Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 8612Vergunningen

Kennisgeving beschikkingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/Waterwet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 19 april 2011 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Botlek Tank Terminal B.V. voor de inrichting aan de Montrealweg 151 te Rotterdam-Botlek.

Het betreft een inrichting voor de opslag van vloeibare agri-bulkproducten, vloeibare minerale producten en chemicaliën met een totale capaciteit van 770.000 m3. In de inrichting kunnen ook brandbare vloeistoffen van klassen 1 en 2 opgeslagen worden. Tevens vindt belading van deze producten plaats in schepen, railwagons en tankwagens. De geraamde jaarlijkse doorzet wordt verhoogd tot 6,6 miljoen ton.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) heeft op 19 april 2011 een aanvraag krachtens de Waterwet (Wtw) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het wijzigen van de op 23 december 2009 verleende watervergunning.

De wijziging heeft betrekking op het lozen van afvalwater op en het onttrekken van water aan de Botlek.

GS en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben besloten de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Deze aanvragen zijn gecoördineerd behandeld. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de coördinatie verzorgd.

De inhoud van de beschikking ingevolge de Wabo is gewijzigd ten opzichte van de tekst van de ontwerpbeschikking naar aanleiding van ontvangen adviezen c.q. zienswijzen.

Inzage

U kunt de beschikkingen en overige van belang zijnde stukken van 3 mei 2012 tot en met 13 juni 2012 op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00–20.00 uur);

  • de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk N. 26 te Abbenbroek;

  • de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur);

  • de deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg-Rt;

  • Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gebouw de Maas, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010-246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikkingen, kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het desbetreffende ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de desbetreffende beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen.

Inlichtingen

Mevrouw M.S. de Koning van de DCMR (Wm), telefoon: 010-246 80 91 en tot de heer E.H. Nelisse en/of de heer P.A. Janssen van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 21 58 54 22 / 06 11 59 10 52.

Zaaknummer: 98366182, DMS: 21367033