Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 8200Vergunningen

Logo Stichtse Vecht
Verleende omgevingsvergunning Bergseweg 28 in Vreeland

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 27 april 2012 gedurende zes weken de verleende omgevingsvergunning voor gebruik van een gedeelte van de bestaande bebouwing als automuseum aan de Bergseweg 28 in Vreeland ter inzage ligt.

Inhoud

Initiatiefnemer heeft het voornemen 558 m2 van de bestaande bebouwing te gaan gebruiken als automuseum op de locatie Bergseweg 28 in Vreeland. Het geldende bestemmingsplan staat dit gebruik niet toe. Om het project mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is gebruik gemaakt van de lijst van categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft besloten dat er geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf vrijdag 3 februari 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er één zienswijze ontvangen.

Inzien

Vanaf vrijdag 27 april 2012 kunt u de verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.PBBergseweg28VLD-VG01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum gedurende zes weken inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De termijn van zes weken begint de dag volgend op de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Puyan (0346-254000).