Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest FryslânStaatscourant 2012, 8899Vergunningen

Logo Súdwest Fryslân
Verleende omgevingsvergunning Exmorra, Bolswarderweg 3

Burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning hebben verleend met voorbereiding van de uitgebreide procedure en met toepassing van de Wabo.

  • Exmorra, Bolswarderweg 3, 8759 LA, voor het wijzigen van de woning tot 2 woonhuizen (UV 20110639)

U kunt de verleende omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing als pdf-bestand downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de periode van terinzagelegging, kan een belanghebbende, alsmede belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten met betrekking tot het voornemen geen danwel niet (tijdig) een zienswijze hebben ingebracht, alsmede adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen over de ontwerp-besluit, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Rechtbank Leeuwarden, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site kunt u de precieze voorwaarden vinden.

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden. De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van deze beroepstermijn of op het beroep is beslist.