Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 9705Vergunningen

Logo Stichtse Vecht
M.e.r.-beoordelingsbesluit Oostkanaaldijk 17–18 in Loenen aan de Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken op grond van artikel 7.17 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de inrichting gelegen aan de Oostkanaaldijk 17–18 in Loenen aan de Vecht, ten behoeve van het veranderen van de inrichting in een pluimveehouderij, geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Inhoud

Voor de plannen aan de Oostkanaaldijk 17–18 is al eerder besloten dat geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Op 2 april 2012 is door de initiatiefnemer echter een gewijzigde m.e.r.-beoordelingsnotitie ingediend, waardoor opnieuw beoordeling heeft plaats moeten vinden.

Het voornemen is om in de inrichting 44.800 leghennen te houden voor het produceren van broedeieren. Er zullen daarvoor twee nieuwe pluimveestallen gebouwd gaan worden. Op de kavel rust een rechtsgeldige omgevingsvergunning voor het houden van vleesvarkens. Het gaat dus om het wijzigen van een installatie (en daarmee van een inrichting als bedoeld in het Besluit milieu-effectrapportage 1994). De beoordelingsnotitie is ingediend omdat de aan te vragen activiteiten vallen onder categorie 14 van onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994.

Na beoordeling van de milieueffecten van de activiteiten is besloten dat er geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Bij het nemen van dit besluit is rekening gehouden met de kenmerken van de activiteiten, de plaats waar de activiteiten wordt verricht en de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteiten. Uit de beoordeling van de voorgenomen activiteiten blijkt dat er geen sprake is van bijzondere nadelige gevolgen voor het milieu (als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer). Er is geen bijzondere omstandigheid die het uitvoeren van een m.e.r. noodzakelijk maakt.

Inzien

U kunt vanaf maandag 21 mei 2012 het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de daarbij behorende stukken gedurende zes weken inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Dit betekent dat op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht alleen belanghebbenden die door het m.e.r.-beoordelingsbesluit rechtstreeks (dus los van het voor te bereiden besluit, in dit geval de omgevingsvergunning) in hun belang worden getroffen, bezwaar kunnen maken. Dit kan door binnen zes weken, beginnend de dag na de dag van het ter inzage leggen van het besluit, een bezwaarschrift te richt aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Andere belanghebbenden kunnen hun bezwaar tegen dit besluit te zijner tijd kenbaar maken. Tijdens de bezwaartermijn van zes weken die voor een verleende omgevingsvergunning geldt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).