Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 1076Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 december 2012, nr. WJZ/12374628, houdende het aanwijzen van onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties waaraan een certificaat is verbonden (Regeling certificaten groen beroepsonderwijs)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende na overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 3 van het Besluit certificaten groen beroepsonderwijs, artikel 7, eerste lid, van het Honden- en kattenbesluit 1999 en artikel 17, eerste lid, van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

Er is een certificaat verbonden aan de volgende onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties:

 • a. wettelijke beroepsvereisten gewasbescherming, onderdeel van de kwalificatie Vakbekwaam medewerker teelt, bedoeld in Bijlage 2 van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;

 • b. gewasbescherming B, onderdeel van de kwalificatie Manager teelt en gewasbescherming, bedoeld in Bijlage 2 van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;

 • c. gewasbescherming C, onderdeel van de kwalificatie Manager teelt en gewasbescherming, bedoeld in Bijlage 2 van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;

 • d. wettelijke beroepsvereisten gezelschapsdieren HKB, onderdeel van de kwalificaties Ondernemers gezelschapsdieren of Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren, bedoeld in Bijlage 2 van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;

 • e. wettelijke beroepsvereisten recreatiedieren HKB, onderdeel van de kwalificaties Recreatiedieren 3 (dierverzorger recreatiedieren) en Ondernemer/manager recreatiedieren, bedoeld in Bijlage 2 van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012.

Artikel 2

De Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel d, wordt ‘de Wet educatie beroepsonderwijs’ vervangen door: de Wet educatie beroepsonderwijs, zoals die gold voor 1 januari 2012.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

 • 1. Een erkend bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit, omvat het certificaat ‘Wettelijke beroepsvereisten gezelschapdieren HKB’ of ‘Wettelijke beroepsvereisten recreatiedieren HKB’, bedoeld in artikel 1, onderdelen d en e, van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs, of het diploma van een opleiding behorende bij de kwalificaties, bedoeld in artikel 1, onderdelen d en e van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs.

 • 2. Onverminderd het eerste lid wordt als erkend bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit aangemerkt:

  • a. een tot 1 januari 2007 door de Stichting Examens Vakbekwaamheid afgegeven bewijs van vakbekwaamheid;

  • b. een erkend bewijs van vakbekwaamheid dat tenminste de volgende deelkwalificaties bevat:

   • 1°. Voeren van (gezelschaps)dieren;

   • 2°. Verzorgen van (gezelschaps)dieren;

   • 3°. Begeleiding voortplanting (gezelschaps)dieren, en

   • 4°. Nemen van hygiënische maatregelen.

Artikel 3

Artikel 6.3. van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 5,95’ vervangen door: € 6,05.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren gewasbescherming wordt verstrekt aan de persoon die beschikt over:

  • a. een certificaat gewasbescherming A of een diploma dat mede dat certificaat omvat, en dat voldoet aan de kwalificaties en beroepsvereisten die op grond van de artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals die gold voor 1 januari 2012, zijn vastgesteld;

  • b. een certificaat wettelijke beroepsvereisten gewasbescherming als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs, of een diploma dat mede dat certificaat omvat en dat voldoet aan de op grond van artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde kwalificaties en beroepsvereisten.

3. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Het bewijs van vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren gewasbescherming wordt verstrekt aan de persoon die beschikt over:

  • a. een certificaat gewasbescherming B of een diploma dat mede dat certificaat omvat, en dat voldoet aan de kwalificaties en beroepsvereisten die op grond van de artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals die gold voor 1 januari 2012, zijn vastgesteld;

  • b. een certificaat gewasbescherming B als bedoeld artikel 1, onderdeel b, van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs, of een diploma dat mede dat certificaat omvat en dat voldoet aan de op grond van artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde kwalificaties en beroepsvereisten.

4. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Het bewijs van vakbekwaamheid Distributie en opslag gewasbescherming wordt verstrekt aan de persoon die beschikt over:

  • a. een certificaat gewasbescherming C of een diploma dat mede dat certificaat omvat, en dat voldoet aan de kwalificaties en beroepsvereisten die op grond van de artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals die gold voor 1 januari 2012, zijn vastgesteld;

  • b. een certificaat gewasbescherming C als bedoeld artikel 1, onderdeel c, van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs, of een diploma dat mede dat certificaat omvat en dat voldoet aan de op grond van artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde kwalificaties en beroepsvereisten.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling certificaten groen beroepsonderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2012

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

I. ALGEMEEN

1. Aanleiding

De regeling houdt verband met de voorwaarden voor de toetreding tot specifieke beroepen die zijn neergelegd in het Honden- en kattenbesluit 1999 en het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De voorwaarden voor de toetreding tot bepaalde, in en bij die besluiten genoemde, beroepen (hierna: beroepsvereisten) zijn geheel of gedeeltelijk gebaseerd op diploma’s en certificaten, afgegeven op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB).

De wijziging van deze wet per 1 januari 2012 maakt het noodzakelijk de bepalingen over de diploma’s en certificaten waarmee aangetoond kan worden aan de beroepsvereisten te zijn voldaan te wijzigen. Onder de WEB zoals die gold tot 1 januari 2012 waren de op basis van deze wet vastgestelde kwalificaties onderverdeeld in deelkwalificaties, waaraan een certificaat was verbonden. Houders van zo’n certificaat, of van het complete diploma waar deze deel van uitmaakte, konden hiermee aantonen aan de beroepsvereisten te voldoen.

Door wijziging van de WEB per 1 januari 2012 is de verdeling van de kwalificaties in deelkwalificaties vervallen. Op basis van de gewijzigde wet zijn nieuwe kwalificaties vastgesteld in de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012. Deze gelden voor alle nieuwe inschrijvingen vanaf 1 augustus 2012. De thans geldende WEB bepaalt dat, waar noodzakelijk, in kwalificaties onderdelen kunnen zijn opgenomen met een specifieke betekenis op de arbeidsmarkt.

De specifieke vereisten in verband met het Honden- en kattenbesluit 1999 en het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn in dergelijke onderdelen opgenomen. Tevens bepaalt de thans geldende WEB dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat aan onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties een certificaat is verbonden. Het Besluit certificaten groen beroepsonderwijs bepaalt dat bij ministeriële regeling onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties kunnen worden aangewezen waaraan een certificaat is verbonden. Deze aanwijzing geschiedt in de onderhavige regeling.

2. Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Hoewel de inwerkingtredingbepaling niet afwijkt van het beleid inzake vaste verandermomenten, is echter niet voldaan aan de invoeringstermijn van twee maanden. Dit is gerechtvaardigd vanwege het feit dat nieuwe inschrijvingen vanaf 1 augustus 2012 alleen mogelijk zijn op basis van de per die datum vastgestelde kwalificaties en dat de certificaten waarop deze regeling betrekking heeft vanaf 1 januari 2013 kunnen worden uitgereikt.

3. Regeldruk

De aanpassing van deze regeling leidt tot een verhoging van de nalevingskosten met maximaal € 1.000. De administratieve lasten wijzigen niet. De regeling heeft effect voor de instellingen die certificaten uitgeven, voor diegene die een certificaat ontvangen en voor degene die een bewijs van vakbekwaamheid aanvraagt.

Met deze regeling wordt voor twee gebieden bepaald welke certificaten gelden als een erkend bewijs van vakbekwaamheid. Het Honden- en kattenbesluit 1999 vereist dat de beheerder van een inrichting (bedrijfsinrichting, asiel of pension) in het bezit is van een erkend bewijs van vakbekwaamheid. De eisen aan het erkende bewijs van vakbekwaamheid zijn opgenomen in de Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999. Het nieuwe artikel 2, eerste lid, van deze Regeling past deze eisen aan aan de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals die geldt sinds 1 januari 2012, door te bepalen welke certificaten gelden als een erkend bewijs van vakbekwaamheid.

Het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden vereist een bewijs van vakbekwaamheid voor het mogen toepassen, ontvangen of voorhanden hebben van gewasbeschermingsmiddelen die toegelaten zijn voor professioneel gebruik. Artikel 6.3. van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden bepaalt in welke gevallen een bewijs van vakbekwaamheid wordt verstrekt. Artikel 3 van deze regeling past deze aan aan de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals die geldt sinds 1 januari 2012.

Omdat de kwalificaties onder de certificaten jaarlijks worden geactualiseerd, leidt deze aanpassing van de regeling niet tot additionele regeldruk. Omdat is bepaald dat oude certificaten geldig blijven, is gekozen voor een lastenarme systematiek van actualiseren.

De nalevingskosten voor de ontvangers van certificaat stijgen licht omdat de kosten van uitgifte van het bewijs van vakbekwaamheid, dat verzorgd wordt door Bureau Erkenningen van de AOC-raad, met € 0,1 wordt verhoogd. Omdat jaarlijks enkele duizenden bewijzen worden uitgegeven, leidt de verhoging van de uitgiftekosten tot een stijgen van de nalevingskosten van in totaal maximaal € 1.000.

II. ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1

Door dit artikel worden de onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties vastgesteld waaraan een certificaat is verbonden. Deze onderdelen hebben in het register van vastgestelde kwalificaties, het CREBO, geen eigen nummer. Zij worden geïdentificeerd door de naam en het nummer van de kwalificatie waarvan zij een onderdeel zijn. Het gaat om de volgende kwalificaties:

 • a. Vakbekwaam medewerker teelt, CREBO-nummer 97670;

 • b. en c. Manager teelt en gewasbescherming, CREBO-nummer 97795;

 • d. Ondernemer gezelschapsdieren, CREBO-nummer 97790, en Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren, CREBO-nummer 97791.

 • e. recreatiedieren 3 (dierverzorger recreatiedieren), CREBO-nummer 97720, en Ondernemer/manager recreatiedieren, CREBO-nummer 97330.

De onder d en e bedoelde onderdelen zijn specifiek ingevuld voor honden en katten.

Artikel 2

Het Honden- en kattenbesluit 1999 vereist dat de beheerder van een inrichting (bedrijfsinrichting, asiel of pension) in het bezit is van een erkend bewijs van vakbekwaamheid. Deze eisen aan het bewijs van vakbekwaamheid zijn opgenomen in de Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999. Het nieuwe artikel 2, eerste lid, van deze Regeling past deze eisen aan aan de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals die geldt sinds 1 januari 2012, door te bepalen welke certificaten gelden als een erkend bewijs van vakbekwaamheid.

Een certificaat kan worden behaald voor een onderdeel van een kwalificatie, zoals opgenomen in een kwalificatiedossier. In twee kwalificatiedossiers zijn vier kwalificaties vastgesteld waarin het onderdeel ‘Wettelijke beroepsvereisten recreatiedieren HKB’ of ‘Wettelijke beroepsvereisten gezelschapdieren HKB’ is opgenomen. In deze onderdelen zijn de competenties en de vereisten ten aanzien van kennis en vaardigheden vastgesteld ten aanzien van voeren van dieren, verzorgen van dieren, verzorgen en onderhouden van de leef- en werkomgeving, begeleiden van de voortplanting, socialiseren van dieren en het geven van informatie en advies over het houden van dieren. Een overzicht van de bedoelde kwalificaties en onderdelen is in de bijlage bij de onderhavige regeling opgenomen. Uiteraard geldt ook het diploma van een opleiding behorende bij de kwalificatie die het betreffende onderdeel omvat, zoals genoemd in artikel 1, als bewijs van vakbekwaamheid.

In artikel 2, tweede lid, van de Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999 is geregeld welke bewijzen van vakbekwaamheid geldig blijven, of welke certificaten blijven dienen als bewijs van vakbekwaamheid. Het kan ten eerste gaan om erkende bewijzen van vakbekwaamheid die door de Stichting Examens Vakbekwaamheid zijn uitgegeven. Ten tweede kan het gaan om reeds behaalde deelcertificaten op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals die luidde tot 1 januari 2012. Uiteraard geldt ook het diploma van een opleiding die alle deelkwalificaties omvat waarop deze deelcertificaten betrekking hebben als bewijs van vakbekwaamheid.

Artikel 3

Het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden vereist een bewijs van vakbekwaamheid voor het mogen ontvangen of voorhanden hebben van gewasbeschermingsmiddelen die toegelaten zijn voor professioneel gebruik. Dit bewijs wordt op basis van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 6.2, verstrekt door Bureau Erkenningen van de AOC-Raad. Artikel 6.3. van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden bepaalt in welke gevallen dit bewijs van vakbekwaamheid wordt verstrekt. Deze wijziging beoogt dat deelcertificaten die reeds behaald zijn op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals die gold voor 1 januari 2012, als grond voor uitgave van een bewijs van vakbekwaamheid blijven gelden. Vanaf 1 augustus 2012 kunnen deelcertificaten alleen nog worden uitgereikt aan deelnemers die voor 1 augustus 2012 zijn toegelaten. Deze wijziging beoogt dat voor deelnemers, toegelaten na 1 augustus 2012, de certificaten die zijn aangewezen in artikel 1 van deze regeling, als bewijs van vakbekwaamheid in de zin van artikel 6.3. van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden, worden aangemerkt.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp