Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2012, 9915Ruimtelijke plannen

Logo Hellevoetsluis
Rectificatie kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Ravense Hoek

Rectificatie op de publicatie in de Staatscourant van 16 mei 2012, nr. 9915

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis heeft op 8 mei ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Ravense Hoek’.

Het bestemmingsplan Ravense Hoek heeft betrekking op het gebied dat direct grenst aan de noordoost-rand van de kern Hellevoetsluis op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Het plangebied wordt omsloten door de Nieuweweg, de Kanaalweg W.Z., de Bonseweg en het voormalige Zwartewegje. Het totale plangebied beslaat zo’n 84 hectare. Het plangebied van de Ravense Hoek wordt aan de westzijde begrensd door woonwijk Den Bonsen Hoek. Aan de noordzijde van het plangebied begrensd door het jonge bos van het Ravense Hout. Aan de zuid-oostrand ligt de Kanaalweg w.z en het kanaal door Voorne. Aan de oostrand ligt de Nieuweweg.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ravense Hoek’ is in de periode van 20 januari tot en met 16 februari 2012 voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. De beantwoording van de ingediende adviesreacties is opgenomen de ‘Nota van beantwoording wettelijk vooroverleg’. Deze nota is opgenomen als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan ‘Ravense Hoek’.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ravense Hoek’ ligt vanaf 25 mei tot en met 5 juli 2012 voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl.

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. de gemeenteraad van Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘zienswijzen OBP Ravense Hoek’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer W.H. Renger van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis: 14 0181. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.