht op de naleving van de wetten waarmee de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot 1 april 2013 was belast, de Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren wordt gevolgd. Ten aanzien van het toezicht op de naleving van de wetten waarmee de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit respectievelijk de Consumentenautoriteit was belast, wordt de werkwijze van die rechtsvoorganger gevolgd.

De Autoriteit Consument en Markt komt zo spoedig mogelijk met één werkwijze die zal worden gehanteerd bij onderzoek in digitale gegevens voor alle wetten met het toezicht op de naleving waarvan zij sinds 1 april 2013 is belast.

Naar boven