Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 januari 2012, nr. DWJZ-3098167, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de vorming van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 7a van het Besluit organisatie VWA, 6, tweede lid, en 6d, tweede lid, van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, 41 van de Drank en Horecawet, 3b, derde lid, en 13 van de Tabakswet, 25, derde lid, 25a, eerste, derde, en vierde lid, 21a, tweede lid, en 21b, derde lid, van de Warenwet, artikel 2d, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid, artikel 4 van het Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer), 3, vierde lid, en 10 van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen, 4, onder a, en c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen, 10, eerste lid, van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding, 12, tweede lid, van het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen en 20 van de Wet op de dierproeven;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van het besluit van de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 augustus 1967, nr. 151052, (Stcrt. 1967, 168) wordt ‘controle-ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL II

In artikel 1 van het besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 11 juni 1992, nr. DGVGZ/VVP/V-U-921548, (Stcrt. 1992, 118) wordt ‘Veterinaire Hoofdinspecteur van de Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Hoofdinspecteur van de divisie Veterinair en import van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL III

Artikel 1 van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2002, nr. VGB/VL 2295523, (Stcrt. 2002, 127) komt te luiden:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften zijn belast de controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL IV

Artikel 1 van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 september 2004, nr. VGP/P&L 2514399, houdende mandaatverlening aan de directeur-generaal Voedsel en Waren Autoriteit (Stcrt. 2004, 179), wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede, en derde lid, wordt ‘directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

2. In het derde lid wordt ‘directeur Toezicht van de Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: de Hoofdinspecteur van de divisie Veterinair en import, de Hoofdinspecteur van de divisie Landbouw en natuur en de Hoofdinspecteur van de divisie Consument en veiligheid.

ARTIKEL V

Artikel 1 van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 oktober 2004, nr. VGP/P&L 2523709, houdende mandaatverlening directeur-generaal Voedsel en Waren Autoriteit tot beslissen op aanvragen tot ontheffing van de verplichting als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel i, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten, (Stcrt. 2004, 209), wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’ vervangen door: inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL VI

Het Besluit VWA en Staatstoezicht op de volksgezondheid wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

B

In artikel 3 wordt ‘Besluit VWA en Staatstoezicht op de volksgezondheid’ vervangen door: Besluit NVWA en Staatstoezicht op de volksgezondheid.

ARTIKEL VII

In artikel 3, eerste lid, onder g, van het Instellingsbesluit Bestuurlijk afstemmingsoverleg infectieziektebestrijding wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL VIII

De Mandaatregeling VWS wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10, onder f, van de Mandaatregeling VWS komt te luiden:

  • f. de inspecteur-generaal, de Hoofdinspecteur van de divisie Veterinair en import, de Hoofdinspecteur van de divisie Landbouw en natuur, de Hoofdinspecteur van de divisie Consument en veiligheid, de Directeur van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Directeur Staf, de Directeur Klantencontact en dienstverlening en de Directeur Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

B

In artikel 14, vierde lid, wordt ‘tweede lid’ vervangen door: derde lid.

ARTIKEL IX

De Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 15, derde lid, wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

B

In artikel 15g wordt ‘de Voedsel en Waren Autoriteit, de Arbeidsinspectie, de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’ vervangen door: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Arbeidsinspectie.

ARTIKEL X

De Regeling aanmelding en publicatie tabaksingrediënten 2007 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

c. NVWA:

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

B

In artikel 5, tweede en derde lid, wordt ‘VWA’ vervangen door: NVWA.

ARTIKEL XI

De Regeling Mandaat aan IG-VWA inzake het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 3 en 4 wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ telkens vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

B

In artikel 7 wordt ‘IG-VWA’ vervangen door: IG-NVWA.

ARTIKEL XII

In artikel 1 van de Regeling toezicht naleving Tabakswet wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XIII

De Regeling zekerheidsstelling en betaling van VWS-retributies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. NVWA:

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;.

B

In de artikelen 2, 3, en 5 wordt ‘VWA’ telkens vervangen door: NVWA.

ARTIKEL XIV

De Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ en CPE wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

c. IG-NVWA:

de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

B

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

C

In de artikelen 3, 4 en 5 wordt ‘IG-VWA’ telkens vervangen door: IG-NVWA.

ARTIKEL XV

In de artikelen 1, 2, 3, en 3a van de Warenwetregeling algemene productveiligheid wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XVI

In artikel 9, eerste lid, van de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XVII

In artikel 1, onderdeel h, onder 1, van de Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer) wordt ‘Keuringsdienst van Waren’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XVIII

In artikel 3 van de Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (verordening (EG) 669/2009) wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XIX

In artikel 1, onder i, van de Warenwetregeling kinderveilige aanstekers wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XX

In artikel 3, tweede lid, van de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002) wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XXI

De Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel h, komt te luiden:

h. NVWA:

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

B

In de artikelen 2, 3, en 4 wordt ‘VWA’ telkens vervangen door: NVWA.

ARTIKEL XXII

De Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

c. NVWA:

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘VWA’ vervangen door: NVWA.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder verlettering van de onderdelen b tot en met f tot a tot en met e, vervalt onderdeel a.

b. In onderdeel c (nieuw) vervalt ‘hetzij de AID,’.

3. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. De inspecteur-generaal van de NVWA stelt na overleg met het COKZ en het CPE de taakverdeling vast voor het toezicht op gemengde bedrijven, bedoeld in het tweede lid, onder c.

ARTIKEL XXIII

In de artikelen 1, onder b en d, 2, eerste lid, onder b, 2°, 3, 4, eerste en tweede lid, 5, onder b, aanhef en 2°, 6, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid, aanhef en onder b, 9, eerste lid, aanhef, en onder b, en tweede lid, aanhef en onder b, 12, aanhef en onder b, 14, aanhef en onder b, 15, aanhef, 16, eerste lid, aanhef en tweede lid, 17, derde lid, aanhef, 22, eerste lid; 23a, en 23c, tweede lid, van de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008 wordt ‘VWA’ telkens vervangen door: NVWA.

ARTIKEL XXIV

In artikel 4 van de Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XXV

In artikel 5, eerste lid, van de Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007 wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XXVI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

TOELICHTING

Sinds 1 januari 2012 zijn de Algemene Inspectiedienst (AID), de Plantenziektekundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) samengevoegd tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Alle taken en bevoegdheden van deze voormalige diensten zijn overgegaan naar de NVWA.

In verband hiermee dienden alle verwijzingen in VWS-regelingen naar de AID, de PD en de VWA, te worden vervangen door verwijzingen naar de nieuwe autoriteit. Deze regeling zorgt daarvoor. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een omissie in de Mandaatregeling VWS te herstellen.

Deze regeling is krachtens artikel XXVI de dag na publicatie in de Staatscourant in werking getreden. Deze afwijking van de vaste verandermomenten van regelgeving was noodzakelijk aangezien in deze regeling sprake is van spoedregelgeving. Bovendien zijn er geen nadelige gevolgen voor derden aan verbonden.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger of het bedrijfsleven, en heeft ook verder geen bedrijfseffecten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

Naar boven