Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2012, 7962Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Omgevingsvergunning ‘Tijdelijk weilanddepot op twee percelen aan de Achterbroek te Berkenwoude’ verleend

Met toepassing van artikel 2.12 lid 2 Wabo hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een tijdelijk weilanddepot op de percelen kadastraal bekend Berkenwoude, sectie A, nummer 650 en 1910 (percelen aan de Achterbroek te Berkenwoude), met de activiteiten:

  • het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij bestemmingsplan is bepaald;

  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 26 april gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Een beroepsschrift moet worden gericht aan de administratieve rechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De werking van het besluit wordt door het indienen van beroep niet geschorst. Indien tegen het besluit bij de administratieve rechter beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, op verzoek van de indiener van het beroepschrift, een voorlopige voorziening treffen, wanneer onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist. Bij het verzoek dient dan een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd.

Voor de behandeling van zowel het beroep als een verzoek om een voorlopige voorziening wordt van de indiener griffierecht geheven.

Bergambacht, 25 april 2012

Burgemeester en wethouders van Bergambacht.