Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerStaatscourant 2012, 8513Vergunningen

Logo Opmeer
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure en hogere waardenbesluit Wet geluidhinder ‘t Bon 2 te Opmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer maken bekend dat zij met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijken van de bouw- en gebruiksvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Breestraat 9 te Opmeer’) een omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van een woon- werkpand op het perceel ’t Bon 2 te Opmeer.

Tevens is voor genoemd plan op verzoek een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Het besluit betreft het vaststellen van een hogere toelaatbare geluidsbelasting van ten hoogste 54 dB vanwege wegverkeerslawaai van de AC de Graafweg.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, hebben de mogelijkheid met ingang van vrijdag 27 april 2012 gedurende zes weken beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Tevens kan binnen de beroepstermijn, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter op hetzelfde correspondentieadres van de rechtbank. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Informatie

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 27 april 2012 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Klaproos 1 te Opmeer. Tevens zijn deze stukken digitaal te raadplegen via www.opmeer.nl.