Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanStaatscourant 2013, 1020Vergunningen

Logo Oostzaan
Projectuitvoeringsbesluit Kerkbuurtschoollocatie fase 2, Oostzaan

Het college van Burgemeester en Wethouders van Oostzaan maakt bekend dat het toepassing van artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet het voornemen is medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor de bouw van 28 appartementen waarvan 4 grondgebonden op de locatie voormalig Kerkbuurtschool.

Op grond van de Crisis- en Herstelwet ligt het projectuitvoeringsbesluit met ingang van 17 januari 2013 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan en op de website www.oostzaan.nl. (http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage).

Inzage:

Vanaf 17 januari 2013 liggen ter inzage:

  • het projectuitvoeringsbesluit “Kerkbuurtschoollocatie fase 2”

  • het besluit Hogere waarden Wet Geluidshinder

  • inclusief de daarbij behorende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van die ontwerpen

Beroep: Gelet op artikel 8.3 lid 1 Wro worden voornoemde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.

Vanaf donderdag 17 januari tot en met woensdag 25 februari 2013 kan door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende de beroepsgronden in het beroepschrift opneemt en dat er na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat de Afdeling op het beroep beslist