Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2013, 10566Ruimtelijke plannen

Logo Maastricht
Kennisgeving Milieueffectrapportage Tram Vlaanderen – Maastricht

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn het voornemen heeft om een tramverbinding tussen de stations van Hasselt (BE) en Maastricht (NL) te realiseren.

Het voornemen

De tramverbinding vult een ontbrekende schakel in het euregionale spoorsysteem en ontsluit de voorzieningen aan weerszijden van de grens. Zij vormt daarnaast een alternatief voor de auto voor bezoekers uit België naar de binnenstad van Maastricht (en vice versa). De tram dient 1 januari 2018 operationeel te zijn en zal 2x per uur per richting gaan rijden.

Voor het Belgische deel van de tramverbinding is de m.e.r.-procedure al doorlopen en is de tramverbinding in 2009 planologisch vastgelegd in een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Het Nederlandse deel van de tramverbinding moet nog planologisch worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Gekoppeld aan het op te stellen bestemmingsplan wordt de milieueffectrapportage (verder: m.e.r.) procedure doorlopen voor het Nederlandse deel van de tramverbinding.

Het Nederlandse deel van de tramverbinding betreft een traject van circa 5 km en loopt vanaf de Belgisch-Nederlandse grens nabij Lanaken tot en met het eindstation op het voorplein van station Maastricht, inclusief de realisatie van drie haltes en onderstations voor de energievoorziening. Het gehele traject ligt op het grondgebied van de gemeente Maastricht.

De m.e.r.-procedure

Het doel van de m.e.r.-procedure is de milieueffecten van de tramverbinding (en alternatieven) in beeld te brengen. Deze effecten worden omschreven in een milieueffectrapport (verder: MER). Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de tramverbinding worden de stappen en afspraken gevolgd voor grensoverschrijdende m.e.r.. Deze openbare kennisgeving is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. De vervolgstappen zijn:

  • Raadplegen van betrokken bestuursorganen in Nederland en Vlaanderen over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER en het bieden van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door publicatie en ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

  • Opstellen van het MER.

  • Publiceren kennisgeving over het ontwerp bestemmingsplan en MER in Nederland en Vlaanderen en publicatie en terinzagelegging van het MER samen met het ontwerp bestemmingsplan. Bij de publicatie en terinzagelegging is er de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door belanghebbenden vanuit zowel Vlaanderen als Nederland en geeft de Commissie m.e.r. haar toetsingsadvies (bevat het MER voldoende informatie om het milieu volwaardig mee te nemen in de besluitvorming).

  • Motiveren hoe met de resultaten van het milieurapport en de inspraak is omgegaan in het definitieve bestemmingsplan.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In het document 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau Tram Vlaanderen-Maastricht’ staat aangegeven welke milieuonderzoeken voor het MER zullen worden uitgevoerd. In de notitie is beschreven wat het nut en noodzaak is van het project, wat de doelstellingen zijn van het project, welke alternatieven mogelijk zijn en welk beoordelingskader in het MER wordt gehanteerd voor de beoordeling van de alternatieven. De notitie beschrijft de voorgestelde reikwijdte en het detailniveau van het MER-onderzoek.

Ter inzage legging

Met ingang van maandag 22 april 2013 tot en met maandag 3 juni 2013 ligt de 'Notitie reikwijdte en detailniveau Tram Vlaanderen-Maastricht’ voor zowel Nederland als Vlaanderen ter inzage bij het GemeenteLoket van de gemeente Maastricht, Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht. De notitie wordt digitaal beschikbaar gesteld op www.maastricht.nl/ruimtelijkeplannen

Schriftelijke en mondelinge zienswijzen

Tijdens de genoemde termijn van 6 weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op het voornemen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: de Raad der gemeente Maastricht t.a.v. mw. M. Pas, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht of per email via post@maastricht.nl onder vermelding van tenminste uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, handtekening en met als onderwerp 'Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Tram Vlaanderen - Maastricht'.

Mondeling indienen kan op maandag 13 mei 2013 van 9.00 tot 11.00 uur en op woensdag 22 mei 2013 van 16.0 uur tot 18.00 uur. Maak 24 uur voor de dag van uw keuze telefonisch een afspraak met mw. A. Hendriks, elefoonnummer +31 (0)43 3504628 of per email angela.hendriks@maastricht.nl

Maastricht, 19 april 2013

Burgemeester en wethouders van Maastricht, De Secretaris, P.J. Buijtels

De Burgemeester, O. Hoes