Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2012, 8331Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 april 2012, nr. IENM/BSK-IenM/BSK-2012/48948, tot wijziging van de Uitvoerings-voorschriften BABW inzake verkeerstekens ter aanduiding van de maximumsnelheid op woonerven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 14 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens wordt in hoofdstuk II, paragraaf 4, Bord A1 (maximumsnelheid), subparagraaf ‘Toepassing’, wordt de passage

‘4. 30 km/h en 30 km/h zone, 60 km/h en 60 km/h zone

Bord A1 (30 km/h binnen en buiten de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) mag op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:’ vervangen door:

4. 15 km/h en 15 km/h zone, 30 km/h en 30 km/h zone, 60 km/h en 60 km/h zone

Bord A1 (15 km/h en 15 km/h zone) mag op woonerven worden geplaatst om expliciet aan te geven dat op woonerven slechts stapvoets, 15 km/h, mag worden gereden, zoals bepaald in artikel 45 van het RVV 1990.

Bord A1 (30 km/h binnen en buiten de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) mag op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

Deze regeling dient tot wijziging van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (hierna: Uvs) in verband met de aanduiding van de maximumsnelheid op woonerven. Hiermee geef ik uitvoering aan mijn toezegging tijdens het Ambtelijk Overleg verkeersveiligheid van 15 maart 2012.

In artikel 45 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV) is bepaald dat bestuurders binnen een erf niet sneller mogen rijden dan stapvoets. Het RVV geeft niet aan wat onder stapvoets moet worden verstaan. In zijn arrest van 5 oktober 1999, zaaknummer 11-99-V, heeft de Hoge Raad bevestigd dat het juist wordt geacht als toegestane snelheid op een woonerf de snelheid te hanteren die met een motorvoertuig technisch minimaal mogelijk is en dat aannemelijk wordt geacht dat deze snelheid 15 kilometer per uur bedraagt.

Deze wijziging van de Uvs maakt het de wegbeheerder mogelijk dat op woonerven met bord A1 deze maximumsnelheid van 15 km/h expliciet kan worden aangegeven. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan een behoefte uit de huidige uitvoeringspraktijk.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.