Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2012, 92Vergunningen

Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Rivierdijk 416

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een woning met bijbehorend erf en tuin aan de Rivierdijk 416 te Hardinxveld-Giessendam.

Tijdens de periode van terinzagelegging van de ontwerpbeschikking is geen zienswijze ingediend. Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 januari 2012 tot en met 15 februari 2012 ter inzage tijdens openingsuren bij de receptie in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Hardinxveld-Giessendam) en zijn in die periode ook te vinden op de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl (Actueel > Ter inzage).

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ en daarna het invullen van het planid-nummer: NL.IMRO.0523.OV2011RIV416-VG01.

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden tijdens de periode van terinzagelegging beroep worden ingediend bij de rechtbank te Dordrecht (sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht).

Het ingediende beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Dordrecht (sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht).