Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
overigStaatscourant 2012, 9907Besluiten van algemene strekking

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

11 mei 2012

Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg,

Gelet op artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s;

Besluit als volgt:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de artikelen 31 en 48 van de Wet veiligheidsregio’s zijn belast de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, in de functie van Specialist Risicobeheersing en door de commandant brandweer aangewezen als Brandweer BRZO-inspecteur.

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de artikelen 5 (behoudens lid 1), 6, 7 lid 3, 10, 13, 14, 16, 21 en 22 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 zijn belast de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, in de functie van Specialist Risicobeheersing en door de commandant brandweer aangewezen als Brandweer BRZO inspecteur.

Artikel 3

Er zijn door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet eerder ambtenaren aangewezen als toezichthouders. Eerdere aanwijzingen van brandweermedewerkers gedaan door voormalig bevoegd gezag gemeente binnen de regio Zuid Limburg komen hiermee te vervallen.

Artikel 4

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 april 2012.

  • 2. Van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’ s mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

11 mei 2012

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, G. van Klaveren, Commandant brandweer Zuid-Limburg.

TOELICHTING

Aanwijzen van toezichthouders nodig

Erop toezien dat wettelijke voorschriften worden nageleefd is een taak voor toezichthouders (inspecteurs). De wetgeving bepaalt welk bestuursorgaan bevoegd is om toezichthouders aan te wijzen. Ambtenaren die niet door het bevoegde bestuursorgaan als ambtenaar zijn aangewezen kunnen bij de uitoefening van hun taken geen gebruik maken van de toezichtsbevoegdheden van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent bijvoorbeeld dat geen inlichtingen en inzage in documenten kan worden gevorderd. Ook zou de toegang tot het bedrijfsterrein kunnen worden geweigerd. Het is dus essentieel dat het bevoegde bestuursorgaan toezichthouders aanwijst. Dit model kan als basis worden gebruikt voor zo’ n aanwijzing.

Aanwijzing door het bevoegde bestuursorgaan

Op grond van artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s is het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens artikel 31 en 48. De artikelen 5 (behoudens lid 1), 6, 7, 10, 13, 14, 16, 21 en 22 van het Brzo zijn onder andere op artikel 48 gebaseerd. Daardoor is het bestuur dus bevoegd om toezichthouders aan te wijzen voor de genoemde artikelen van het Brzo.

Het bestuur van de veiligheidsregio kan zijn aanwijzingsbevoegdheid mandateren aan het bestuur van een andere veiligheidsregio (Brandweer-Brzo-regio). Voor het mandateren van bevoegdheden is een model beschikbaar (Model mandaatbesluit). Indien bevoegdheden worden gemandateerd of toezichthouders worden aangewezen kan het tevens nodig zijn om over de taakuitvoering nadere afspraken te maken. Dergelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Voor het ontwikkelen van zo’n overeenkomst is ook een model beschikbaar (Model dienstverleningsovereenkomst industriële veiligheid).

Aanwijzing met functies

Met het onderhavige aanwijzingsbesluit worden ambtenaren aangewezen die een bepaalde functie vervullen. Er vindt dus geen aanwijzing plaats van met name genoemde personen. Dat heeft als voordeel dat het besluit niet telkens hoeft te worden gewijzigd bij mutaties in het personeelsbestand.

Artikel 1: toezichthouders voor de artikelen 31 en 48

Met artikel 1 worden functionarissen aangewezen voor het toezicht op de naleving van de artikelen 31 en 48 van de Wet veiligheidsregio’s . Artikel 31 de verplichtingen met betrekking tot bedrijfsbrandweren. Hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s geeft een nadere uitwerking aan dit artikel.

Artikel 48 bevat een informatieverplichting voor een ieder die beschikt over relevante veiligheidstechnische gegevens. Diegene is verplicht de informatie te verschaffen aan het bestuur van de veiligheidsregio die nodig is opdat het bestuur zijn taken in het kader van de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing naar behoren kan uitvoeren. Artikel 48 is een van de wettelijke grondslagen van het Brzo.

Artikel 2: toezichthouders voor het Brzo

Met artikel 2 worden ambtenaren aangewezen als toezichthouder (inspecteur) voor het gestelde bij of krachtens de artikelen 5 (behoudens lid 1), 6, 7, 10, 13, 14, 16, 21 en 22 van het Brzo. Hieronder vallen dus ook de bepalingen van de Regeling risico' s zware ongevallen.

Met het toezicht op de naleving van het Brzo zijn meerdere organisaties belast. Naast het bestuur van de veiligheidsregio zijn dat de Arbeidsinspectie en het bevoegde gezag Wet milieubeheer. De uitvoering van het toezicht op de naleving van het Brzo vindt overigens, conform de daartoe gemaakte afspraken, plaats overeenkomstig de gezamenlijke inspectiemethodiek (NIM). Dat is een inspectiemethode die gezamenlijk door de arbeidsinspectie, bevoegde gezagen Wm (provincies en gemeenten) en het bestuur van de veiligheidsregio wordt toegepast bij het toezicht op BRZO-bedrijven (zie: www.brzo99.nl).

Artikel 3: intrekken bestaande aanwijzingsbesluiten

Het kan zijn dat er al een of meerdere besluiten zijn waarmee toezichthouders zijn aangewezen. Deze zullen dan eventueel moeten worden ingetrokken.

Conform het besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren, d.d. 13 april 2012 wijst de commandant brandweer Zuid Limburg de volgende ambtenaren aan als Brandweer BRZO inspecteur:

Mevrouw C.M.P. Jacobs, specialist risicobeheersing, brandweer Zuid-Limburg

De heer G.A.M. Drenthen, specialist risicobeheersing, brandweer Zuid-Limburg

De heer R. Wennekes, specialist risicobeheersing, brandweer Zuid-Limburg

De commandant Brandweer Zuid Limburg, G. van Klaveren.