Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2012, 8973Besluiten van algemene strekking

Wijziging Beleidsregel bestuurlijke boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) in verband met de wijziging van de categorie-indeling van de boeten, de invoering van de boordcomputer en enige andere ontwikkelingen

De Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 10:7, derde lid van de Arbeidstijdenwet;

Besluiten:

ARTIKEL I

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘beboetbare feiten’ vervangen door:

overtredingen.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 10:5 van de Arbeidstijdenwet wordt voor alle overtredingen als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die gelden voor de onderscheiden onderwerpen in de Tarieflijst normbedragen bestuurlijke boete wegvervoer die als bijlage 1 bij deze beleidsregel is gevoegd.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij de toepassing van het tweede lid wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • a. overtredingen waarvoor direct bij constatering een bestuurlijke boete wordt opgelegd en die zijn genoemd in de lijst die is opgenomen als bijlage 2 bij deze beleidsregel, en

  • b. overtredingen waarvoor eerst een waarschuwing wordt gegeven (preventief handhavingstraject) en pas nadat eenzelfde overtreding nogmaals is geconstateerd, wordt overgegaan tot oplegging van een bestuurlijke boete.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Bij een transportinspectie wordt bij vaststelling van een of meer overtredingen ter zake van iedere persoon op wie de verplichting rust tot naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidstijdenwet een boeterapport opgemaakt.

C

De aanhef van artikel 3 komt te luiden:

Bij een bedrijfsinspectie bedraagt het maximaal in het boeterapport op te nemen aantal personen ter zake waarvan een of meer overtredingen is vastgesteld voor een werkgever met:.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval er sprake is van meerdere overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

2. In het tweede lid wordt ‘boete’ vervangen door: bestuurlijke boete.

E

Artikel 5, tweede lid, alsmede de aanduiding ‘1.’ voor artikel 5, eerste lid, vervallen.

F

Er worden twee artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel 6

Ingeval van overtreding van artikel 2.4:4, onderdeel a, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt, indien paragraaf 2.5 van dat besluit niet is overtreden, de bestuurlijke boete, bedoeld in bijlage 1, gematigd tot € 50,- per overtreding.

Artikel 7

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer).

ARTIKEL II

De bijlagen 1 en 2 van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)worden vervangen door de bijlagen 1 en 2 die bij deze beleidsregel zijn gevoegd.

ARTIKEL III

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

Algemeen

In de onderhavige beleidsregel wordt de sinds 23 mei 2007 van kracht zijnde beleidsregel inzake boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer zoals vastgesteld door de ministers van Verkeer en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewijzigd. Deze beleidsregel is laatstelijk gewijzigd op 26 juni 2009. Deze wijzigingen houden het volgende in:

 • De overtredingen zijn conform richtlijn 2009/5/EG ingedeeld in de categorieën: kleine inbreuken (€ 0–€ 199), belangrijke inbreuken (€ 200–€ 549) en heel belangrijke inbreuken ( ≥€ 550).

 • De in artikel 8:1, vierde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer genoemde overtredingen van het Besluit Personenvervoer zijn beboetbaar gesteld onder de boetefeitcodes B 2 4 1 (15) tot en met 2 4 2 (21). Deze overtredingen hebben betrekking op het gebruik van de boordcomputer in het taxivervoer.

 • In deze beleidsregels zijn wijzigingen verwerkt die een gevolg zijn van de Wet van 25 juni 2009 (Stb. 265) tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb). In de Aanpassingswet vierde tranche Awb is de terminologie gewijzigd. Daar waar ‘beboetbaar feit’ stond is dit vervangen door overtreding. Waar ‘boete’ stond, is dit gewijzigd in bestuurlijke boete. ‘Direct beboetbaar feit’ is gewijzigd in: overtreding waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd. De terminologie van de Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) is hierop aangepast.

 • De zgn. 10 % regeling is afgeschaft in verband met de categorisering van de overtredingen in Heel Belangrijke Inbreuk (HBI), Belangrijke Inbreuk (BI) en Kleine Inbreuk (KI).

 • De wijze van uitvoering van een bedrijfsinspectie is gewijzigd in verband met de categorisering van de overtredingen en het digitaal inspecteren.

 • Tenslotte zijn enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd teneinde de duidelijkheid en leesbaarheid te verbeteren.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A (artikel 1)

De terminologie is aangepast aan de Aanpassingswet vierde tranche Awb.

Direct beboetbare overtredingen zijn overtredingen waarvoor direct een boete wordt opgelegd. Ten aanzien van deze overtredingen wordt derhalve niet waarschuwend opgetreden. In bijlage 1 is aangegeven welke overtredingen bij een transportinspectie en bedrijfsinspectie direct worden beboet.

De wijze van inspecteren bij een bedrijfsinspectie is gewijzigd in verband met digitaal inspecteren. In bijlage 2 is uiteengezet dat overtredingen die in de categorie HI vallen altijd direct worden beboet. Overtredingen die vallen in de categorie BI worden bij een tweede en volgende bedrijfsinspectie eveneens beboet. Daarnaast worden overtredingen die vallen in de categorie KI bij een derde en volgende bedrijfsinspectie ook beboet.

Voor overtredingen die vallen onder de:

KI varieert de boete van 0–€ 199;

BI varieert de boete van € 200–€ 549;

HBI is de boete≥ € 550

Artikel I, onderdeel B (artikel 2)

De term ‘beboetbaar feit’ is vervangen door ‘overtreding,’ conform de Aanpassingswet Vierde tranche Awb.

De verwijzing naar artikel 10:3, tweede lid, onder e van de Arbeidstijdenwet is geschrapt omdat dat artikel lid is komen te vervallen. In plaats daarvan is nu in de beleidsregel opgenomen dat bij een transportinspectie een boeterapport wordt opgemaakt ter zake van een overtreding, door een ieder op wie de verplichting tot naleving van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer rust.

Artikel I, onderdeel C (artikel 3)

De term ‘beboetbaar feit’ is vervangen door ‘overtreding’, conform de Aanpassingswet Vierde tranche Awb.

De periodes waarop de inspecties betrekking hebben, worden niet meer benoemd. Deze zien namelijk slechts op het soort overtreding waaraan bij een bepaalde inspectie bijzondere aandacht gegeven wordt. Deze periodes hebben geen invloed op de hoogte van de bestuurlijke boete, waardoor het benoemen ervan voor deze beleidsregel geen toegevoegde waarde heeft.

Artikel I, onderdeel D (artikelen 4 en 5)

De terminologie is aangepast aan de aanpassingswet vierde tranche Awb.

Artikel I, onderdeel F (artikelen 6 en 7)

Artikel 6 vervangt het oorspronkelijke artikel 5, tweede lid.

Naast de aanpassing van de terminologie aan de Aanpassingswet vierde Tranche Awb, is de bedoeling van deze bepaling verduidelijkt.

In een uitspraak van 13 juli 2011, 20101051, oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Statedat bij overtreding van het verbod op het aanbrengen van onjuiste aantekeningen op de werkmap, de matiging van de boete ingeval van het niet overtreden van rij- en rusttijden ook van toepassing is als de werkmap in het geheel niet is ingevuld. De bedoeling van de bepaling is echter om de matiging bij correct naleven van de rij- en rusttijden slechts toe te passen ingeval van het stellen van onjuiste aantekeningen. In verband met de geringe samenhang met artikel 5 is deze bepaling nu naar een afzonderlijk artikel overgebracht.

Tenslotte ontbrak aan de beleidsregel tot nu toe een officiële citeertitel. Hiertoe is thans een artikel 7 toegevoegd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp.

BIJLAGE 1. TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN BESTUURLIJKE BOETE WEGVERVOER (BOETECATALOGUS)

BOETECATALOGUS

Editie 2012

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

KI = Kleine inbreuk € 0–€ 199

BI = Belangrijke inbreuk € 200–€ 549

HBI = Heel belangrijke inbreuk ≥€ 550

Feitcode

Wet

Art.

Verwijzing naar

Omschrijving art.

Bijzonderheden

Normadressaat

Boete bedrag

Direct beboetbaar

Weg Controle

Bedrijfs Controle

1. BEWAARPLICHT

A 4.3 (1)

ATW

4:3 lid 1

 

Het niet voeren van een deugdelijke registratie door een werkgever en een persoon als bedoeld in art. 2:7 lid 1, ter zake van de arbeids- en rusttijden welke het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen mogelijk maakt

Geen weekstaat, registratieblad, dienstrooster, print-out, downloadgegevens in administratie aangetroffen

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 4400,–

Nee

Ja

B 2.4:1(1)

ATBv

2.4:1 lid 1

Art. 4:3 ATW

Het niet bewaren van een originele deugdelijke registratie voor ten minste 104 weken. (zoals werkmap / dienstrooster, data boordcomputer taxi

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 4400,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (1a)

ATBv

2.4:1 lid 2

Art. 14 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85

Het niet bewaren van een originele deugdelijke registratie voor ten minste 52 weken. (tachograaf)

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 4400,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (1b)

ATBv

2.4:1 lid 2

Art. 14 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85

De registratiebladen, afdrukken en overgebrachte gegevens zijn niet op verzoek van de met de controle belaste ambtenaren overgelegd of overhandigd (artikel 14 lid 2 Vo (EEG) nr. 3821/85)

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 4400,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (2)

ATBv

2.4:1 lid 3

Art. 6 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006

Andere werkzaamheden worden niet geregistreerd

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:1 (2a)

ATBv

2.4:1 lid 4

Art. 10 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006

Werkgever/zelfstandige hebben de originele gedownloade gegevens van voertuigunit en/of bestuurderskaart geen 12 maanden bewaard

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 4400,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (2b)

ATBv

2.4:1 lid 5

 

Werknemer heeft de registratie gegevens en bescheiden (mbt artikel 4:3 Atw) tijdens zijn vervoerswerkzaamheden niet bewaard tot het tijdstip van overdracht aan de werkgever

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (4)

ATBv

2.4:1 lid 6

Art. 11 lid 2 Regeling tachograafkaarten

Werkgever/zelfstandige hebben de gegevens op de bestuurderskaart niet elke drie weken overgebracht naar de vestiging

Downloaden bestuurderskaart

Werkgever / Zelfstandige

€ 1100,–

Nee

Ja

B 2.4:1 (5)

ATBv

2.4:1 lid 6

Art. 11 lid 1 Regeling tachograafkaarten

Werkgever/zelfstandige hebben de gegevens van de voertuigunit niet elke 3 maanden overgebracht naar de vestiging

Downloaden voertuigunit

Werkgever / Zelfstandige

€ 2200,–

Nee

Ja

2. TAXI

B 2.4:2 (1)

ATBv

2.4:2 lid 1

 

Het niet bij zich hebben van een werkmap

Werkmap vergeten

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Nee

B 2.4:2 (2)

ATBv

2.4:2 lid 1

 

Het niet bij zich hebben van een werkmap

Werkmap niet afgegeven

Werkgever / Zelfstandige

€ 1100,–

Ja

Nee

B 2.4:2 (3)

ATBv

2.4:2 lid 1

Art 2.4:2 lid 3 irt Art 2 lid 2 Regeling

Werkmap

Het niet (bij zich) hebben van een geldige werkmap

Werkmap is niet geldig (1 jaar)

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (4)

ATBv

2.4:2 lid 1

Art 2.4:2 lid 3 irt Art 1 Regeling Werkmap

De werkmap voldoet niet aan het voorgeschreven model

Indien bij B map afgescheurde kaft aanwezig, niet beboeten

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (5)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art 2 lid 1 Regeling werkmap

Het gebruiken van meerdere werkmappen bij 1 werkgever

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (6)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2.a Regeling werkmap

Registratie uitgegeven / ingenomen werkmappen

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Nee

Nee

B. 2.4:2 (7)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.1

De bestuurder vult bij ingebruikname, zijn naam, voornamen, geboortedatum en adres niet in op de voorzijde van de werkmap.

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (8)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.2

De bestuurder vult bij ingebruikname, op de voorzijde van de werkmap de eerste dag van gebruik niet in.

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (9)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.3

De bestuurder vult bij een volle werkmap op de voorzijde van de werkmap de laatste dag van gebruik niet in.

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (9a)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 1.1

De werkgever vult de gegevens van de onderneming niet in op de voorzijde van de werkmap.

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (10)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.1

De bestuurder vult op de daarvoor bestemde plaats het weeknummer, de betreffende data en de naam en voorletters niet in.

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (11)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.2

De bestuurder vult op de daarvoor bestemde plaats het kenteken niet in van het voertuig dat gebruikt wordt.

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (12)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap

De bestuurder vult de rusttijd, de rijtijd/wachttijd/tijd voor overige werkzaamheden en de pauzes niet in door een horizontale lijn in de betreffende vakken te plaatsen.

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B. 2.4:2 (13)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.5

De bestuurder vult bij bijzonderheden de volgende gegevens niet in:

– de naam en voorletters van een tweede bestuurder

– de gegevens van een andere dan aan de voorzijde van de werkmap geregistreerde werkgever indien hij op één dag voor één of meer werkgever tegelijkertijd optreedt alsmede de tijd die hij daar aan handelingen verricht voor elk van deze werkgevers

– afwijkingen ten aanzien van de voorschriften kan hij hier verklaren

– Correcties ten aanzien van de gegevens in het overzicht (weekstaat).

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (14)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.6

De bestuurder ondertekent, na het

afsluiten van de eerste werkdag

van de betreffende week, het weekoverzicht niet op de daarvoor bestemde plaats

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (15)

ATBV

2.4:2 lid 1

Gebruik boordcomputer

Bij taxivervoer verplicht gebruik boordcomputer

 

Werkgever/Zelfstandige

Nog niet in 8:1 opgenomen. Daarnaast pas beboetbaar na 1-10-2013

€ 2200,–

Ja

ja

B 2.4:2 (16)

ATBv

2.4:2 lid 2

Boordcomputer buiten gebruik

Niet voldoen aan registratieverplichtingen vervoerder en bestuurder

 

Werkgever/zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (17)

BP

79 lid 4

Registratie arbeids en rusttijden BCT

Niet voldoen registratieverplichting vervoerder/zelfstandige

 

Werkgever/Zelfstandige

Strafbaarstelling 8:1 lid 4 ATBv. Daarnaast pas beboetbaar na 1-10-2013

€ 2200,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (18)

BP

80 lid 4

Overbrengen gegevens

Niet overbrengen gegevens door vervoerder, zelfstandige en bestuurder

Verdere uitwerking artikel 16 lid 8 en 19 lid 1, 2 en 3 RGBCT

 

Werkgever/zelfstandige Strafbaarstelling 8:1 lid 4 ATBv. Daarnaast pas beboetbaar na 1-10-2013

€ 550,–

Nee

Nee

B 2.4:2 (19)

BP

83 lid 8 sub b

Gebruik keuringskaart

Onjuist gebruik keuringskaart, ivm artikel 10 regeling werkplaatsen BCT

 

Erkenninghouder

€ 1100,–

Ja

Ja

B 2.4:2 (20)

BP

83 lid 8 sub b

Melding keuringskaart

Onjuiste melding artikel 15 lid 1, b, c of d reg. RGBCT

 

Erkenninghouder

€ 200,-

Ja

Ja

B 2.4:2 (21)

BP

83 lid 8 sub b

Terugsturen keuringskaart

Niet terugsturen ingetrokken keuringskaart

 

Erkenninghouder

€ 200,-

Ja

Ja

3. DIENSTROOSTER

B 2.4:3 (1)

ATBv

2.4:3 lid 1

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/206

Het niet opgesteld hebben van een dienstrooster

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 4400,-

Ja

Ja

B 2.4:3 (2)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Niet bevatten naam, standplaats en vastgesteld rooster

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–-

Ja

Ja

B 2.4:3 (3)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 3a Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Dienstrooster bevat niet de gegevens als bedoeld in art.16 derde lid onder a van de Ver. (EG) nr. 561/2006 en de gegevens van de lopende dag

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:3 (4)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 3b Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Dienstrooster niet getekend door hoofd onderneming of diens gevolmachtigde

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Nee

Nee

B 2.4:3 (6)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Niet bij zich hebben dienstrooster / dienstregeling

Werkgever / Zelfstandige

€ 550

Ja

Nee

B 2.4:3 (7)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 3 c Ver. (EG) nr. 561/2006 en gelet op art. 4.3 ATW

Het niet bewaren van het dienstrooster na afloop van de betrokken periode van één jaar

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 4400,–

Nee

Ja

4. MISBRUIK CONTROLEMIDDELEN

B 2.4:4 (1)

ATBv

2.4:4 sub a

 

in of op controlemiddelen onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen te stellen, te doen stellen, of toe te laten dat zij daarin of daarop gesteld worden

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (2)

ATBv

2.4:4 sub b

 

in of op controlemiddelen wijziging aan te brengen, te doen aanbrengen of toe te laten dat wijziging wordt aangebracht in vroeger daarin of daarop gestelde gegevens of aantekeningen, deze onleesbaar te maken, te doen maken of toe te laten dat zij onleesbaar gemaakt worden

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (3)

ATBv

2.4:4 sub c

 

controlemiddelen geheel of ten dele zoek te maken of te doen zoekmaken, ondeugdelijk te maken of te doen maken, te vernietigen of te doen vernietigen, verborgen te houden of te doen verborgen houden, dan wel toe te laten dat deze zoekgemaakt, ondeugdelijk gemaakt, vernietigd of verborgen gehouden worden

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (4)

ATBv

2.4:4 sub d

 

gebruik te maken van een controlemiddel waarop of waarin onjuiste aantekeningen zijn gesteld, waarop of waarin in de aantekeningen wijzigingen zijn aangebracht dan wel waarop of waarin aantekeningen onleesbaar zijn gemaakt

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (9)

ATBv

2.4:4 sub e

 

een niet op zijn naam gestelde bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart te gebruiken, met uitzondering van een bedrijfskaart van een werkgever die wordt gebruikt door zijn werknemer

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (11)

ATBv

2.4:4 sub f

 

in het voertuig een voorziening aanwezig te hebben die voor gebruik als bedoeld in de onderdelen a tot en met e kan worden aangewend

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:4 (10b)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 14 lid 4 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Gebruik van een andere bestuurderskaart dan de geldige bestuurderskaart van de bestuurder

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (38)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 8 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het vervalsen, weglaten of vernietigen van gegevens die op de registratiebladen zijn geregistreerd en in het controleapparaat of op de bestuurderskaart of print-outs van het controleapparaat zijn opgeslagen

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (39)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 8 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Manipulatie van het controleapparaat, het registratieblad of de bestuurderskaart die tot gevolg kan hebben dat de gegevens en/of print-outs zijn vervalst

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (40)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 8 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

In het voertuig aanwezige manipulatievoorziening (schakelaar/draad enz.) die kan worden gebruikt om gegevens en/of informatie op print-outs te vervalsen

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

€ 1300,–

€ 550,–

Ja

nee

5. INSTALLATIE EN GEBRUIK TACHOGRAAF

B 2.4:5 (1)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 45 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Niet zorg dragen dat het controleapparaat is voorzien van verzegelingen (betreft: 1e installatie)

Werkgever / Zelfstandige

€ 2200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (1a)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 45 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Niet zorg dragen dat het controle-apparaat is voorzien van een installatieplaatje (betreft: 1e installatie)

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (2)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 45 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Niet zorg dragen dat een controleapparaat is aangebracht

Werkgever / Zelfstandige

€ 2200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (3)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 46 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat binnen 2 jaar is onderzocht dan wel na onderzoek niet voorzien is van een installatieplaatje

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (3a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 ivm bijlage I hoofdstuk 6 onder 3.b of Art. 10 AETR ivm Bijlage – Aanhangsel 1 Hoofdstuk VI onder 3b

Controle apparaat (analoog)

Het niet zorgdragen dat het controleapparaat binnen 6 jaar is onderzocht

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (3b)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 1 ver. (EEG) nr. 3821/85 ivm bijlage 1B hoofdstuk VI onder 4

Controle apparaat (digitaal)

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat binnen 2 jaar is onderzocht dan wel na onderzoek niet voorzien is van een installatieplaatje

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (4)

ATBv

2.4:13lid 1

Art. 46 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat de verzegelingen ongewijzigd en in tact blijven dan wel na verbreking van de verzegelingen de tachograaf is onderzocht

Werkgever / Zelfstandige

€ 2200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (4a)

ATBv

2.4:13 lid 1

Artikel 46 onder b Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat wordt onderzocht bij wijziging aan het motorrijtuig waardoor wegdraaital of bandenomtrek zijn beïnvloed

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,-

Ja

Ja

B 2.4:5 (6)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 1 en 13 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Juiste werking en gebruik controleapparaat en bestuurderskaart

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 2200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (7a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 13 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het controleapparaat werkt niet correct. De instellingen zijn niet correct, maar registratie van rij- of rusttijden is wel correct

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (7)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Onvoldoende registratiebladen verstrekt

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (8)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Model van het registratieblad niet goedgekeurd (verstrekken)

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Nee

Nee

B 2.4:5 (9)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Onvoldoende papier voor print-outs

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Nee

B 2.4:5 (10)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 4 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

De bestuurder is in het bezit van meer dan één geldige bestuurderskaart

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (11)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 4 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Gebruik van een defecte of verlopen bestuurderskaart

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (11a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen of bestuurderskaarten, met leesbare gegevens

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (11b)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen of bestuurderskaarten, met onleesbare gegevens

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (11c)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Vervanging van de beschadigde, slecht werkende, verloren of gestolen bestuurderskaart niet binnen zeven kalenderdagen aangevraagd

 

Bestuurder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (12)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Gebruik registratieblad

Het niet gebruik maken van een registratieblad

Bestuurder

€ 1100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (12a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Gebruik bestuurderskaart

Het niet gebruik maken van een bestuurderskaart

Er is wel een bestuurderskaart verstrekt

Bestuurder

€ 1100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (13)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Incorrect gebruik van registratiebladen/bestuurderskaarten

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (14)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet-toegestane uitname van registratiebladen of bestuurderskaarten, met gevolgen voor de registratie van relevante gegevens

Registratieblad of bestuurderskaart ongeoorloofd voor einde van de dagelijkse werktijd uit tachograaf gehaald

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (15)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet-toegestane uitname van registratiebladen of bestuurderskaarten zonder gevolgen voor de geregistreerde gegevens

Registratieblad of bestuurderskaart ongeoorloofd voor einde van de dagelijkse werktijd uit tachograaf gehaald

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (16)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het registratieblad is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor ze bestemd is, maar er zijn geen gegevens verloren gegaan

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (17)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het registratieblad is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor ze bestemd is, en er zijn gegevens verloren gegaan

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (18)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Geen manuele input wanneer dit vereist is

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (19)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het blad of de bestuurderskaart zijn niet in het correcte slot gebruikt (meervoudige bemanning)

 

Bestuurder

€ 1100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (20)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 3 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

De tijdsaanduiding op het blad stemt niet overeen met de officiële tijd van het land waar het voertuig is ingeschreven

 

Bestuurder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (21)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 3 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Incorrect gebruik van de schakelorganen

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (22)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Familienaam ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (23)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Voornaam ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (24)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Datum bij het begin of einde van het gebruik van het blad ontbreekt

 

Bestuurder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (25)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Plaats bij het begin of einde van het gebruik van het blad ontbreekt

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (26)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

kenteken ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (27)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Kilometerstand (vóór de eerste rit die op het blad is geregistreerd) ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (28)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Kilometerstand (aan het einde van de laatste rit die op het registratieblad is geregistreerd) ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (29)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het tijdstip waarop van voertuig wordt gewisseld ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (30)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 bis Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het landsymbool (begin en of eindland) is niet ingevoerd in het controleapparaat

 

Bestuurder

€ 100,–

Ja

Ja

6. HET VOORLEGGEN VAN INFORMATIE

B 2 4 5 (32)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 15 lid 7 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet in staat registratiebladen, print-outs, manuele registratiegegevens, gegevens bestuurderskaart van de dag zelf en de voorafgaande 28 dagen voor te leggen

 

Bestuurder

€ 550,-

Ja

Ja

7. DEFECT

B 2.4:5 (41)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet hersteld door een goedgekeurde installateur of werkplaats

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 2200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (42)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet hersteld tijdens de reis

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

8. MANUELE INPUT OP PRINT-OUTS

B 2.4:5 (43)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

De bestuurder vermeldt niet alle informatie tijdens de tijdvakken die niet meer worden geregistreerd omdat het controleapparaat onbruikbaar of defect is

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (44)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het nummer van de bestuurderskaart en/of de naam van de bestuurder en/of het nummer van het rijbewijs ontbreken op het tijdelijke blad

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (45)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

De handtekening ontbreekt op het tijdelijke blad

 

Bestuurder

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.4:5 (46)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 3 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het verlies of de diefstal van de bestuurderskaart is niet formeel meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:8 (1)

ATBv

2.4:8

 

Gebruik bestuurderskaart

Het niet gebruik maken van een bestuurderskaart

Indien geen bestuurderskaart is verstrekt aan bestuurder

Werkgever / Zelfstandige

€ 2200,–

Ja

Ja

B 2.4:9 (1)

ATBv

2.4:9

 

Gebruik werkplaatskaart

Oneigenlijk gebruik werkplaatskaart

Werkgever / Zelfstandige/ erkenninghouder

€ 1100,–

Ja

Ja

B 2.4:10 (1)

ATBv

2.4:10

 

Gebruik bedrijfskaart

Oneigenlijk gebruik bedrijfskaart

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:11 (1)

ATBv

2.4:11 lid 3

 

Vervanging tachograafkaart

Geen melding verlies of diefstal van tachograafkaart

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Nee

Nee

9. REGELING TACHOGRAAFKAARTEN

B 2.4:13 (1)

ATBv

2.4:13 lid 1 of lid 5

Art. 10 lid 1 Regeling tachograafkaarten of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 13 lid 2 van de Bijlage

Bij verlies, diefstal of defect bestuurderskaart geen? aanvullende informatie op afdruk (print-out)

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:13 (2)

ATBv

2.4:13 lid 1 of lid 5

Art. 10 lid 2 Regeling tachograafkaarten of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Het niet zorg dragen voor handmatige invoer op de bestuurderskaart

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:13 (3)

ATBv

2.4:13 lid 1 of lid 5

Art. 10 lid 3 Regeling tachograafkaarten of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 13 lid 2 van de Bijlage

Het niet zorg dragen voor handmatige aantekening op de print-outs bij verlies, diefstal of defecte bestuurderskaart

 

Bestuurder

€ 550,–

Ja

Ja

B 2.4:13 (4)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 10 lid 4 Regeling tachograafkaarten

Het niet zorg dragen dat de bestuurderskaart in de juiste lezer wordt aangebracht

 

Bestuurder

€ 1100,–

Ja

Ja

10. Vo 2135/98

B 2.4:13 (5)

ATBv

2.4:13 lid 4

Art. 2 lid 1 Ver. (EEG) nr. 2135/98

Uitgerust met controleapparaat 1B

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 2200,–

Ja

Ja

B 2.4:13 (6)

ATBv

2.4:13 lid 4

Art. 2 lid 1 Ver. (EEG) nr. 2135/98

vervanging door controleapparaat 1B

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 2200,–

Ja

ja

11. REGELING CONTROLEAPPARATEN 2005

B 2.4:13 (7)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 32 Regeling controleapparaten 2005

Niet bewaren door erkenninghouder van register voor de duur van drie jaar

 

/Erkenninghouder

€ 50,–

Nee

Ja

B 2.4:13 (8)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 33 Regeling controleapparaten 2005

Regelmatige overdracht van kalibreringsgegevens naar computer door erkenning -en werkplaatskaart houder

 

/Erkenninghouder en werkplaatskaart houder

€ 1100,–

Nee

Ja

B 2.4:13 (9)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 34 lid 2 Regeling controleapparaten 2005

Bewaren gegevens 52 weken door erkenninghouder

 

/Erkenninghouder

€ 1100,–

Nee

Ja

B 2.4:13 (10)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 34 lid 3 Regeling controleapparaten 2005

Verboden wijzigingen aan te brengen in gegevens door de erkenninghouder

 

/Erkenninghouder

€ 1300,–

Nee

Ja

B 2.4:13 (11)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 34 lid 9 Regeling controleapparaten 2005

Op verzoek niet alle gegevens kunnen verstrekken door erkenninghouder aan een toezichthouder

 

/Erkenninghouder

€ 1100,–

Nee

Ja

12. RIJ- EN RUSTTIJDEN

ONVOLDOENDE DAGELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 11 UUR, INDIEN EEN VERKORTING VAN DE DAGELIJKSE RUSTTIJD NIET IS TOEGESTAAN

B 2.5:1 (1)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11, indien een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 11 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (2)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11, indien een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 10 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (3)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11, indien een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 8 uur 30

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+ € 100,– per uur te kort

Ja

Ja

ONVOLDOENDE DAGELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 9 UUR, INDIEN VERKORTING IS TOEGESTAAN

B 2.5:1 (4)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9, indien verkorting is toegestaan

Minder dan 9 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (5)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9, indien verkorting is toegestaan

Minder dan 8 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (6)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9, indien verkorting is toegestaan

Minder dan 7

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+ € 100,– per uur te kort

Ja

Ja

ONVOLDOENDE DAGELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 9 UUR BIJ MEERVOUDIGE BEMANNING

B 2.5:1 (10)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 bij meervoudige bemanningen

Minder dan 9 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (11)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 bij meervoudige bemanningen

Minder dan 8 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (12)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 bij meervoudige bemanningen

Minder dan 7

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+ € 100,– per uur te kort

Ja

Ja

ONVOLDOENDE VERKORTE WEKELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 24 UUR

B 2.5:1 (13)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24

Minder dan 24 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (14)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24

Minder dan 22 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (15)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24

Minder dan 20 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+ € 100,– per uur te kort met een max van

€ 1000,–

Ja

Ja

ONVOLDOENDE WEKELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 45 UUR, INDIEN VERKORTING VAN DE WEKELIJKSE RUSTTIJD NIET IS TOEGESTAAN

B 2.5:1 (16)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 45 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (17)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 42uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (18)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 36uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+ € 100,– per uur te kort met een max van

€ 1000,–

Ja

Ja

MEER DAN 6 MAAL 24 UUR TUSSEN WEKELIJKSE RUSTTIJDEN

B 2.5:1 (19)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG)

nr. 561/2006 / AETR

Meer dan 6 maal 24 uur tussen wekelijkse rusttijden

Tot + 12 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,=

Ja

Ja

B 2.5:1 (20)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG)

nr. 561/2006 / AETR

Meer dan 6 maal 24 uur tussen wekelijkse rusttijden

Tot + 24 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:1 (21)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG)

nr. 561/2006 / AETR

Meer dan 6 maal 24 uur tussen wekelijkse rusttijden

Meer dan 24 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+ € 100,– per uur te lang met een max van

€ 1000,–

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE DAGELIJKSE RIJTIJD VAN 9 UUR, INDIEN VERLENGING TOT 10 UUR NIET IS TOEGESTAAN

B 2.5:3(1)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

Meer dan 9 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:3(2)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

Meer dan 10 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:3(3)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

Meer dan 11 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+ € 100,– per uur te lang met een max van

€ 1350,–

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE DAGELIJKSE RIJTIJD VAN 10 UUR INDIEN VERLENGING IS TOEGESTAAN

B 2.5:3(4)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur indien verlenging is toegestaan

Meer dan 10 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:3(5)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur indien verlenging is toegestaan

Meer dan 11 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:3(6)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur, indien verlenging is toegestaan

Meer dan 12 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+ € 100,– per uur te lang met een max van

€ 1350,–

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE WEKELIJKSE RIJTIJD

B 2.5:3 (7)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

Meer dan 56 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (8)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

Meer dan 60 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (9)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

Meer dan 70 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE BIJ ELKAAR OPGETELDE RIJTIJD GEDURENDE TWEE OPEENVOLGENDE WEKEN

B 2.5:3 (10)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 3 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

Meer dan 90 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (11)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 3 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

Meer dan 100 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:3 (12)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 3 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

Meer dan 112 uur 30

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE AANEENGESLOTEN RIJTIJD

B 2.5:6(1)

ATBv

2.5:6 lid 2

Art. 7 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de ononderbroken rijtijd

Meer dan 4 uur 30

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Ja

Ja

B 2.5:6(2)

ATBv

2.5:6 lid 2

Art. 7 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de ononderbroken rijtijd

Meer dan 5 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 200,–

Ja

Ja

B 2.5:6(3)

ATBv

2.5:6 lid 2

Art. 7 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de ononderbroken rijtijd aaneengesloten rijtijd

Meer dan 6 uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

+ € 100,– per uur te lang met een max van

€ 1950,–

Ja

Ja

13. PAUZE

B 2.5:6(7)

ATBv

2.5:6 lid 1

Art. 5:4 lid 2 en 3 ATW

Pauze

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

B 2.5:6(8)

ATBv

2.5:6 lid 3a

Ver. (EG) nr. 561/2006 + andere werkzaamheden

Langer dan 6 uur zonder pauze

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

B 2.5:6(9)

ATBv

2.5:6 lid 3b

Ver. (EG) nr. 561/2006 + andere werkzaamheden

Geen ½ uur (of 2x ¼) pauze bij 6 tot en met 9 uur arbeid

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

B 2.5:6 (10)

ATBv

2.5:6 lid 3c

Ver. (EG) nr. 561/2006 + andere werkzaamheden

Geen ¾ uur (of 3 x ¼) pauze bij meer dan 9 uur arbeid

pauze

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

14. NACHTARBEID

B 2.5:4 (1)

ATBv

2.5:4 lid 2a en b

 

Het verrichten van meer dan 43 maal in 16 weken arbeid in nachtdienst of het verrichten van meer dan 38 uren arbeid in nachtdienst in elke periode van 2 weken

Per meer dienst of per uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,– met een max van

€ 1100,–

Nee

Ja

B 2.5:4a (1)

ATBv

2.5:4a lid 5

Indien Ver. (EG) nr. 561/2006 van toepassing is

Het verrichten van meer dan 12 uren dagelijkse arbeidstijd in elke periode van 24 achtereenvolgende uren

Per uur

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,– met een max van

€ 1100,–

Nee

Ja

B 2.5:5 (1)

ATBv

2.5:5 lid 3a en b

 

Het verrichten van meer dan 52 maal in 16 weken en 140 maal in 52 weken arbeid in nachtdienst of het verrichten van meer dan 38 uren arbeid in nachtdienst in elke periode van 2 weken.

Per meer dienst

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,– met een max van

€ 1100,–

Nee

Ja

15. ARBEIDSTIJDEN

B 2.5:7 (1)

ATBv

2.5:7 lid 5

Ver. (EG) nr. 561/2006 n.v.t.

Gemiddelde arbeidstijd van 48 uren per week

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

B 2.5:8 (1)

ATBv

2.5:8 lid 5

Ver. (EG) nr. 561/2006 wel van toepassing

Arbeidstijd meer dan 60 uur per week

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Ja

16. SOORTEN BETALING EN INFORMATIEVERSTREKKING

B 2.7:1 (1)

ATBv

2.7:1 lid 1

art. 10 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Koppeling loon aan afgelegde afstand en/of hoeveelheid vervoerde goederen

Indien aangetoond dat betaling verkeersveiligheid in gevaar brengt of inbreuken aanmoedigt

Werkgever / Zelfstandige

€ 1100,–

Nee

Ja

B 2.7:1 (2)

ATBv

2.7:1 lid 2

Art 10 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006

Werkgever handelt overeenkomstig art. 10, lid 2 en lid 5 van Ver. EG 561/2006

Planning en overdracht

Werkgever / Zelfstandige

€ 550,–

Nee

Ja

B 2.7:1 (3)

ATBv

2.7:1 lid 3

Art 20 Ver. (EG) nr. 561/2006

Bestuurder handelt overeenkomstig art. 20 van Ver. EG 561/2006

Niet bij zich hebben van bewijzen van vorige sancties of procedure

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Nee

B 2.7:1 (4)

ATBv

2.7:1 lid 3

Art. 2.7:1 gelet op

Art 20 lid 3 Vo (EG) nr. 561/ 2006

De bestuurder verstrekt informatie aan onderneming

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 200

Nee

Ja

B 2.7:4(1)

ATBv

2.7:4 lid 1

 

Het verrichten van arbeid als bijrijder door jeugdige werknemer buiten Nederland.

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Nee

B 2.7:4(2)

ATBv

2.7:4 lid 2

 

Het niet toezien op het bezit van een verklaring, afgegeven door de Stichting landelijk orgaan Beroepsonderwijs, Transport en Logistiek, waaruit blijkt dat een jeugdige werknemer welke als bijrijder arbeid verricht aldaar is ingeschreven als leerling

 

Werkgever / Zelfstandige

€ 100,–

Nee

Nee

Deze boetecatalogus is in te zien via de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport: www.ilent.nl

Toelichting bij bijlage 1

De opzet van bijlage 1 is omwille van de duidelijkheid ingrijpend gewijzigd. Verder is een aantal boetebedragen gewijzigd en is een aantal nieuwe overtredingen aan de bijlage toegevoegd, hierna zullen de wijzigingen per feitcode kort toegelicht worden.

Voor wat betreft feitcode B.2.4:1 (2) is het boetebedrag van € 220 gewijzigd in € 550 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcodes B.2.4:2 (3) tot en met B.2.4:2 (14) is het boetebedrag van € 220 afgerond naar € 200.

De feitcodes B.2.4:2(15) tot en met B.2.4:2(21) zijn aan bijlage 1 toegevoegd in verband met de introductie van de boordcomputer taxi.

Voor wat betreft de feitcodes B.2.4:4(1) tot en met B.2.4:5(40) is het boetebedrag voor de werkgevers afgerond van € 1320 naar € 1300. Voor de werknemers is het boetebedrag gewijzigd van € 440 in € 550 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcodes B.2.4:5 (1a, 3, 3a en 3b) is het boetebedrag van € 220 afgerond naar € 200.

Voor wat betreft feitcode B.2.4:5(4) is het boetebedrag van € 220 gewijzigd in € 2200 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

De feitcode B.2.4:5(7a) is aan de bijlage toegevoegd.

Voor wat betreft de feitcodes B.2.4:5(7) tot en met B.2.4:5 (9) is het boetebedrag van € 220 afgerond naar € 200.

De feitcodes B.2.4:5 (10) en B.2.4:5(11) zijn aan de bijlage toegevoegd.

Voor wat betreft de feitcode B.2.4:5(11a) is het boetebedrag gewijzigd van € 220 in € 100 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcode B.2.4:5(11b) is het boetebedrag gewijzigd van € 220 in € 550 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcode B.2.4:5(21) is het boetebedrag gewijzigd van € 50 in € 550 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcodes B.2.4:5(22) en B.2.4:5(23) is het boetebedrag gewijzigd van € 220 in € 550 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcode B.2.4:5(24) is het boetebedrag gewijzigd van € 220 in € 200 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcodes B.2.4:5(25) tot en met B.2.4:5(29) is het boetebedrag gewijzigd van € 220 in € 100 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcode B.2.4:5(30) is het boetebedrag gewijzigd van € 50 in € 100 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

De feitcodes B.2.4:5(43) tot en met B.2.4:5(46) zijn aan de bijlage toegevoegd.

Voor wat betreft de feitcode B.2.4:10(1) is het boetebedrag gewijzigd van € 1100 in € 550 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcodes B.2.4:11(1) is het boetebedrag van € 220 afgerond naar € 200.

Voor wat betreft de feitcodes B.2.4:13(1) tot en met B.2.4:13(3) het boetebedrag gewijzigd van € 220 in € 550 als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat betreft de feitcode B.2.4:13(10) is het boetebedrag afgerond van € 1320 naar € 1300.

Voor wat betreft de feitcode B.2.5:1(1) is het boetebedrag van € 110 afgerond naar € 100.

Voor wat betreft de feitcode B.2.5:1(2) is het boetebedrag van € 220 afgerond naar € 200.

BIJLAGE 2..LIJST OVERTREDINGEN WAARVOOR DIRECT EEN BESTUURLIJKE BOETE WORDT OPGELEGD.

Transportinspectie

 • Alle overtredingen terzake van arbeids-, rij- en rusttijden

 • De overtredingen ten aanzien van registratiemiddelen:

  • o Het niet aanwezig zijn van registratie- en controlemiddelen,

  • o Het onjuist gebruik van registratie- en controlemiddelen

  • o Het misbruik van registratie- en controlemiddelen,

  • o Het niet aangeven van ‘belangrijke gegevens’ op een registratiemiddel, waarmee wordt bedoeld die gegevens die achteraf eenvoudig kunnen worden gewijzigd

Bedrijfsinspectie

Bij het eerste bedrijfsonderzoek worden alle overtredingen beboet die vallen in de categorie heel belangrijke inbreuk. Voor de overige overtredingen wordt een waarschuwing gegeven.

Bij een herhalingsonderzoek (tweede bedrijfsonderzoek) worden tevens alle overtredingen beboet die vallen onder categorie heel belangrijke inbreuk en belangrijke inbreuk.

Vanaf het derde bedrijfsonderzoek worden alle overtredingen (HBI, BI en KBI) beboet.

Toelichting bij bijlage 2

Bij de transportinspecties is de zinsnede ‘behalve de tweewekelijkse rijtijd’ en het direct beboetbaar zijn van overtredingen van de vormvoorschriften bekwaamheidseisen komen te vervallen als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.

Voor wat de bedrijfsinspecties betreft is de systematiek met betrekking tot het direct beboeten van overtredingen gewijzigd als gevolg van de implementatie van EU Richtlijn 2009/5.