Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 9159Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Bestemmingsplan ‘Heeghstraat, Didam’

Burgemeester en wethouders van Montferland, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 2012 het bestemmingsplan ‘Heeghstraat, Didam’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van 5 vrijstaande woningen op een gedeelte van het voormalige tuincentrum ‘De Heegh’ aan de Heeghstraat 35 in Didam. De aanwezige bedrijfsbebouwing, inmiddels in vervallen staat, zal worden gesloopt.

Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat eerder ter inzage heeft gelegen. Gemeten vanaf de westelijke zijdelingse perceelsgrens van Heeghstraat 37 te Didam is de woonbestemming van 4 strekkende meters gewijzigd in een tuinbestemming.

Het plan ligt met ingang van 10 mei 2012 (t/m 20 juni 2012) gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens via www.montferland.info (link naar www.ruimtelijkeplannen.nl) te raadplegen.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijziging die de gemeenteraad van Montferland bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 10 mei 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.