Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2012, 8747Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2012, nr. VGP 3112379, inzake de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een deel van het beleidsterrein van VWS door de NVWA-IOD

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 3, onder b, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel 1

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) wordt belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op het beleidsterrein van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover dat beleidsterrein verband houdt met de Tabakswet en de Warenwet.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

TOELICHTING

Sinds 1 januari 2012 zijn de Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektekundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) samengevoegd tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) is aangewezen als bijzondere opsporingsdienst als bedoeld in de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.

Bij verkenning van de werkterreinen van de AID, PD en VWA kwamen volgens de inspecteur-generaal van de VWA (IG-VWA), gedragingen naar voren van bedrijven in sectoren op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die vragen om de (strafrechtelijke) inzet van de NVWA-IOD. De IG-VWA heeft de Minister van VWS daarom gevraagd de NVWA-IOD te belasten met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op het beleidsterrein van de Minister van VWS. Bij een nadere toelichting op dit verzoek is aangegeven dat voor de verwachte inzet van de NVWA-IOD vooralsnog een aanwijzing voor de Warenwet en de Tabakswet voldoende is.

Gezien de door de VWA aangedragen casuïstiek is bij dit besluit bovengenoemd verzoek van de IG-VWA gehonoreerd. Deze aanwijzing is aldus beperkt tot het deel van het beleidsterrein van de Minister van VWS dat verband houdt met de Tabakswet en de Warenwet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.