Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2012, 9785Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen

14 mei 2012

Nr. DB 2012/193M

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Directe Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en op artikel 29 van de Invorderingswet 1990;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van de Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen wordt ‘voor het tweede kwartaal 2012: 2,30’ vervangen door: voor het derde kwartaal 2012: 2,50.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers.

TOELICHTING

Ingevolge artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 29 van de Invorderingswet 1990 is het rentepercentage van de heffingsrente, onderscheidenlijk de invorderingsrente, in een kalenderkwartaal gelijk aan de op de eerste werkdag van de tweede kalendermaand voorafgaande aan dat kwartaal gegolden hebbende door de Europese Centrale Bank voor basisherfinancieringstransacties toegepaste interestvoet, dan wel, indien dit lager is, het naar de gemiddelde koers van die dag door de Minister van Financiën berekende, ongewogen gemiddelde effectieve rendement van de laatste drie uitgegeven, aan Euronext effectenbeurs te Amsterdam genoteerde staatsleningen waarbij dit effectieve rendement naar beneden wordt afgerond op een vijfvoud van honderdstenprocenten en vervolgens wordt verminderd met 0,5 procentpunt, met dien verstande dat het aldus bepaalde percentage van de heffings- en invorderingsrente vervolgens wordt vermeerderd met 1,50 procentpunt.

Gelet op het feit dat de door de Europese Centrale Bank voor basisherfinancieringstransacties toegepaste interestvoet op 1 mei 2012 1,00% bedroeg terwijl het hiervoor bedoelde gecorrigeerde rendement van staatsleningen op die dag 1,35% bedroeg, wordt het voor het derde kwartaal 2012 te hanteren percentage van de heffingsrente en de invorderingsrente vastgesteld op 2,50.

Uit de onderhavige wijziging vloeien geen informatieverplichtingen voor het bedrijfsleven voort. De regeling treedt in werking op een voorzien vast verandermoment. De invoeringstermijn van twee maanden wordt niet volledig gehaald in verband met het feit dat voor de berekening van het nieuwe rentepercentage gegevens nodig zijn die pas bekend worden binnen de termijn van twee maanden.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers.