Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2012, 9913Ruimtelijke plannen

Logo Hellevoetsluis
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Nieuwenhoorn

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken het volgende bekend.

In onze vergadering van 8 mei 2012 hebben wij ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Nieuwenhoorn’.

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nieuwenhoorn’ omvat de kern Nieuwenhoorn en beslaat globaal aangeduid de gronden van de bebouwde kom, gelegen tussen de Rijksstraatweg, de Nieuweweg, het voormalige Zwartewegje, de Bonseweg, de Dijkweg en de Oostdijk.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwenhoorn’ heeft van 13 januari tot en met 9 februari 2012 voor inspraak ter inzage gelegen. De beantwoording van de ingediende inspraakreacties en de reacties van de wettelijke overlegpartners is opgenomen in de ‘Nota van beantwoording inspraakreacties en wettelijk vooroverleg’. Deze nota is opgenomen als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwenhoorn’.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwenhoorn’ ligt vanaf 18 mei tot en met 28 juni 2012 voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl.

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. de gemeenteraad van Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘zienswijzen OBP Nieuwenhoorn’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer W.H Renger van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis: 14 0181. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.

Hellevoetsluis, 16 mei 2012

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis, de secretaris.

De burgemeester.