Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 april 2013, nr. WJZ / 13059079, tot wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013 voor de openstelling van subsidie voor MKB innovatiestimulering in de topsectoren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16 Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel behorende bij artikel 3a van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de rij:

1c.8 (MIT-kennisvouchers)

Bijlage 1 HTSM

1 t/m 16

15-05 t/m 01-07

Aantal beschikbare vouchers: 506

wordt ‘1c.8’ vervangen door: 1c.9.

2. In de rijen:

1c.19 (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten)

Bijlage 1 HTSM

1 t/m 16

15-05 t/m 01-07

1.900.000

en:

1c.19 (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten)

Bijlage 2 T&U

1 t/m 3

15-05 t/m 01-07

1.200.000

wordt ‘1c.19’ vervangen door: 1c.21.

3. In de rij:

1c.19 (MIT-samenwerking samenwerkingsprojecten)

Bijlage 2 T&U

4

15-05 t/m 01-07

350.000

wordt ‘1c.19 (MIT-samenwerkingsprojecten)’ vervangen door: 1c.21 (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten).

4. De volgende rijen worden toegevoegd:

1b.4 (Netwerkactiviteiten)

Bijlage 3 Logistiek

1 t/m 6

22-05 t/m 01-07

100.000

1b.7 (Innovatiemakelaars)

Bijlage 3 Logistiek

1 t/m 6

22-05 t/m 01-07

50.000

1c.9 (MIT-kennisvouchers)

Bijlage 3 Logistiek

1 t/m 5

22-05 t/m 01-07

Aantal beschikbare vouchers: 80

1c.21 (MIT-R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 3 Logistiek

1

22-05 t/m 01-07

450.000

1c.21 (MIT-R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 3 Logistiek

2

22-05 t/m 01-07

275.000

1c.21 (MIT-R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 3 Logistiek

3

22-05 t/m 01-07

275.000

1c.21 (MIT-R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 3 Logistiek

4

22-05 t/m 01-07

275.000

1c.21 (MIT-R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 3 Logistiek

5

22-05 t/m 01-07

275.000

1b.4 (Netwerkactiviteiten)

Bijlage 4 Life Sciences and Health

1 t/m 10

22-05 t/m 01-07

100.000

1b.7 (Innovatiemakelaars)

Bijlage 4 Life Sciences and Health

1 t/m 10

22-05 t/m 01-07

200.000

1c.4 (MIT-haalbaarheidsstudies)

Bijlage 4 Life Sciences and Health

1 t/m 10

22-05 t/m 01-07

500.000

1c.21 (MIT- R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 4 Life Sciences and Health

1 t/m 10

22-05 t/m 01-07

1.200.000

1b.4 (Netwerkactiviteiten)

Bijlage 5 Water

1 t/m 4

22-05 t/m 01-07

50.000

1b.4 (Netwerkactiviteiten)

Bijlage 5 Water

5 t/m 7

22-05 t/m 01-07

50.000

1b.7 (Innovatiemakelaars)

Bijlage 5 Water

5 t/m 7

22-05 t/m 01-07

47.250

1c.4 (MIT-haalbaarheidsstudies)

Bijlage 5 Water

1 t/m 4

22-05 t/m 01-07

500.000

1c.4 (MIT-haalbaarheidsstudies)

Bijlage 5 Water

5 t/m 7

22-05 t/m 01-07

400.000

1c.9 (MIT- kennisvoucher)

Bijlage 5 Water

1 t/m 4

22-05 t/m 01-07

Aantal beschikbare vouchers: 31

1c.9 (MIT- kennisvouchers)

Bijlage 5 Water

5 t/m 7

22-05 t/m 01-07

Aantal beschikbare vouchers: 45

1c.9 (MIT- kennisvouchers)

Bijlage 5 Water

8 t/m 11

22-05 t/m 01-07

Aantal beschikbare vouchers: 10

1c.21 (MIT-R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 5 Water

8 t/m 11

22-05 t/m 01-07

628.500

1b.4 (Netwerkactiviteiten)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

1C t/m 7C

22-05 t/m 01-07

100.000

1b.4 (Netwerkactiviteiten)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

8B t/m 12B

22-05 t/m 01-07

100.000

1b.4 (Netwerkactiviteiten)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

13E t/m 40E

22-05 t/m 01-07

100.000

1b.7 (Innovatiemakelaars)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

1C t/m 7C

22-05 t/m 01-07

300.000

1b.7 (Innovatiemakelaars)

Bijlage 6

Chemie, Biobased en Energie

8B t/m 12B

22-05 t/m 01-07

300.000

1b.7 (Innovatiemakelaars)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

13E t/m 40E

22-05 t/m 01-07

300.000

1c.4 (MIT-haalbaarheidsstudies)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

1C t/m 7C

22-05 t/m 01-07

350.000

1c.4 (MIT-haalbaarheidsstudies

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

8B t/m 12B

22-05 t/m 01-07

500.000

1c.4 (MIT-haalbaarheidsstudies)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

13E t/m 40E

22-05 t/m 01-07

500.000

1c.21 (MIT- R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

1C t/m 7C

22-05 t/m 01-07

1.000.000

1c.21 (MIT- R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

8B t/m 12B

22-05 t/m 01-07

1.000.000

1c.21 (MIT- R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

13E t/m 40E

22-05 t/m 01-07

1.100.000

1c.9 (MIT- kennisvouchers)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

1C t/m 7C

22-05 t/m 01-07

Aantal beschikbare vouchers: 40

1c.17 (Hooggekwalificeerd personeel)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

1C t/m 7C

22-05 t/m 01-07

100.000

1c.17 (Hooggekwalificeerd personeel)

Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

8B t/m 12B

22-05 t/m 01-07

100.000

1b.4 (Netwerkactiviteiten)

Bijlage 7 Creatief

1 t/m 7

22-05 t/m 01-07

100.000

1b.7 (Innovatiemakelaars)

Bijlage 7 Creatief

1 t/m 7

22-05 t/m 01-07

50.000

1c.9 (MIT-kennisvouchers)

Bijlage 7 Creatief

1 t/m 7

22-05 t/m 01-07

Aantal beschikbare vouchers: 227

1c.21 (MIT-R&D samenwerkingsprojecten)

Bijlage 7 Creatief

1 t/m 5

22-05 t/m 01-07

1.000.000

ARTIKEL II

De bij deze regeling behorende bijlage 3 Logistiek, bijlage 4 Life Sciences and Health, bijlage 5 Water, bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie en bijlage 7 Creatief worden aan de Subsidieregeling sterktes in innovatie toegevoegd ter uitvoering van de artikelen 1b.2, eerste lid, en 1c.2, eerste lid, van die regeling.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage 3 Logistiek, bijlage 4 Life Sciences and Health, bijlage 5 Water, bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie en bijlage 7 Creatief, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Economische Zaken.

's-Gravenhage, 12 april 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

Inleiding

Het kabinet heeft met het topsectorenbeleid gekozen voor het versterken van de concurrentiekracht van die sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt.

Het MKB is cruciaal voor innovatie en voor de versterking van de economie. Betrokkenheid van deze bedrijven bij de topsectoren is dan ook van groot belang. In overleg met de topteams van de topsectoren is daarom de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) opgesteld.

Deze regeling is gepubliceerd op 21 maart 2013 en opengesteld voor de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en High Tech Systemen en Materialen (HTSM) met doorsnijdend thema ICT (Stcrt. 2013, 7891).

Met de onderhavige wijziging wordt de regeling opengesteld voor de topsectoren Creatieve industrie, Life Sciences & Health, Logistiek, Water, Energie en Chemie met doorsnijdend thema Biobased. De openstelling en de hoogte van de subsidieplafonds wordt voor deze topsectoren door middel van deze wijzigingsregeling opgenomen in de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013.

Verder wordt van deze publicatie gebruik gemaakt om een kleine verschrijving in de vorige publicatie te rectificeren.

Regeldruk

De totale administratieve lasten voor deze regeling bedragen voor de onderdelen die door het MKB worden aangevraagd € 121.590,– en dat is 1,0% van het totaal beschikbare subsidiebedrag.

De lasten verschillen per ingezet instrument. Voor de haalbaarheidsonderzoeken komen de totale administratieve lasten op € 16.950,– (0,62%), voor de R&D-samenwerkingsprojecten op € 66.000,– (0,88%), voor de vouchers op € 37.200,– (2,3%) en voor de inhuur van hooggekwalificeerd personeel € 1.440,– (0,72%).

De totale administratieve lasten van de netwerkactiviteiten en de innovatiemakelaars, aangevraagd door de TKI’s, bedragen € 43.850,– (2,25%).

Publicatie en Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant. Er wordt afgeweken van de vaste verandermomenten als bepaald in het kabinetsbeleid inzake Vaste Verandermomenten. De reden hiervoor is dat dit in het belang is van de betrokken bedrijven. Dit is een van de uitzonderingsgronden voor afwijking van de vaste verandermomenten als genoemd in het beleid inzake vaste verandermomenten. De doelgroep is in hoofdlijnen al op de hoogte van de regeling.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven