Logo Middelburg
Vaststelling bestemmingsplan ‘Compagnieplein’

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 16 april 2012 het bestemmingsplan ‘Compagnieplein’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 26 april 2012 tot en met 6 juni 2012 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn ook digitaal te raadplegen via de website www.middelburg.nl onder wonen en (ver)bouwen / bestemmingsplannen / plannen in procedure. Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0687.BPBSGCOM-VG99.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Middelburg, 25 april 2012

Naar boven