Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2012, 7600Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Ontwerpomgevingsvergunning bouw bedrijfswoning op percelen Einsteinstraat 14A, B, H, J en L te Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben omgevingsvergunningen te verlenen.

De omgevingsvergunningen hebben betrekking op de bouw van een bedrijfswoning op de percelen Einsoeinstraat 14A, B, H, J en L te Reeuwijk.

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan voornoemde activiteit zijn Burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan.

De aanvragen, de ontwerpbesluiten, het raadsbesluit inzake de aanwijzing van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen voor eenieder van donderdag 19 april 2012 tot en met woensdag 30 mei 2012 op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal als pdfbestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-Reeuwijk.nl → Wonen, leven en werken → Plannen en projecten → Reeuwijk-Brug → Overige (ruimtelijke) plannen en projecten.

  • Op papier en digitaal tijdens openingsuren in de leeskamer van het gemeentehuis in Bodegraven of op afspraak in Reeuwijk.

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder ten aanzien van de ontwerpomgevingsvergunningen, naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunningen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden tijdens openingstijden. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden met de afdeling planontwikkeling en -regie via telefoonnummer 0172-522 522.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de verlening van de omgevingsvergunningen, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen worden meegewogen.